01-01-1970 03:00 SİYASET

DATÇA'NIN YENİ BAŞKAN UÇAR'A İLK TEBRİK DALAMAN'DAN GELDİ

Datça Be­le­di­ye Baş­ka­nı Şener Tok­can'ın is­ti­fa et­me­sin­den sonra bo­şa­lan Datça Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı gö­re­vi­ne Datça Be­le­di­ye Mec­li­si ta­ra­fın­dan ya­pı­lan oy­la­ma ile se­çi­len Yeni Baş­kan Gür­sel Uçar'ı ilk teb­rik Da­la­man'dan geldi.

DATÇA'NIN YENİ BAŞKAN UÇAR'A  İLK TEBRİK DALAMAN'DAN GELDİ

1 Tem­muz iti­ba­ri ile Datça Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı gö­re­vin­den is­ti­fa eden Şener Tok­can'ın ye­ri­ne Datça Be­le­di­ye Mec­li­si ta­ra­fın­dan oy bir­li­ği ile Gür­sel Uçar se­çil­di. 

Gür­sel Uçar 30 Mart 2014 ta­ri­hin­de ya­pı­lan yerel se­çim­ler­de Datça Be­le­di­ye Mec­lis Üyesi ola­rak se­çil­miş ve Datça Be­le­di­ye Baş­kan Yar­dım­cı­lı­ğı gö­re­vi­ni yü­rü­tü­yor­du. 
Yeni Baş­kan Gür­sel Uçar daha önce Be­le­di­ye Mec­lis Üye­li­ği, CHP İlçe Baş­kan­lı­ğı, İl Genel Mec­li­si Üye­li­ği gö­rev­le­rin­de bu­lun­muş­tu.

Datça'nın yeni be­le­di­ye baş­ka­nı­nın be­lir­len­di­ği Datça Be­le­di­ye­si Mec­lis Top­lan­tı­sı'nı Muğla'dan, diğer il­çe­ler­den ve Datça'dan çok sa­yı­da ka­tı­lım­cı da iz­le­di.
Datça Be­le­di­ye Mec­li­si Top­lan

­tı­sı'na mi­sa­fir ola­rak ka­tı­lan Da­la­man Be­le­di­ye Baş­ka­nı Mu­ham­met Şaş­maz Datça Be­le­di­ye Baş­ka­nı se­çi­len Gür­sel Uçar'ı teb­rik etti. 

Mu­ham­met Şaş­maz yap­tı­ğı açık­la­ma­da "5 yıl Datça Be­le­di­ye Baş­ka­nı ola­rak hiz­met ver­dik­ten sonra ikin­ci defa Be­le­di­ye Baş­ka­nı ola­rak se­çi­len ve gö­re­vin­den is­ti­fa eden Şener Tok­can'a dev­le­ti­mi­ze ve mil­le­ti­mi­ze ver­di­ği hiz­met­ler­den do­la­yı 

te­şek­kür­le­ri­mi su­nu­yo­rum.
Ken­di­si­ne bun­dan son­ra­ki ha­ya­tın­da mutlu, sağ­lık­lı ve hu­zur­lu bir yaşam di­li­yo­rum. Şener Tok­can Baş­ka­nı­mı­zın ye­ri­ne se­çi­len Gür­sel Uçar 'a da yeni gö­re­vin­de ba­şa­rı­lar di­li­yo­rum. 

Gür­sel Uçar'ın Datça Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı gö­re­vi başta Datça Halkı'na olmak üzere tüm mil­le­ti­mi­ze ve dev­le­ti­mi­ze ha­yır­lı olsun" dedi.


Bu haber 7205 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER SİYASET HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer