05-10-2021 11:23 GÜNDEM

EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI CAN CAN­BEY BAŞ­KAN­LI­ĞIN­DA YA­PIL­DI

Sebiha ARSLAN : Ekim ayı olağan Meclis toplantısı Can Can­bey Başkanlığında Belediye meclis salonunda Cuma günü (01.10.2021) gerçekleşti.

EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI   CAN CAN­BEY BAŞ­KAN­LI­ĞIN­DA YA­PIL­DI

Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si Mec­lis üyesi - grup baş­ka­nı ve Be­le­di­ye baş­kan ve­ki­li Can Can­bey' in baş­kan­lı­ğın­da ger­çek­le­şen mec­lis top­lan­tı­sın­da, Datça Be­le­di­ye­si­nin or­tak­lı­ğın­da ano­nim şir­ke­ti ku­rul­ma­sı, Datça -Bel sos­yal ve ik­ti­sa­di iş­let­me­si adı al­tın­da bütçe içi iş­let­me ku­rul­ma­sı,2022 mali yılı gelir ta­ri­fe­le­ri ve harç­lar ko­nu­su, Be­le­di­ye 2121 yılı büt­çe­si­nin ye­ter­siz olan bö­lüm­le­ri ara­sın­da ak­tar­ma ya­pıl­ma­sı, Be­le­di­ye 2021 ek bütçe ta­le­bi ve 2022 yılı ana­li­tik bütçe gö­rüş­me­le­ri ger­çek­leş­ti­ril­di.

Top­lan­tı­da CHP Mec­lis üyesi grup baş­kan ve­ki­li Esat Akın, son gün­ler­de İlçede ya­şa­nan ki­ra­lık ev ve kira be­del­le­rin­de­ki ar­tış­la­ra de­ği­ne­rek ev sa­hip­le­ri­ne kira be­del­le­ri ko­nu­sun­da kamu ça­lı­şan­la­rı­nın ödeme güç­lü­ğü çek­me­ye­ce­ği ar­tış­ta ol­ma­sı ge­rek­ti­ği­ne de­ğin­di. Akın ''İlçe­miz­de görev ya­pa­cak eği­tim­ci­ler, sağ­lık­çı­lar, em­ni­yet gö­rev­li­le­ri, ad­li­ye men­sup­la­rı ve bütün ki­ra­lık eve ih­ti­ya­cı olan ça­lı­şan­lar, yük­sek ev ki­ra­la­rı ile karşı kar­şı­ya­lar. Ki­ra­la­ya­cak ko­nu­tu olan­lar, kira be­del­le­ri­ni be­lir­ler­ken il­çe­miz­de görev ya­pa­cak ça­lı­şan­la­rın eko­no­mik du­rum­la­rı­nı göz önün­de bu­lun­dur­ma­lı­dır­lar. Unut­ma­yın ço­cuk­la­rı­mı­za eği­tim, has­ta­mı­za sağ­lık, so­run­la­rı­mız­da ada­let ve ko­ru­ma hiz­me­ti ve­ren­ler ev bu­la­maz­lar­sa, biz­ler de mağ­dur olu­ruz. Ça­lı­şan­lar Datça için bizim için ça­lı­şı­yor" dedi.
Top­lan­tı gün­dem mad­de­le­ri­nin gö­rü­şül­me­si ile sona erdi.

Üç dö­nem­dir mec­lis üye­li­ği ve be­le­di­ye baş­kan yar­dım­cı­lı­ğı yapan İnci Bil­gin'in  Ekim ayı mec­lis top­lan­tı­sın­da olmasına rağmen ve  Belediye baş­kan yar­dım­cı­sı ola­rak, mec­lis baş­kan­lı­ğı yapmamasının nedeni ise  merak    ko­nu­su oldu.


Bu haber 199 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer