10-09-2018 16:50 GÜNDEM

DÜNYA RALLİ ŞAMPİYO­NA­SI'NA GERİ SAYIM BAŞ­LA­DI

Sebiha ARSLAN : Mar­ma­ris'in ev sa­hip­li­ğin­de, Datça ve Muğla çev­re­le­rin­de 13-16 Eylül ta­rih­le­ri ara­sın­da dü­zen­le­necek Dünya Ralli Şam­pi­yo­na­sı (WRC) için geri sayım baş­la­dı.

DÜNYA RALLİ ŞAMPİYO­NA­SI'NA GERİ SAYIM BAŞ­LA­DI


Tür­ki­ye'de 8 yıl ara­dan sonra, Dünya ça­pın­da 4 kı­ta­da, 13 ül­ke­de dü­zen­le­nen dev or­ga­ni­zas­yon, 8 yıl sonra ül­ke­mi­ze dö­ner­ken Mar­ma­ris, Datça ve çev­re­si ilk kez dün­ya­ca ünlü pi­lot­la­rı­nı ağır­la­ya­cak.
Tür­ki­ye Ral­li­si'nin or­ga­ni­zas­yon de­tay­la­rıy­la il­gi­li bir otel­de dü­zen­le­nen top­lan­tı­ya, Mar­ma­ris Kay­ma­ka­mı Ce­la­let­tin Yük­sel, Tür­ki­ye Oto­mo­bil Spor­la­rı Fe­de­ras­yo­nu (TOS­FED) Baş­ka­nı Ser­kan Ya­zı­cı, resmi kurum, oda­lar, sivil top­lum ku­ru­luş­la­rı müdür ve baş­kan­la­rı bu­lun­du.
Kay­ma­kam Ce­la­let­tin Yük­sel, bütün kurum ve ku­ru­luş­lar­la iş bir­li­ği için­de ol­duk­la­rı­nı, her ko­nuy­la il­gi­li geniş ka­tı­lım­lı top­lan­tı­lar dü­zen­le­dik­le­ri­ni dile ge­ti­re­rek
"İlçe mer­ke­zi­miz ha­ri­cin­de kır­sal ve or­man­lık alan­da ya­rış­lar ola­cak. İlçe­mi­zin önem­li gelir kay­na­ğı arı­cı­lı­ğın bu ya­rış­tan et­ki­len­me­me­si için arı­cı­lar­la il­gi­li top­lan­tı­lar yap­tık. Arı­cı­la­rın mağ­dur ol­ma­ma­sı için özel ön­lem­ler alın­dı. Arı­cı­la­rın yer­le­şim yer­le­ri aylar ön­ce­sin­den etap­lar­dan daha uzak böl­ge­le­re ta­şın­dı. Cip sa­fa­ri araç­la­rıy­la il­gi­li top­lan­tı­lar yap­tık. Çev­re­ci­le­ri­miz­le top­lan­tı yap­tık. Müm­kün ol­du­ğu kadar çev­re­ye du­yar­lı bir yarış ol­ma­sı için iş bir­li­ği için­de ça­lış­tık." dedi.
TOS­FED Baş­ka­nı Ser­kan Ya­zı­cı ,yak­la­şık 3 bin ki­şi­nin ralli için biz­zat ça­lış­tı­ğı­nı be­lir­te­rek şu cüm­le­le­ri söy­le­di
"Mar­ma­ris halkı ve tu­rist­le­rin bu ya­rı­şa il­gi­si­ni bek­li­yo­ruz. Bu se­ne­nin en iyi ya­rı­şı Tür­ki­ye'de ola­cak. WRC' de en iyi ya­rı­şın Tür­ki­ye'de ola­ca­ğı­na hem­fi­kir­ler. Ral­li­yi bir defa canlı sey­re­den ke­sin­lik­le fa­na­ti­ği ola­cak. Ralli ile Tür­ki­ye'nin ta­nı­tı­mı­na en yük­sek kat­kı­yı sağ­la­mak is­ti­yo­ruz. Ta­kım­lar 130 tır' la Çeşme'den giriş ya­pa­rak,130 tır kon­voy ha­lin­de Mar­ma­ris'e geldi. Pos­ter­ler asıl­dı. Şehir içi etap­ta ba­ri­yer­ler yer­leş­ti­ri­ldi.Mar­ma­ris yarış ha­va­sı­na gir­di "dedi.
Son 5 yılın şam­pi­yo­nu Se­bas­ti­en Ogier, 9 şam­pi­yon­lu­ğu bu­lu­nan Se­bas­ti­en Loeb, sı­ra­la­ma­da lider du­rum­da­ki Thi­erry Ne­uvil­le gibi pi­lot­lar, şam­pi­yo­na­nın 10. eta­bın­da ül­ke­miz­de ya­rı­şa­cak. Dünya ça­pın­da nak­len ya­yın­la­nıp ülke tu­riz­mi­ne büyük katkı ya­pa­cak şam­pi­yo­na için Mar­ma­ris'e 60 bin ki­şi­nin gel­me­si bek­le­ni­yor. Mar­ma­ris'in cen­net koy­la­rı ve do­ğa­sı, bu or­ga­ni­zas­yon­la dün­ya­ya açı­la­cak.
13 Eylül Per­şem­be ak­şa­mı 20.00'de Mar­ma­ris Ata­türk Mey­da­nı'ndaki start se­re­mo­ni­si ile baş­la­ya­cak or­ga­ni­zas­yon­da WRC ta­ri­hin­de ilk kez star­tın hemen ar­dın­dan Turkey adı ve­ri­len şehir içi se­yir­ci özel etabı ge­çi­lecek. Spor­se­ver­ler, Mar­ma­ris mer­kez­de­ki bu etap­ta oto­mo­bil­le­rin muh­te­şem per­for­mans­la­rı­nı çok ya­kın­dan iz­le­me şansı bu­la­cak. Pi­lot­lar, 3 gün bo­yun­ca 896 ki­lo­met­re uzun­lu­ğun­da­ki par­kur­da top­lam uzun­lu­ğu 317 ki­lo­met­re olan 17 özel etabı ge­çecek. 14 Eylül Cuma sa­ba­hı 07.00'de Mar­ma­ris As­pa­ran' daki ser­vis ala­nın­dan güne baş­la­ya­cak olan ekip­ler, ral­li­nin ilk gü­nün­de Çe­ti­be­li-Ula-Çi­çek­li etap­la­rı­nı 2'şer kez ge­çecek. Ya­rış­ta Tür­ki­ye Ralli Şam­pi­yo­na­sı'nın Mar­ma­ris etabı da ya­pı­la­cak.
Cu­mar­te­si günü As­pa­ran'dan güne baş­la­ya­cak pi­lot­lar, Gö­ko­va Kör­fe­zi'ne yö­ne­le­rek Ye­şil­bel­de-Dat­ça-İçme­ler etap­la­rı­nı yine 2'şer kez kat edecek. Eta­bın Sa­rı­li­man Koyu, Mal­de­re­si Koyu, Bör­dü­bet Koyu bö­lüm­le­ri de­niz­den takip edi­le­bi­lecek. Ral­li­nin son günü olan 16 Eylül Pazar saat 09.25'te di­rek­si­yon ba­şı­na ge­çecek olan ekip­ler, Ova­cık ve Gökçe etap­la­rı­nı ge­çecek. Ral­li­nin finiş se­re­mo­ni­si ve ödül tö­re­ni de pazar saat 14.28'den iti­ba­ren As­pa­ran Ser­vis Park'taki pod­yum­da ger­çek­leş­ti­ri­lecek. Mar­ma­ris'te ilk kez ralli dü­zen­le­yen isim olan Tür­ki­ye Oto­mo­bil Spor­la­rı Fe­de­ras­yo­nu Baş­ka­nı Ser­kan­Ya­zı­cı, dünya ça­pın­da­ki ya­rı­şın ül­ke­mi­ze ve Muğla'ya gel­me­si için büyük çaba sar­fet­miş­tir.
 


Bu haber 433 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer