10-09-2020 17:57 GÜNDEM

DAT­ÇA­LI TENİS SE­VER­LE­RE MÜJDE!

Sebiha ARSLAN : Oli­ve­farm ve Sey­hans­ports Aca­demy ola­rak Tenis Tur­nu­va­sı dü­zen­le­di. Kurs­lar ve tur­nu­va­lar devam edecek. Yavuz Mer­mer­ci, Av­ru­pai tarz­da bir tenis kortu yap­mış. Sey­hans­port­s­_A­ca­demy , 2020 yılı Eylül ayı baş­la­rın­da, Datça Oli­ve­farm Tenis Ku­lü­bün­de fa­ali­yet­le­re baş­la­dı. Adı geçen Aka­de­mi­nin Muğla, Didim, Da­la­man mer­kez­li bir çok ilde aka­de­mi­si ve Tenis Eği­tim Mer­ke­zi olan bir kurum. Eylül ayı baş­la­rın­dan iti­ba­ren de, Datça'da fa­ali­yet­le­ri­ne baş­la­dı. Amaç­la­rı­nın Datça'yı ulu­sal ve ulus­la­ra­ra­sı or­ga­ni­zas­yon­lar­da, tem­sil edecek spor­cu­lar ye­tiş­tir­mek; tenis spo­ru­nu Datça'da ge­liş­ti­rip yay­gın­laş­tır­mak; Datça'da tenis tu­riz­mi ge­liş­ti­rip büyük or­ga­ni­zas­yon­la­ra ev sa­hip­li­ği yap­mak.

DAT­ÇA­LI TENİS SE­VER­LE­RE MÜJDE!

5-6 Eylül 2020 ta­rih­le­ri ara­sın­da Oli­ve­farm Tenis Ku­lü­bün­de Sey­han­hebs­port­s­_A­ca­demy ola­rak Oli­ve­farm Cup Tenis Tur­nu­va­sı dü­zen­len­miş, Muğla ve çe­şit­li il ve il­çe­ler­den 60 ci­va­rın­da spor­cu, Datça'ya geldi. Bu da Datça'nın aynı za­man­da tu­rizm açı­sın­dan ta­nı­tıl­ma­sı­nı be­ra­be­rin­de ge­tir­di. Büyük bir şen­lik ha­va­sın­da geçen tur­nu­va­ya , Muğla dı­şın­dan; başta İzmir, De­niz­li, Uşak olmak üzere bir çok spor­cu ka­tıl­dı.
Sey­han HEB, tenis spo­ru­nu se­ven­le­re şu çağ­rı­yı ya­pı­yor; "2020 yılı Eylül ayı baş­la­rın­da, Datça'da Sey­han­hebs­port­s­_A­ca­demy ola­rak baş­la­dı­ğı­mız fa­ali­yet­le­ri­mi­ze, tüm Datça hal­kı­nı da ,Datça'ya konuk ola­rak ge­len­le­ri de, tenis oy­na­ma­ya ve ku­lü­bü­mü­ze davet edi­yo­ruz. Gelin hiç de­ğil­se se­yir­ci ola­rak et­kin­lik­le­ri­mi­ze ka­tı­lın he­ya­ca­nı­mı­za ortak olun. Kayıt için 0555 595 99 65 nu­ma­ra­lı te­le­fon­dan ula­şa­bi­lir­si­niz''

Datça Haber Ga­ze­te­si ola­rak, Yavuz Mer­mer­ci'ye, böyle bir spor te­si­si­ni Datç


Bu haber 756 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer