27-02-2018 11:38 GÜNDEM

GÖSTERİŞ 10 NUMARA,İCRAAT KOCA 1 SIFIR

''Ölme Eşe­ğim Ölme, Yaz Gel­sin De Yonca Yer­sin'' Datça Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan sokak hay­van­la­rı­nın bes­len­me­si için İlçe­miz İskele ma­hal­le­si Bal­çık­hi­sar so­kak­ta­ki tra­fi­ğe ka­pa­lı alana yer­leş­tir­di­ği geri dö­nü­şüm­lü mama ma­ki­na­sı ay­lar­dır obje gö­re­vi gö­rü­yor. Çünkü ku­rul­du­ğu haf­ta­dan iti­ba­ren ma­ki­ne bozuk ve ça­lış­mı­yor. Ma­hal­le sa­kin­le­ri ta­ra­fın­dan Datça Be­le­di­ye­si ve Çevre So­rum­lu me­mur­la­ra de­fa­lar­ca bil­di­ril­me­si­ne rağ­men hiç­bir mü­da­ha­le ya­pıl­mı­yor.

GÖSTERİŞ 10 NUMARA,İCRAAT KOCA 1  SIFIR

Geri dö­nü­şüm­lü mama ma­ki­na­sı ku­rul­du­ğu ilk gün­ler­de, ma­hal­le sa­kin­le­ri, çevre esnaf ve du­yar­lı va­tan­daş­lar ev­le­rin­de, iş­yer­le­rin­de geri dö­nü­şüm mal­ze­me­si bi­rik­ti­re­rek (plas­tik ve cam şişe vb.) ve ku­lak­tan ku­la­ğa ya­ya­rak hem geri dö­nü­şüm ya­pa­rak çev­re­yi ko­ru­ma­nın hem en az bir sokak hay­va­nı­nın kar­nı­nı do­yur­ma­nın mut­lu­lu­ğu­nu ya­şı­yor­lar­dı. Ama bu mut­lu­luk­la­rı bir haf­ta­dan kısa sürdü. Çünkü yak­la­şık 6-8 aydır mama ma­ki­na­sı bozuk. Çevre sa­kin­le­ri üze­ri­ne düşen gö­re­vi ye­ri­ne ge­ti­re­rek de­fa­lar­ca Datça Be­le­di­ye­si ve yet­ki­li me­mur­la­rı ara­yıp durum bil­dir­di­ği halde mü­da­ha­le edil­mi­yor.

Çevre es­naf­la­rın­dan Polat Polat her gün gö­nül­lü ola­rak mama ma­ki­na­sı­nın te­miz­li­ği­ni yapıp yan ta­ra­fı­na se­vim­li dost­lar için su bı­ra­kı­yor du­ru­mu el ver­di­ğin­ce' de yi­yecek.
Yine Datça Be­le­di­ye­si Çevre ve Ko­ru­ma So­rum­lu­su ara­na­rak mama ma­ki­na­sı­nın ça­lış­ma­dı­ğı ve aşırı be­ton­laş­ma­dan do­la­yı yi­yecek bu­la­ma­dık­la­rı için aç kal­dı­ğı bil­gi­si ve­ri­le­rek ve 5199 kanun ge­re­ğin­ce Sokak hayvanları için kısırlaştırma ,aşılama ,sağlık hizmeti ve mağdurların korunma¬sı ve yi­yecek verme gö­re­vi ve vb.( Kanunun tamamı https://​www.​tbmm.​gov.​tr/​ka­nun­lar/​k5199.​html bu link­te­dir.) gö­rev­ler be­le­di­ye­le­re ve­ril­di­ği­ni' de ha­tır­la­ta­rak ,be­le­di­ye ta­ra­fın­dan yi­yecek bı­ra­kıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni biz­zat şah­sım söy­le­dim. Nur­can Serin den al­dı­ğım cevap ''şuan mama yok,ele­man eksik, iş yoğun, araç yok, vb. ba­ha­ne­ler söy­len­di. “ Eğer iş yü­kü­nüz fazla ise yi­ye­ce­ği hiç­bir ücret talep et­me­den sizin adı­nı­za bes­le­me ya­pa­rız tek­li­fin­de bu­lun­duk. Ama ne müm­kün hala bir ge­liş­me yok. Yi­yecek bı­ra­kıl­mı­yor.Mama ma­ki­na­sı tamir edil­mi­yor.
Kasım ayı içe­ri­sin­de HAY­TAP (Hay­van Hak­la­rı Fe­de­ras­yo­nu) ve HAY­KON­FED (Hay­van­la­rın Yaşam Hak­la­rı Kon­fe­de­ras­yo­nu) Datça gö­nül­lü üyesi olan şah­sım, tek­rar çevre so­rum­lu­su Nur­can Serin ile gö­rü­şüp tek­rar mama ve yi­yecek ta­le­bin­de bu­lun­dum. Yap­tı­ğım gö­rüş­me­de yi­ye­ce­ğin ol­ma­dı­ğı­nı mama sto­ku­nun bit­ti­ği­ni söy­le­di.'' Peki dedim sokak hay­van­la­rı­na 2017'nin mama stoku bit­miş, 2018'in ilk ay­la­rı­na kadar ( Şubat 14 olmuş hala yi­yecek yok.) ya­şa­ma­yı ba­şa­rır­sa­nız size yi­yecek ve­ri­riz mi? di­ye­lim dedim. (Nas­red­din Ho­ca­nın ''Ölme Eşe­ğim Ölme, Yaz Gel­sin De Yonca Yer­sin'' he­sa­bı gibi) Demez ol­say­dım! İtici ve yük­sek bir ses to­nuy­la '' Bık­tım artık sizin yi­yecek ve mama ta­le­bi­niz­den sizde bak­ma­yın zaten siz ba­kı­yor­su­nuz diye diğer in­san­lar bak­mı­yor '', söz­le­riy­le ''no­olu­yo­ruzz ya ''oldum. Kısa sü­re­li şokun ar­dın­dan te­le­fo­nu peki di­ye­rek ka­pat­tım. Çünkü ken­dim­ce ''aklı ba­şın­da bir in­sa­nın hele ki kos­ko­ca be­le­di­ye­nin tah­sis et­ti­ği , memur böyle ko­nuş­maz dedim. Belki sabah evin­den mut­suz çıktı, belki güne mut­suz baş­la­dı , belki so­kak­ta yü­rür­ken kötü bir durum, gö­rün­tü, olay onu ra­hat­sız etti, belki yıl­lar onu yor­du , ab­la­mız­dır, bü­yü­ğü­müz­dür (Hiç­bir ma­ze­ret bu tarz ko­nuş­ma­sı­nı ge­rek­tir­mi­yor ) di­ye­rek kendi ken­di­me te­sel­li ver­dim. Tabi ki be­le­di­ye­nin çevre so­rum­lu­su böyle dedi diye yap­ma­dı­ğı mama ve yi­ye­ce­ği büt­çe­mi­zi çok zor­la­sa da yine her gün is­tis­na­sız , bir­kaç gö­nül­lü ile bes­le­me­ye devam ettik ve devam edi­yo­ruz.

Ma­hal­le sa­kin­le­rin­den hay­van sever bir esnaf Ocak ayı or­ta­la­rın­da , Çevre so­rum­lu­su Nur­can Serin ile yolda kar­şı­la­şı­yor. Çev­re­sin­de çok fazla sokak hay­va­nı ol­du­ğu­nu mama ma­ki­na­sı­nın ça­lış­ma­dı­ğı­nı ta­til­ci­le­rin tatil dö­nü­şü hay­van­la­rı­nı so­ka­ğa terk et­ti­ği­ni ,bes­le­me ya­pa­bil­mek için iş­ye­ri ki­ra­sı­nın pa­ra­sı­nı sokak hay­van­la­rı için yi­yecek almak için har­ca­dı­ğı­nı ve artık maddi gü­cü­nün ol­ma­dı­ğı­nı ,söy­le­ye­rek yi­yecek bı­ra­kı­nız diyor. O es­na­fa da itici ve yük­sek bir sesle '' Bık­tım artık sizin mama ta­le­bi­niz­den yi­yecek falan yok sizde bak­ma­yın ''diyor. (Hem onların yapması gereken görevi üstlen hem azar işit oh ne ala memleket!)
 Bu du­rum­da ilk akıl­la­ra gelen “ Madem bık­tı­nız hala ne işi­niz var o kol­tuk­ta? O gö­rev­de! Zaten yıl­lar­dır 1 yıl­lık mama ve yi­yecek stok'unu hala he­sap­la­yıp (2016'da da bu so­run­la kar­şı­laş­mış­tık) den­ge­yi ku­ra­ma­dıy­sa­nız, ku­su­ra bak­ma­yın ama , bu sa­at­ten sonra da zaten ku­ra­maz­sı­nız. Sö­zü­müz mec­lis­ten dı­şa­rı ama söz ko­nu­su bir can­lı­nın ha­ya­tıy­sa gö­nül­lü hay­van se­ver­ler ola­rak bu so­ru­la­rın ya­nı­tı­nı ve çö­zü­mü­nü arı­yo­ruz.
Geç­ti­ği­miz ay Datça Kay­ma­ka­mı Vehbi Bakır , Be­le­di­ye Baş­ka­nı Gür­sel Uçar ,Çevre So­rum­lu­su Nur­can Serin ve hay­van sever va­tan­daş­lar Be­le­di­ye Mec­lis sa­lo­nun­da sokak hay­van­la­rı­nın ya­şa­dı­ğı sı­kın­tı ,so­run­lar ve çö­züm­le­ri için bir top­lan­tı dü­zen­le­miş­ti. Ga­ze­te­mi­zin 19 Ocak 2018 Ta­rih­li 1601 sa­yı­lı ya­yı­nın­da ha­be­ri­ni ya­yın­la­mış­tık. Kay­ma­kam Bakır ve Baş­kan Uçar'la üstü ka­pa­lı de­tay­sız ya­şa­dı­ğı­mız bu çir­kin olay­dan bah­set­miş­tim. Top­lan­tı aşırı yoğun ve hay­van se­ver­ler va­tan­daş­la­rın soru, öneri ve sı­kın­tı­la­rı­nı an­la­ta­bil­me­si için tek­rar söz al­ma­dım. Baş­kan Uçar bu du­rum­dan ha­be­ri ol­ma­dı­ğı­nı üzün­tü duy­du­ğu­nu söy­le­ye­rek her türlü yar­dı­ma ha­zı­rız de­miş­ti ve Nur­can Serin'e dönüp bu du­rum­dan neden ha­be­rim yok deyip açık­la­ma yap­ma­sı­nı is­te­di. Nur­can Serin ise tüm top­lan­tı­nın hu­zu­run­da, Baş­ka­nım ben size sonra an­la­tı­rım dedi.
Amir­ler, ida­re­ci­ler ve yö­ne­ti­ci­ler görev ver­dik­le­ri per­so­nel, memur ve ele­man­la­rı­nın ince ta­ki­bi­ni el­bet­te ya­pa­maz­lar. Bu gö­rev­li ki­şi­ler tem­si­len ve tem­sil etmek için ora­da­dır­lar. Yö­ne­ti­ci­le­ri­ni sevip sa­yı­yor­lar­sa yap­tı­ğı iş­ler­de, her türlü güç ve zor işlerde bile  onun ha­tı­rı­na sevip sa­ya­rak, amir­le­ri­ni en iyi şe­kil­de tem­sil eder­ler. De­di­ğim gibi her ida­re­ci­nin ken­di­ni tem­sil etmek için gö­rev­len­dir­di­ği tem­sil­ci­le­ri­nin tutum, dav­ra­nış ve ta­vır­la­rın­dan ha­ber­dar ol­ma­ya­bi­lir­ler. Tıpkı Baş­kan Gür­sel Uçar'ın Nur­can Serin'in tutum ve dav­ra­nı­şın­dan ha­ber­dar ol­ma­dı­ğı gibi.
Bu bizim ma­hal­le­de ya­şa­nan­lar,diğer ma­hal­le ve so­kak­lar­da durum nedir şuan için bil­mi­yo­ruz umu­yo­ruz ki biz­le­rin ya­şa­dı­ğı bu çir­kin olayı baş­ka­la­rı ya­şa­ma­mış­tır ya­şa­maz.
İlki top­lan­tı­da ikin­ci­si ise kısmi de­tay­la­rıy­la haber ya­zım­da dile ge­ti­re­rek, topu yet­ki­li­le­re attım!
Bu çevre so­ru­nu­nun yet­ki­li­ler­ce çö­zü­me ula­şa­sı­ya kadar ta­ki­bin­de ola­ca­ğı­mı­zı ve siz de­ğer­li okur­la­rı­mız­la ge­liş­me­le­ri pay­la­şa­ca­ğız.
 
      (Se­bi­ha ARS­LAN)


Bu haber 53266 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer