05-02-2020 16:16 GÜNDEM

DATÇA'NIN NÜFUSU 22403 OLDU

Sebiha ARSLAN : Ad­re­se da­ya­lı nüfus Kayıt sis­te­mi so­nuç­la­rı­na göre, Datça 'nın 22261 olan nü­fu­su 142 kişi ar­ta­rak 22403 'e ulaş­tı.

DATÇA'NIN NÜFUSU 22403 OLDU

Tür­ki­ye İsta­tis­tik Ku­ru­mu 2019 yılı, Ad­re­se Da­ya­lı Nüfus Kayıt Sis­te­mi So­nuç­la­rı­nı ya­yım­la­dı.
So­nuç­la­ra göre, Datça'nın nü­fu­su % 6,36 artış göstererek 22 403 kişi oldu. Muğla ge­ne­lin­de 2019 yı­lın­da 2018 yı­lı­na göre nüfus artış hızı en düşük ilçe Ka­vak­lı­de­re olur­ken en yük­sek nüfus ar­tı­şı Or­ta­ca oldu.
Bu kap­sam­da TÜİK De­niz­li Bölge Mü­dü­rü Ali İhsan YÜ­CE­DAĞ ta­ra­fın­dan ve­ri­len bil­gi­ye göre; NVİGM'den alı­nan, 31

Ara­lık 2019 iti­ba­riy­le 04 Şubat 2020 ta­ri­hin­de açık­la­nan Ad­re­se Da­ya­lı Nüfus Kayıt Sis­te­mi so­nuç­la­rı­na göre;
Muğla nü­fu­su 2018 yı­lın­da ‰ (binde) 30,15 ora­nın­da ar­tar­ken, 2019 yı­lın­da ‰ (binde) 16,05 ora­nın­da art­mış­tır. 2019 yı­lın­da Tür­ki­ye için nüfus artış hızı ‰ (binde) 13,9 ola­rak ger­çek­leş­miş­tir.
2019 yı­lın­da Muğla'da ika­met eden nüfus bir ön­ce­ki yıla göre 15 655 kişi art­mış­tır.
2019 yı­lın­da 2018 yı­lı­na göre nüfus artış hızı en düşük ilçe Ka­vak­lı­de­re, nüfus artış hızı en yük­sek olan ilçe ise Or­ta­ca'dır.
Muğla nü­fu­su­nun %50,9'unu (500 602 kişi) er­kek­ler, %49,1'ini (482 540 kişi) ise ka­dın­lar oluş­tur­mak­ta­dır.

Muğla'da 2018 yı­lın­da ki­lo­met­re­ka­re­ye 75 kişi dü­şer­ken, 2019 yı­lın­da 77 kişi düş­mek­te­dir.
Muğla'da top­lam nü­fu­su­nun % 17,84'ü (175 435 kişi) Bod­rum, % 16,55'i (162 686 kişi) Fet­hi­ye, % 14,35'i (141 107 kişi) Milas % 11,70'i (115 059 kişi) Men­te­şe,% 2,58'i (25 402 kişi) Ula, % 2,28'i (22 403 kişi) Datça, % 1,10'u (10 792 kişi) Ka­vak­lı­de­re il­çe­sin­de ika­met et­mek­te­dir.


Bu haber 1706 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer