07-09-2018 11:22 GÜNDEM

GA­ZE­TECİ DOĞAN YUR­DA­KUL, DATÇA'DA DÜ­ZEN­LE­NEN TÖ­REN­LE ANIL­DI

Rıza EZER : Geç­ti­ği­miz yıl Me­su­di­ye Ma­hal­le­sin­de­ki evin­de 71 ya­şın­da vefat eden Ga­ze­teci - Ya­zar ve Çe­vir­men Doğan Yur­da­kul, ve­fa­tı­nın bi­rin­ci yıl dö­nü­mün­de dü­zen­le­nen tö­ren­le anıl­dı.

GA­ZE­TECİ DOĞAN YUR­DA­KUL, DATÇA'DA DÜ­ZEN­LE­NEN TÖ­REN­LE ANIL­DI


Ece­vit Kül­tür Mer­ke­zi'nde ger­çek­leş­ti­ri­len anma tö­re­ni­ne, Datça Be­le­di­ye Baş­ka­nı Gür­sel Uçar, Yar­dım­cı­sı İnci Bil­gin,Kent Kon­se­yi Baş­ka­nı Hay­ri­ye Bal­kan, ya­kın­la­rı, dost­la­rı ve se­ven­le­ri ka­tıl­dı. Tö­ren­de, Yur­da­kul'un 53 yıl­lık mes­lek ya­şa­mı­na, 10 kitap, bir o kadar çe­vi­ri ve bin­ler­ce ma­ka­le sığ­dır­dı­ğı­na de­ği­nen yakın dostu ve ar­ka­da­şı öykü ya­za­rı Kamil Erdem, Yur­da­kul'un ki­tap­la­rı­nı konu olan bir ko­nuş­ma yaptı. Ga­ze­te­ci Hakan Gün­gör usta ga­ze­te­ci­nin ölüm yıl dö­nü­mün­de, ikili ara­sın­da geçen soh­bet­le­rin ses ka­yıt­la­rı­nı ya­yın­la­dı.
Doğan Yur­da­kul, 3 Eylül 2017 ta­ri­hin­de Datça , Me­su­di­ye Ma­hal­le­sin­de bu­lu­na­na evin­de ge­çir­di­ği beyin ka­na­ma­sı so­nu­cu ya­şa­mı­nı yi­tir­miş­ti. 1963 yı­lın­da ga­ze­te­ci­li­ğe baş­la­yan Yur­da­kul; Ev­ren­sel, Ye­ni­gün, Ulus, Vatan, Ay­dın­lık, Gü­nay­dın gibi ga­ze­te­ler­de ça­lış­tı. Ga­ze­te­ci­li­ğin yanı sıra çe­vir­men­lik de yapan Yur­da­kul'un “Abi / Ka­ba­da­yı­lar”, “Mafya ve Derin Dev­let, Reis / Gla­dio'nun Türk Te­tik­çi­si”, “Bay Pipo / Bir MİT Gö­rev­li­si­nin Sı­ra­dı­şı Ya­şa­mı: Hiram Abas”, “Ada­let Sa­vaş­çı­sı / Men­de­res'in Avu­ka­tı Bur­han Apay­dın'ın Anı­la­rı”, “Man­şe­ti Yıkın!”, “Daha Bil­me­di­ği­niz Neler Var! / Oda tv Da­va­sı'nda Yar­gı­la­nan Ya­zı­lar”, “Sır­la­rın Kav­şa­ğın­da” gibi bir­çok ya­yım­lan­mış eseri bu­lu­nu­yor. Ya­şa­mı bo­yun­da bir­çok kez ce­za­evi­ne girip çıkan Yur­da­kul, en son Oda tv da­va­sın­da yak­la­şık bir yıl ce­za­evin­de kal­mış ve be­ra­at et­miş­ti.


Bu haber 281 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer