06-05-2019 17:55 GÜNDEM

DATÇALI TURİZMCİLER SEZON BAŞLAMADAN SORUNLARININ ÇÖZÜMÜNÜ İSTEDİ

Rıza EZER : Dat­ça­lı Tu­rizm­ci­ler, yaz sezonu baş­la­ma­dan so­run­la­rı­nın çö­zü­mü için yet­ki­li­ler­den yar­dım is­te­di­ler

DATÇALI TURİZMCİLER SEZON BAŞLAMADAN SORUNLARININ ÇÖZÜMÜNÜ İSTEDİ

 

Datça'da tu­rizm fa­ali­ye­tin­de bu­lu­nan otel pan­si­yon ve res­to­ran sa­hip­le­ri ya­şa­dık­la­rı so­run­la­rın çö­zü­mü için 2 Mayıs Perşembe günü Pa­la­mutbü­kün' ­de Kay­ma­ka­m Mesut Çoban Başkanlığında , Be­le­di­ye Baş­ka­nı Gür­sel Uçar, Muğla Çevre ve Şe­hir­ci­lik İl Mü­dür­lü­ğün­den Çevre Mü­hen­dis­le­ri Murat Şen­türk, Erman Tolga Bay­rak Akom ve Yan­gın Ön­le­me Şube Mü­dü­rü Mah­mut Kaya, İlçe Jan­dar­ma Ko­mu­ta­nı Yüz­ba­şı Nec­met­tin Er­do­ğan, Refik Kaymakam Oray Güven  ile çok sa­yı­da daire mü­dü­rü, tu­rizm iş­let­me­ci­le­ri ve vatandaşlar  ka­tıl­dı.
Top­lan­tı­ya baş­kan­lık eden Kay­ma­ka­m Çoban tu­rizm iş­let­me­ci­le­rin­den hangi ko­nu­lar­da sorun ya­şa­dık­la­rıy­la il­gi­li ola­rak yet­ki­li ki­şi­ler­den bilgi aldı.
Tu­rizm iş­let­me­ci­le­rin en çok şi­ka­yet et­tik­le­ri konu ola­rak res­to­ran­la­rın önün­de bu­lu­nan göl­ge­lik ola­rak kul­la­nı­lan çar­dak­lar deniz ke­na­rı­na ko­nu­lan şez­long­lar va­tan­daş­la­rın kul­la­na­bi­le­cek­le­ri tu­va­let so­ru­nu iş­let­me­ler­de bu­lu­nan yan­gı­na da­ya­nık­lı kapı pen­ce­re ve bo­ya­lar hak­kın­da­ki so­run­lar yol lev­ha­la­rı gibi çe­şit­li ko­nu­lar­da­ki so­run­lar il­gi­li yet­ki­li­ye su­nu­la­rak çözüm yol­la­rı hak­kın­da dü­şün­ce­le­ri­ni al­dı­lar.


Bu haber 446 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer