13-02-2020 17:26 GÜNDEM

DATÇA'NIN HA­NE­HAL­KI VERİLERİ AÇIK­LAN­DI 2,44 KİŞİ İLE EN DÜŞÜK OR­TA­LA­MA DEĞERİNE SAHİP İLÇE OLDU

Sebiha ARSLAN : Muğla'nın or­ta­la­ma ha­ne­hal­kı ve­ri­le­ri ya­yım­lan­dı.Datça 2,44 kişi ile en düşük or­ta­la­ma ha­ne­hal­kı de­ğe­ri­ne sahip ilçe oldu.

DATÇA'NIN HA­NE­HAL­KI VERİLERİ AÇIK­LAN­DI 2,44 KİŞİ İLE EN DÜŞÜK OR­TA­LA­MA DEĞERİNE SAHİP İLÇE OLDU

 

Tür­ki­ye İsta­tis­tik Ku­ru­mu 2019 yılı Ad­re­se Da­ya­lı Nüfus Kayıt Sis­te­mi so­nuç­la­rı­na göre olu­şan Or­ta­la­ma Ha­ne­hal­kı ve­ri­le­ri­ni ya­yım­la­dı. Muğla'nın or­ta­la­ma ha­ne­hal­kı ve­ri­le­ri ne göre Datça 2,44 kişi ile en düşük or­ta­la­ma ha­ne­hal­kı de­ğe­ri­ne sahip ilçe oldu.
Tür­ki­ye İsta­tis­tik Ku­ru­mu 2019 yılı Ad­re­se Da­ya­lı Nüfus Kayıt Sis­te­mi so­nuç­la­rı­na göre olu­şan Or­ta­la­ma Ha­ne­hal­kı ve­ri­le­ri­ni ya­yım­la­dı.

Bu kap­sam­da TÜİK De­niz­li Bölge Mü­dü­rü Ali İhsan Yü­ce­dağ ta­ra­fın­dan ve­ri­len bil­gi­ye göre, Muğla'da or­ta­la­ma ha­ne­hal­kı bü­yük­lü­ğü 2,82 ola­rak be­lir­len­di. Bir ha­ne­hal­kı­nı oluş­tu­ran ki­şi­le­rin or­ta­la­ma sa­yı­sı­nı ifade eden ve top­lam ha­ne­hal­kı nü­fu­su­nun top­lam ha­ne­hal­kı sa­yı­sı­na bö­lün­me­siy­le elde edi­len or­ta­la­ma ha­ne­hal­kı bü­yük­lü­ğü de­ğe­ri Muğla için 2,82 kişi oldu. Muğla or­ta­la­ma ha­ne­hal­kı bü­yük­lü­ğün­de Tür­ki­ye ge­ne­lin­de 71'inci sı­ra­da yer aldı.
Muğla'da bu­lu­nan 338 bin 723 ha­ne­hal­kı­nın 88 bin 335'i 2 ki­şi­lik ha­ne­ler­den olu­şur­ken 78 bin 016'sı tek ki­şi­lik ha­ne­ler­den, bin 490'ı 10 ve üzeri bü­yük­lük­te­ki ha­ne­ler­den oluş­tu.

Or­ta­la­ma ha­ne­hal­kı bü­yük­lü­ğü de­ğer­le­ri ilçe dü­ze­yin­de in­ce­len­di­ğin­de Ka­vak­lı­de­re 3,01 kişi ile en yük­sek de­ğe­re sahip ilçe olur­ken, Datça 2,44 kişi ile en düşük or­ta­la­ma ha­ne­hal­kı de­ğe­ri­ne sahip ilçe oldu. Men­te­şe'de ha­ne­hal­kı bü­yük­lü­ğü ise 2,69 ola­rak be­lir­len­di.


Bu haber 2027 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer