14-01-2021 17:27 GÜNDEM

DİKKAT! MUSKİ'DEN KU­RAK­LIK UYA­RI­SI

Sebiha ARSLAN : Muğla Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si MUSKİ (Muğla Su ve Ka­na­li­zas­yon İda­re­si Genel Mü­dür­lü­ğü) Dünya'da ve Tür­ki­ye'de son yıl­lar­da et­ki­si­ni gös­te­ren iklim de­ği­şik­li­ği ve ya­şan­ma­ya baş­la­yan ku­rak­lık­la il­gi­li uya­rı­lar­da bu­lun­du. MUSKİ'den ya­pı­lan açık­la­ma­da “Muğla İlimiz ge­ne­lin­de gerek ye­ral­tı su re­zerv­le­ri ge­rek­se baraj se­vi­ye­le­ri kri­tik se­vi­ye­le­re in­miş­tir” de­nil­di.

DİKKAT! MUSKİ'DEN KU­RAK­LIK UYA­RI­SI


Muğla Su ve Ka­na­li­zas­yon İda­re­si Genel Mü­dür­lü­ğü'nden ya­pı­lan açık­la­ma­da “Dün­ya­da ya­şa­nan iklim de­ği­şik­lik­le­ri­nin olum­suz et­ki­le­ri son yıl­lar­da iyice ken­di­ni his­set­tir­me­ye baş­la­mış­tır. İklim de­ği­şik­li­ği ko­nu­sun­da uzman bilim adam­la­rı Tür­ki­ye'nin Ak­de­niz İklimi ka­rak­te­ri olan kış­la­rı ya­ğış­lı ve soğuk yaz­la­rı kurak ve sıcak olan ik­li­min­den Yarı Kurak İklime geç­ti­ği­ni beyan et­miş­ler­dir. Muğla İli­mi­zin için­de ol­du­ğu Batı Ak­de­niz ve Büyük Men­de­res hav­za­la­rı da söz ko­nu­su iklim de­ği­şik­li­ğin­den et­ki­len­mek­te­dir” de­nil­di.

Açık­la­ma­da “Geç­miş yıl­la­rın sı­cak­lık ve yağış or­ta­la­ma­sı­na göre 2020 yılı rekor sı­cak­lık ve ya­ğış­sız­lık-ku­rak­lık­lar­la geç­miş, Muğla İlimiz ge­ne­lin­de gerek ye­ral­tı su re­zerv­le­ri ge­rek­se baraj se­vi­ye­le­ri kri­tik se­vi­ye­le­re in­miş­tir. İle­ri­ki yıl­lar­da da devam ede­ce­ği ön­gö­rü­len ku­rak­lık­la il­gi­li ola­rak, Ku­rum­la­rın, Sivil top­lum Ku­ru­luş­la­rı­nın ve Va­tan­daş­la­rı­mı­zın du­yar­lı­lı­ğı büyük önem arz et­mek­te­dir” de­nil­di.

MUSKİ'den ya­pı­lan açık­la­ma­da “İçme ve Kul­lan­ma su­yu­nu ta­sar­ruf­lu kul­la­nıl­ma­sı ama­cıy­la va­tan­daş­la­rı­mı­zın, mus­luk baş­la­rı­na su ta­sar­ruf apa­rat­la­rı tak­ma­sı, tu­va­let re­zer­vu­ar­la­rı­nın ta­sar­ruf­lu re­zer­vu­ar­lar­la de­ğiş­ti­ril­me­si, sen­sör­lü mus­luk­la­rın ta­kıl­ma­sı, havuz suyu, bahçe su­la­ma ve ta­rım­sal su­la­ma­la­rın ke­sin­lik­le şe­be­ke su­yun­dan ya­pıl­ma­ma­sı gibi bir­çok kla­sik ta­sar­ruf­lu kul­la­nı­mı sağ­la­ya­cak diğer yön­tem­ler ile bir­lik­te su bi­lin­ci­nin ve çev­re­ni­nin ko­run­ma­sı­nın ço­cuk­la­rı­mı­za aşı­lan­ma­sı gibi basit ön­lem­ler ku­rak­lı­ğın et­ki­si­ni ha­fif­le­te­bi­le­cek­tir” ifa­de­le­ri­ne yer ve­ril­di

Ya­pı­lan açık­la­ma­da “MUSKİ ku­rak­lık ile mü­ca­de­le kap­sa­mın­da; sorun ya­şa­na­cak yer­le­şim­le­rin tes­pi­ti, kayıp kaçak oran­la­rı­nın azal­tıl­ma­sı, yeni kay­nak araş­tır­ma­la­rı­nın ya­pıl­ma­sı ve tah­sis iş­lem­le­ri­nin baş­la­tıl­ma­sı, efek­tif sis­tem yö­ne­ti­mi gibi ça­lış­ma­lar yap­mak­ta­dır. Ülke ge­ne­lin­de or­ta­la­ma ola­rak içme suyu %54 ora­nın­da ye­rüs­tü su kay­nak­la­rın­dan temin edi­lir­ken bu oran ne yazık ki Muğla'mızda sa­de­ce %17 se­vi­ye­sin­de­dir. Bu ora­nın ülke or­ta­la­ma­sı­na ge­ti­ri­le­bil­me­si adına il­gi­li ku­ru­mun yeni içme suyu ba­raj­la­rı ya­pı­mı­na ve/veya mev­cut baraj ve gö­let­ler­den içme suyu tah­sis mik­tar­la­rı­nı aci­len yük­selt­me­si ge­rek­mek­te­dir” de­nil­di.

MUSKİ; “Muğla ili­mi­zin tu­rizm kenti özel­li­ği­nin ya­nın­da önem­li bir tarım kenti ol­ma­sı ve Tür­ki­ye'de yıl­lık su tü­ke­ti­min %74'ünün (40 Mil­yar m³/yıl) ta­rım­sal su­la­ma­da kul­la­nıl­ma­sı se­be­biy­le; açık ke­sit­ler üze­rin­den vahşi su­la­ma yön­tem­le­ri ile değil mo­dern bo­ru­la­may­la ile­tim ile oto­mas­yo­na bağlı dam­la­ma su­la­ma sis­tem­le­riy­le ta­rım­sal su­la­ma­nın ya­pıl­ma­sı, izin­siz ve ge­rek­siz ye­ral­tı suyu kul­la­nıl­ma­sı­nın en­gel­len­me­si büyük önem arz et­mek­te­dir” de­nil­di.


Bu haber 862 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer