19-11-2019 11:16 GÜNDEM

GÜ­CÜ­MÜ­ZÜ ANA­YA­SA­DAN ALI­YO­RUZ

Sebiha ARSLAN : ''BURADAN BAKINCA '' Sebiha ARSLAN : Son za­man­lar­da, yerel bazda Ga­ze­te­miz hak­kın­da, bazı söy­len­ti­ler ya­yıl­mak­ta­dır. Yok şunun ta­ra­fın­day­mış,yok bunun ta­ra­fın­day­mış. Daha neler neler. Bu­ra­sı çok küçük bir yer. İnsan­lar bir­bi­ri­nin ök­sü­rü­ğü­nü Cum­hu­ri­yet Mey­da­nı'ndan duyar. Zo­run­lu bir açık­la­ma ge­re­ği duy­duk. “ Basın hür­dür, san­sür edi­le­mez. “Dev­let, basın ve haber alma hür­ri­yet­le­ri­ni sağ­la­ya­cak ted­bir­le­ri alır…”(Ana­ya­sa Md: 28)

GÜ­CÜ­MÜ­ZÜ ANA­YA­SA­DAN ALI­YO­RUZ


Ga­ze­te­miz Datça'nın tek Yerel Ga­ze­te­si­dir. Haber kay­nak­la­rı­mız yerel yö­ne­tim (Be­le­di­ye) Mer­ke­zi yö­ne­tim ( Dev­let Kurum ve Ku­ru­luş­la­rı) dır.
Bu kay­nak­lar­dan bir ­kaç kez doğ­ru­lan­ma­mış bir ha­be­ri, duyum ola­rak yaz­ma­dık, yaz­ma­ya­ca­ğız.
Ga­ze­te fa­la­nın­dır, filan gibi dü­şü­nür, ga­ze­te pat­ro­nu şudur, hah işte öyle dü­şü­nür, yan­lı­şı­na düş­me­yin lüt­fen. İlke­le­ri­miz­den ödün ver­me­yiz.
Sağ-sol,ile­ri­ci-ge­ri­ci,ırkçı,şoven söy­lem­le­rin ta­ma­men dı­şın­da­dır.
Bize yol gös­te­ren,MUS­TA­FA KEMAL ATA­TÜRK'ün il­ke­le­ri­dir.
23.11.2011 ta­ri­hin­den bu yana yayın ha­ya­tın­da­yız.(Bir kaç gün sonra 8 .yı­lı­mı­zı kut­la­ma­nın ay­rı­ca gu­ru­ru­nu ya­şı­yo­ruz.)
MUS­TA­FA KEMAL ne kadar ile­ri­ciy­se, o kadar ile­ri­ci­yiz; O'nun kadar dev­rim­ci­yiz. İlke ve dev­rim­le­rin­den milim sap­ma­dan ya­yı­nı­mı­za devam et­mek­te­yiz,ede­ce­ğiz.
Has­bel­ka­der be­lir­li yer­le­re gelip, er­ki­ni özün­den al­ma­yan in­san­lar haber kay­na­ğı­mız de­ğil­dir. Haber kay­na­ğı­mız,tüm Datça'dır,tüm Tür­ki­ye'dir.
Bunun bi­lin­me­si­ni is­te­dik.


Bu haber 353 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer