08-08-2018 16:19 GÜNDEM

DÜNYA RE­KORT­MENİMİZ BAH­ÇE­TE­PE KO­RE­DEN DATÇA YA 2.LİK ÖDÜ­LÜY­LE DÖNDÜ

Sebiha ARSLAN : Datça'da Bah­ce­te­pe Genç­lik Spor Ku­lü­bü­nün sa­hi­bi olan , Tür­ki­ye ve Dünya Şam­pi­yo­nu, Gu­in­ness Re­kort­me­ni Milli Spor­cu Ali Bah­çe­te­pe, Kore'de ka­tıl­dı­ğı Dünya Ta­ek­won­do Şam­pi­yo­na­sı'nda kırış da­lın­da dünya ikin­ci­si oldu.

DÜNYA RE­KORT­MENİMİZ BAH­ÇE­TE­PE KO­RE­DEN DATÇA YA 2.LİK ÖDÜ­LÜY­LE DÖNDÜ


Datça'da ya­şa­yan Ali Bah­çe­te­pe , (63) Tek­van­do kırış da­lın­da bu­gü­ne kadar 28 dünya bi­rin­ci­li­ği ka­za­nan ve adını 21 kez Gu­in­ness Re­kor­lar Ki­ta­bı'na yaz­dır­dı.
Kendi adıy­la kur­du­ğu, 'Bah­çe­te­pe Genç­lik Spor Ku­lü­bü'nde, çe­şit­li yaş grup­la­rın­da ka­tı­lım­cı­la­ra tek­van­do spo­ru­nu sev­dir­me­yi amaç­la­yan dünya şam­pi­yo­nu Ali Bah­çe­te­pe, ye­tiş­kin­ler için ise Fit­ness eği­ti­mi ,Yoga , Lates ve Sağ­lık­lı Yaşam Spor­la­rı eği­tim­le­ri­ni sür­dür­mek­te .
Tek­van­do kırış da­lın­da dün­ya­nın en önem­li isim­le­ri ara­sın­da gös­te­ri­len ve 'Demir Yum­ruk' la­ka­bı ile ta­nı­nan Bah­çe­te­pe, ge­le­ce­ğin spor­cu­la­rı­na kendi tek­nik­le­ri­ni öğ­ret­mek is­te­di­ği­ni her fır­sat­ta dile ge­tir­mek­te. İler­le­yen ya­şı­na ve ge­çir­di­ği iki beyin ame­li­ya­tı­na rağ­men tek­van­do sporu ile ya­şa­ma tu­tu­nan ve sağ­lı­ğı­na ka­vuş­tuk­tan sonra da ye­ni­den spora dö­ne­rek ba­şa­rı­la­rı­nı sür­dü­ren Bah­çe­te­pe, "Spor, pro­fes­yo­nel olsun ya da ol­ma­sın her­kes için ge­rek­li olan bir ak­ti­vi­te­dir. Ben ken­di­mi tek­van­do kırış da­lın­da ge­liş­tir­dim. Şimdi tek di­le­ğim, bu­gü­ne kadar ka­zan­dı­ğım bilgi ve tec­rü­be­le­ri­mi ge­lecek ku­şak­la­ra ak­tar­mak. Uma­rım bu­ra­dan yeni dünya şam­pi­yon­la­rı çıkar" dedi.
Yarın üçün­cü beyin tü­mö­rü ame­li­ya­tı­nı ger­çek­leş­ti­recek olan Bah­çe­te­pe sos­yal medya he­sa­bın­dan ''Evet sev­gi­li dost­la­rım 9 Ağus­tos Per­şem­be günü üçün­cü beyin tü­mö­rü ame­li­ya­tı­mı Te­pe­cik Ege Şehir Has­ta­ha­ne­sin­de ola­ca­gım,şim­di­lik sag­lı­cak­la kalın'' dedi.
Ho­ca­mız Bah­ce­te­pe­yi bir an önce sağlığına kavuşarak  ara­mız­da gör­me­yi dua ve ümit ede­rek acil şi­fa­lar di­li­yo­ruz.


Bu haber 415 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer