08-07-2019 17:46 GÜNDEM

ER­TUĞ­RUL SERT­BAŞ ATA­TÜRK'Ü, BİLİNME­YEN YÖN­LERİYLE AN­LAT­TI

Sebiha ARSLAN : Datça Be­le­di­ye­si­nin kat­kı­la­rıy­la Ta­rih­çi -Ya­zar Er­tuğ­rul Sert­baş'ın su­nu­muy­la Mus­ta­fa Kemal Ata­türk'ün bi­lin­me­yen yön­le­ri fo­toğ­raf­lar ile an­la­tıl­dı. Ne Datça Be­le­di­ye­si, ne Sivil Top­lum Ku­ru­luş tem­sil­ci­le­ri nede Kamu Kurum ve Ku­ru­luş­lar­dan hiç ka­tı­lım sağ­lan­ma­ma­sı ise iz­le­yi­ci­ler ta­ra­fın­dan tep­ki­ye neden oldu. An­la­tım­da ,Ata­türk'ün bir asker ve bir lider ola­rak ne kadar az bu­lu­nan ne kadar üstün va­sıf­la­ra haiz ol­du­ğu, ama aynı za­man­da da ne kadar alçak gö­nül­lü, zeki ve öz­ve­ri­li bir insan ol­du­ğu­nu gös­te­ren yön­le­ri an­la­tıl­dı.

ER­TUĞ­RUL SERT­BAŞ ATA­TÜRK'Ü,  BİLİNME­YEN YÖN­LERİYLE AN­LAT­TI

 


Datça Be­le­di­ye­si'nin kat­kı­la­rıy­la Hı­zır­şah Kül­tür Evi'nde Cu­mar­te­si günü (06.07.2019) saat 21:00 da üc­ret­siz ola­rak dü­zen­le­nen gös­te­ri­de, Ata­türk'le il­gi­li az bi­li­nen olay­lar ve anek­dot­lar Ta­rih­çi ve Yazar Er­tuğ­rul Sert­baş ta­ra­fın­dan, fo­toğ­raf­lar eş­li­ğin­de an­la­tıl­dı.Va­tan­daş­lar ha­ri­cin­de ne Datça Be­le­di­ye­si ne Sivil Top­lum Ku­ru­luş tem­sil­ci­le­ri nede Kamu Kurum ve Ku­ru­luş­lar­dan hiç ka­tı­lım sağ­lan­ma­ma­sı ise iz­le­yi­ci­ler ta­ra­fın­dan tep­ki­ye neden oldu.?Nazlı is­min­de bir iz­le­yi­ci et­kin­li­ği te­sa­dü­fen öğ­ren­di­ği­ni daha fazla du­yu­ru ol­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni söy­le­di.Va­tan­daş ha­ri­cin­de kim­se­nin ol­ma­masını da eleş­ti­ren 55 ya­şın­da­ki Nazlı hanım '' Tatil için gel­di­ğim Datça'dan hayal kı­rık­lı­ğıy­la gi­de­ce­ğim. Ta­rih­çi -Ya­zar Er­tuğ­rul Sert­baş İstan­bul'dan kal­kıp ge­li­yor ATA­TÜRK ve ATA' ­la­rı­mı­zı ta­ri­hi­mi­zin bi­lin­me­yen yön­le­riy­le an­la­tı­lı­yor ama hiç bir yet­ki­li iz­le­me­ye gel­mi­yor. Pes di­yo­rum yo­ru­mu okur­la­rı­nı­za bı­ra­kı­yo­rum'' dedi.
Yazar Sert­baş ise ,Tarih öğ­ret­men­li­ği ya­par­ken veli ve öğ­ren­ci­le­ri­nin öne­ri­si ile baş­la­dı­ğı­nı be­lir­te­rek İstan­bul Bah­çe­şe­hir Üni­ver­si­te­si'nde, 'Ada­mın Hi­ka­ye­si' adıy­la ilk gös­te­ri­me baş­la­dım . Bu­gü­ne kadar Tür­ki­ye' nin çe­şit­li il ve il­çe­le­rin­de 110 sunum ger­çek­leş­tir­dim" dedi. Prog­ram­da an­la­tı­lan hi­ka­ye­le­ri, 'Ada­mın Hi­ka­ye­si' adlı bir ki­tap­ta top­la­yan Sert­baş 'ın ay­rı­ca Ata­türk'ün bi­yog­ra­fi­si ve iki araş­tır­ma in­ce­le­me ki­ta­bı da mev­cut. Bi­yog­ra­fi­de ,2016 yı­lın­dan bu yana devam eden bu gös­te­ri­de, bir­çok fark­lı kay­nak­tan edi­ni­len ve tabi bir kısmı da ya­za­rın kendi araş­tır­ma­la­rın­dan elde edil­miş, Ata­türk'le il­gi­li az bi­li­nen olay­lar ve anek­dot­lar kul­la­nıl­mış. Ana tema ola­rak gös­te­ri­de an­la­tı­lan olay­la­rın yer al­dı­ğı ki­tap­ta, Ata­türk'le ta­nış­ma fır­sa­tı­nı ya­ka­la­yan çift­çi­sin­den ordu ko­mu­tan­la­rı­na kadar bir­çok yerli ve ya­ban­cı şah­si­ye­tin onun­la il­gi­li anı­la­rı yer al­mak­ta. Bu olay­la­rın kimi hü­zün­lü, kimi eğ­len­ce­li, kimi in­sa­nın yü­re­ği­ni bu va­ta­nın bir ev­la­dı ol­mak­tan do­la­yı gurur ve he­ye­can­la dol­du­ran olay­lar. Bu ki­tap­ta an­la­tı­lan ve hepsi ya­şan­mış olan öy­kü­ler, Ata­türk'ün bir asker ve bir lider ola­rak ne kadar az bu­lu­nan ne kadar üstün va­sıf­la­ra haiz ol­du­ğu­nu, ama aynı za­man­da da ne kadar alçak gö­nül­lü, zeki ve öz­ve­ri­li bir insan ol­du­ğu­nu gös­ter­mek­te.Gös­te­ri­de se­yir­ci­le­ri çok duy­gu­lan­dı­ran ve coş­tu­ran bu olay­la­rı bir kitap hâ­lin­de siz­le­rin be­ğe­ni­si­ne sun­mak is­te­dik, Ata­türk'ün bu ülke için yap­tık­la­rı­na duy­du­ğu­muz min­ne­tin bir ifa­de­sidir'' yazılı.

Etkinlik, Ta­rih­çi -Ya­zar Er­tuğ­rul Sert­baş'ın ''Adamın Hikayesi - Bilinmeyen Yönleriyle Atatürk'' kitabını imzalamasıyla son buldu.


Bu haber 424 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer