14-05-2020 15:51 GÜNDEM

EVDEN DI­ŞA­RI ADIM ATAN HER­KES MASKE TA­KA­CAK

Sebiha ARSLAN : Co­ro­na­vi­rüs ted­bir­le­ri kap­sa­mın­da , yarından itibaren (15.05.2020 ) Muğla ve Datça ve diğer ilçe­le­rin­de so­ka­ğa çıkan her­kese maske tak­ma zo­run­luluğu getirildi.

EVDEN DI­ŞA­RI ADIM ATAN HER­KES MASKE TA­KA­CAK

 


Muğla Va­li­si Esen­gül Ci­ve­lek baş­kan­lı­ğın­da, İl Hıf­zı­sıh­ha Ku­ru­lu, Co­ro­na­vi­rüs ön­lem­le­ri kap­sa­mın­da top­lan­tı dü­zen­len­di. Top­lan­tı­da, bu­laş­ma ya­yı­lım hı­zı­nın dü­şü­rül­me­si ama­cıy­la va­li­lik ta­ra­fın­dan Umumi Hıf­zıs­sıh­ha Ka­nu­nu­nun 27'nci ve 72'nci mad­de­si uya­rın­ca bazı ka­rar­la­rın alın­ma­sı ih­ti­ya­cı du­yul­du­ğu be­lir­til­di. Bu kap­sam­da Muğla Datça ve diğer il­çe­ler­de 15 Mayıs ta­ri­hi iti­ba­rıy­la maske tak­ma­dan dı­şa­rı çık­mak ya­sak­lan­dı.

EVDEN DI­ŞA­RI ADIM ATAN HER­KES MASKE TA­KA­CAK

Ka­ra­ra göre va­tan­daş­lar ev­le­rin­den çık­tık­la­rı andan iti­ba­ren maske kul­la­na­cak. Maske kul­la­nı­mı mar­ket, toplu ça­lı­şı­lan iş yer­le­ri, toplu ta­şı­ma araç­la­rı, cadde, sokak, pazar yer­le­ri, park, alış­ve­riş mer­ke­zi gibi açık ve ka­pa­lı alan­lar­da zo­run­lu oldu.
Diğer yan­dan Ye­ni­do­ğan İşitme Ta­ra­ma Prog­ra­mı kap­sa­mın­da, ye­ni­do­ğan her be­be­ğin ilk testi has­ta­ne­den ta­bur­cu ol­ma­dan önce ya­pı­la­cak. İşitme ta­ra­ma­sın­dan kalan be­bek­le­rin tek­rar test­le­ri için 31 Mayıs son­ra­sı­na ran­de­vu ve­ri­lecek. İlde re­fe­rans mer­ke­zi ol­ma­ma­sı ne­de­niy­le işit­me ta­ra­ma sevk­li be­bek­le­rin il dı­şı­na gitme du­rum­la­rı 31 Mayıs son­ra­sı­na er­te­le­necek. Alı­nan ka­rar­la­ra uy­ma­yan­la­ra ise idari para ce­za­sı uy­gu­la­na­cak.


Bu haber 1038 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer