22-04-2019 19:46 GÜNDEM

DUY­MA­MIZ GE­RE­KEN HA­BER­LER BUN­LAR AS­LIN­DA!

Orhan KESKİNSOY : Muğla Yö­nelt Ko­le­ji Mos­ko­va'dan yine büyük ödül­ler­le döndü! *Bir­kaç kilo kal­dır­dı diye,yere göğe sığ­dı­rı­la­ma­yan spor­cu­lar haber olur.. *İki direk ara­sın­dan bir topu ge­çir­din mi en büyük haber olur…da; *Ül­ke­mi­zin Be­yin­le­ri­nin ba­şa­rı­la­rı ga­ze­te­ler­de yer bul­maz; ya da kü­çü­cük bir haber olur…Niye?

DUY­MA­MIZ GE­RE­KEN HA­BER­LER BUN­LAR AS­LIN­DA!


9-13 Nisan 2019 ta­rih­le­ri ara­sın­da,Mos­ko­va'da dü­zen­le­nen 15.?Ulusla­ra­ra­sı Bilim Te­mel­le­ri Bilgi Ya­rış­ma­sı Dünya Fi­na­li için Muğla Yö­nelt Ana­do­lu ve Fen li­se­si öğ­ren­ci­le­ri­miz de­re­ce­le­re gir­di­ler.
Ana­do­lu Li­se­si Öğ­ren­ci­le­ri­miz­den;
Nadir Buğra De­mir­taş Coğ­raf­ya ala­nın­da 1.?de­re­ce­den;
Melis Bü­tü­ner Kimya ala­nın­da 3.?de­re­ce­den;
Fen Li­se­si öğ­ren­ci­le­ri­mi­zin­den;
Sahra İlke Aksoy Kimya ala­nın­da 2.?de­re­ce­den;
Ceren Kur­naz ma­te­ma­tik ala­nın­da 3.?de­re­ce­den
Ödül al­mış­lar­dır.
Muğla Yö­nelt Ko­le­ji ku­ru­cu mü­dü­rü Sayın Fe­ru­dun Öz­türk”Proje or­ga­ni­zas­yo­nu­nu yapan ve öğ­ren­ci­le­ri­mi­zin bu pro­je­de yer al­ma­la­rı­nı sağ­la­yan oku­lu­muz İngi­liz­ce öğ­ret­me­ni ŞÖLEN TA­TA­ROĞ­LU'na; ve coğ­raf­ya öğ­ret­me­ni DİLEK ARVAS'a te­şek­kür edi­yo­rum. Ay­rı­ca Mos­ko­va'da oku­lu­mu­zu en iyi şe­kil­de tem­sil eden ve ödül ka­za­nan tüm öğ­ren­ci­le­ri­mi­zi teb­rik edi­yor, ba­şa­rı­la­rı­nın de­va­mı­nı di­li­yo­rum” dedi.
Biz de sayın Fe­ru­dun Bey'in dilek ve te­men­ni­le­ri­ne canı gö­nül­den ka­tı­lı­yo­ruz.
Bir­kaç cümle daha etmek is­ti­yo­rum; benim ül­kem­de bir­kaç yüz kilo(hal­ter) kal­dır­dı diye,kı­ya­met­ler ko­pa­ran, iki direk ara­sın­dan bir top geç­ti­ğin­de say­fa­lar ayı­ran, basın,yayın, yani medya; bun­la­rı neden gör­mez. Onlar gördü de yoksa biz mi gör­me­dik?
Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti dev­le­ti ile­le­bet pa­yi­dar ka­la­cak­sa, Yö­nelt Ko­le­ji öğ­ret­men ve öğ­ren­ci­le­ri sa­ye­sin­de ka­la­cak­tır.
Tüm öğ­ret­men­le­ri­mi­zi ve öğ­ren­ci­le­ri­mi­zi sev­giy­le tek­rar kut­lu­yo­rum.


Bu haber 535 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer