26-02-2021 13:50 GÜNDEM

EV­LE­NME DE , BO­ŞA­NMA DA AZALDI

Sebiha ARSLAN : Boşanmaların %26,4’ü ,16 yıl ve daha fazla süren evliliklerde Tür­ki­ye İsta­tis­tik Ku­ru­mu 2020 yılı Ev­len­me ve Bo­şan­ma İsta­tis­tik­le­ri­ni ya­yım­la­dı. Bu kap­sam­da TÜİK De­niz­li Bölge Mü­dü­rü Özer Coş­kun ta­ra­fın­dan ve­ri­len bil­gi­ye göre Muğla genelinde , hem ev­le­nen çift­le­rin ,hem boşanan çiftlerin sayısı azaldı.

EV­LE­NME DE , BO­ŞA­NMA DA  AZALDI

Muğla geneli  ev­le­nen çift­le­rin sa­yı­sı bir ön­ce­ki yıla göre %5,3 aza­la­rak 5 944 oldu. Tür­ki­ye ge­ne­lin­de ise ev­le­nen çift­le­rin sa­yı­sı 2020 yı­lın­da, bir ön­ce­ki yıla göre %10,1 aza­la­rak 487 270 oldu.
 

Muğla’da kaba ev­len­me hızı binde 5,99 oldu
Belli bir yıl için­de her 1000 nüfus ba­şı­na düşen ev­len­me sa­yı­sı ola­rak ta­nım­la­nan kaba ev­len­me hızı Muğla’da 2020 yı­lın­da binde 5,99 ola­rak ger­çek­leş­ti. Bu değer ile Muğla, kaba ev­len­me hızı en yük­sek 26. il oldu. Kaba ev­len­me hı­zı­nın 2020 yı­lın­da en yük­sek ol­du­ğu il, binde 7,14 ile Adı­ya­man oldu. Bu ili binde 7,13 ile Şan­lı­ur­fa, binde 7,00 ile Kilis iz­le­di. Kaba ev­len­me hı­zı­nın en düşük ol­du­ğu il ise binde 4,14 ile Gü­müş­ha­ne oldu. Bu ili binde 4,18 ile Tun­ce­li, binde 4,58 ile Art­vin iz­le­di. Tür­ki­ye için kaba ev­len­me hızı de­ğe­ri binde 5,84 ola­rak ger­çek­leş­ti.
Or­ta­la­ma ilk ev­len­me yaşı arttı

2019 yı­lın­da Muğla’da or­ta­la­ma ilk ev­len­me yaşı er­kek­ler­de 29,1 iken 2020 yı­lın­da 29,3 oldu. Ka­dın­lar­da 2019 yı­lın­da or­ta­la­ma ilk ev­len­me yaşı 25,9 iken 2020 yı­lın­da da 26,2 oldu.
Tür­ki­ye ge­ne­lin­de ise or­ta­la­ma ilk ev­len­me yaşı er­kek­ler için 27,9, ka­dın­lar için 25,1 oldu.

Bo­şa­nan çift­le­rin sa­yı­sı azal­dı
Muğla’da bo­şa­nan çift­le­rin sa­yı­sı 2020 yı­lın­da bir ön­ce­ki yıla göre %10,4 aza­la­rak 2 385 oldu. Tür­ki­ye ge­ne­lin­de ise bo­şa­nan çift­le­rin sa­yı­sı 2020 yı­lın­da, bir ön­ce­ki yıla göre %13,8 aza­la­rak 135 022 oldu.
Muğla kaba bo­şan­ma hı­zı­nın en yük­sek ol­du­ğu 3. il
Belli bir yıl için­de her 1000 nüfus ba­şı­na düşen bo­şan­ma sa­yı­sı ola­rak ta­nım­la­nan kaba bo­şan­ma hızı Muğla’da 2020 yı­lın­da binde 2,40 ola­rak ger­çek­leş­ti. Bu değer ile Muğla, kaba bo­şan­ma hızı en yük­sek 3. il oldu. Kaba bo­şan­ma hı­zı­nın 2020 yı­lın­da en yük­sek ol­du­ğu il, binde 2,47 ile An­tal­ya oldu. Bu ili binde 2,45 ile İzmir, binde 2,40 ile Muğla iz­le­di. Kaba bo­şan­ma hı­zı­nın en düşük ol­du­ğu il ise binde 0,24 ile Hak­ka­ri oldu. Bu ili binde 0,25 ile Muş ve binde 0,29 ile Şır­nak iz­le­di. Tür­ki­ye için kaba bo­şan­ma hızı de­ğe­ri binde 1,62 ola­rak ger­çek­leş­ti.
48 çif­tin ev­li­li­ği 1 yıl­dan az sürdü
Muğla’da 2020 yı­lın­da bo­şa­nan çift­ler ev­li­lik sü­re­si­ne göre in­ce­len­di­ğin­de, bo­şan­ma­la­rın %26,4’ünün (608 bo­şan­ma) 16 yıl ve daha fazla süren ev­li­lik­ler­de mey­da­na gel­di­ği gö­rül­dü. Bo­şan­ma­la­rın %2,1’i de (48 bo­şan­ma) 1 yıl­dan az sü­re­li ev­li­lik­ler­de mey­da­na geldi.


Bu haber 1460 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer