03-08-2020 18:45 GÜNDEM

DÜNYA RALLİ ŞAMPİYO­NA­SI 18-20 EYLÜL'DE DATÇA DA

Sebiha ARSLAN : 2020 FIA Dünya Ralli Şam­pi­yo­na­sı 5.ya­rı­şı Tür­ki­ye Ral­li­si, 18-20 Eylül ta­rih­le­rin­de Datça Mar­ma­ris ve Ula da dü­zen­le­necek.

DÜNYA RALLİ ŞAMPİYO­NA­SI 18-20 EYLÜL'DE DATÇA DA

Bu yıl Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Cum­hur­baş­kan­lı­ğı Hi­ma­ye­si­ne alı­nan, 2020 FIA Dünya Ralli Şam­pi­yo­na­sı 5. ya­rı­şı Tür­ki­ye Ral­li­si, Tür­ki­ye Oto­mo­bil Spor­la­rı Fe­de­ras­yo­nu (TOS­FED) ta­ra­fın­dan 18-20 Eylül ta­rih­le­ri ara­sın­da dü­zen­le­necek. Son iki yıl­dır Tür­ki­ye'nin ev sa­hip­li­ği yap­tı­ğı en büyük spor or­ga­ni­zas­yo­nu olan Tür­ki­ye Ral­li­si, Mar­ma­ris ve Datça' nın eşsiz çam or­man­la­rı ve muh­te­şem de­ni­zi­nin gü­zel­li­ği eş­li­ğin­de, dün­ya­ca ünlü pi­lot­la­rı ve bin­ler­ce tu­ris­ti ağır­la­ya­cak.
Ko­ro­na virüs pan­de­mi­si ne­de­niy­le ilk 3 yarış son­ra­sın­da ara ve­ri­len şam­pi­yo­na, 4-6 Eylül ta­rih­le­rin­de­ki Es­ton­ya Ral­li­si ile devam edecek ve ekip­ler bu ya­rı­şın ar­dın­dan ro­ta­la­rı­nı Tür­ki­ye'ye çe­vi­re­cek­ler. 18 Eylül Cuma günü baş­la­ya­cak olan Tür­ki­ye Ral­li­si, dün­ya­nın en hızlı ralli pi­lot­la­rı­nın nefes kesen mü­ca­de­le­le­ri­ne sahne ola­cak. 3 gün bo­yun­ca Datça ,Mar­ma­ris ve Ula böl­ge­le­rin­de­ki özel etap­lar­da devam edecek he­ye­can, 155 te­le­viz­yon ka­na­lın­dan canlı ya­yın­lar­la tüm Dünya'ya ulaş­tı­rı­la­cak.
Et­kin­lik ile il­gi­li açık­la­ma yapan TOS­FED Baş­ka­nı Eren Üç­ler­top­ra­ğı, "Tür­ki­ye Ral­li­si or­ga­ni­zas­yo­nu­nun, T.C. Cum­hur­baş­kan­lı­ğı hi­ma­ye­sin­de ger­çek­leş­ti­ri­lecek ol­ma­sın­dan büyük gurur du­yu­yo­ruz. Bu ve­si­ley­le, başta Cum­hur­baş­ka­nı­mız Recep Tay­yip Er­do­ğan olmak üzere, Genç­lik ve Spor Ba­ka­nı­mız Meh­met Mu­har­rem Ka­sa­poğ­lu'na ve bu pro­je­de emeği geçen tüm Dev­let bü­yük­le­ri­mi­ze şük­ran­la­rı­mı­zı su­nu­yo­ruz. Bir kez daha ül­ke­mi­zin gü­cü­nü tüm Dünya'ya gös­ter­mek ve ta­nı­tı­mı­na kat­kı­da bu­lun­mak için ha­zı­rız" dedi.
WRC Pro­mo­ter CEO'su Jona Si­ebel de Genç­lik ve Spor Ba­kan­lı­ğı ile TOS­FED'e te­şek­kür ede­rek, "Mar­ma­ris, pan­de­mi son­ra­sın­da alı­nan ön­lem­ler doğ­rul­tu­sun­da, tüm ka­tı­lım­cı ve se­yir­ci­le­rin ke­yif­le ve gü­ven­le se­ya­hat ede­bi­le­cek­le­ri po­pü­ler bir tatil bel­de­si. Or­ga­ni­zas­yon kap­sa­mın­da gü­ven­li bir ortam oluş­tur­mak için FIA ve T.C. Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı ko­ro­na virüs pro­to­kol­le­ri uy­gu­la­na­cak" açık­la­ma­sı­nı yaptı.


Bu haber 1713 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer