20-09-2017 17:48 GÜNDEM

DATÇALI SERVİS MİNİBÜSLERİ TÜM TEDBİRLERİ ALDI

İl­çe­mizdek­i öğ­ren­ci ser­vis mi­ni­büs­çü­le­ri okul­la­ra ta­şı­ya­cak­la­rı öğ­ren­ci­ler için tüm ted­bir­le­ri aldı.Datça 134 nolu Ta­şı­yı­cı­lar Ko­ope­ra­ti­fi, öğ­ren­ci ser­vis mi­ni­büs­çü­le­ri araç­la­rı­na araç takip sis­te­mi tak­tır­dı.

DATÇALI SERVİS MİNİBÜSLERİ TÜM TEDBİRLERİ ALDI

Datça 134 nolu mi­ni­büs­çü­ler ko­ope­ra­ti­fi baş­ka­nı Adem Ay­çe­tin, eği­tim ve öğ­re­ti­me baş­la­ya­cak olan öğ­ren­ci­le­rin okul­la­rı­na ve ev­le­ri­ne daha gü­ven­li ula­şa­bil­me­le­ri için ko­ope­ra­ti­fe bağlı Eme­cik, Hı­zır­şah ve Me­su­di­ye ma­hal­le­le­rin­den gelen öğ­ren­ci ser­vis mi­ni­büs­le­ri­ne araç takip sis­te­mi tak­tır­dık­la­rı­nı be­lirt­ti.
Ay­çe­tin, “Üç ma­hal­le­den 10 mi­ni­bü­se araç takip sis­te­mi tak­tı­ra­rak öğ­ren­ci ve­li­le­ri­nin bize ema­net et­tik­le­ri ço­cuk­la­rı­mı­zı sağ salim okul­la­rı­na gö­tü­rüp ge­tir­mek için tüm ser­vis mi­ni­büs­le­ri­ne araç takip sis­te­mi tak­tır­ma ka­ra­rı aldık. Araç takip sis­tem­li öğ­ren­ci ser­vis mi­ni­büs­le­ri pa­zar­te­si öğ­ren­ci­le­ri okul­la­rı­na gü­ven­li bir şe­kil­de ulaş­tır­mak için tüm ted­bir­le­ri almış du­rum­da­dır. Pa­zar­te­si öğ­ren­ci­ler önce Allah'a sonra bize ema­net.” dedi.
Araç takip sis­te­mi ça­lış­ma­la­rı­na ka­tı­lan Datça Jan­dar­ma Tra­fik Tim Ko­mu­tan ve­ki­li Cen­giz Babat ser­vis şo­för­le­ri­ne ça­lış­ma­la­rın­da ba­şa­rı­lar di­le­di ve ken­di­le­ri­ne her ko­nu­da yar­dım­cı ola­cak­la­rı­nı be­lirt­ti.
Babat, Datça Jan­dar­ma Tra­fik Timi ta­ra­fın­dan 2017-2018 eği­tim ve öğ­re­tim yı­lın­da kul­la­nı­la­cak olan okul ser­vis araç­la­rı­na ve şo­för­le­ri­ne yö­ne­lik ola­rak okul ser­vis araç­la­rı hiz­met yö­net­me­li­ğin­de be­lir­ti­len hu­sus­lar­la il­gi­li ola­rak daha önce Datça'da top­lan­tı ger­çek­leş­ti­ril­di­ği­ni be­lirt­ti. Yö­net­me­lik­te be­lir­ti­len hu­sus­la­rın zaten şo­för­ler ta­ra­fın­dan bi­lin­di­ği­ni, hep­si­nin tec­rü­be­li ol­du­ğu­nu, araç­lar­da ara­na­cak şart­la­rın yö­net­me­lik şart­la­rı­na uygun ola­rak di­zayn edil­di­ği­ni be­lir­ten Babat, ço­cuk­la­rın yeni eği­tim - öğ­re­tim dö­ne­min­de ka­za­sız be­la­sız bir şe­kil­de ta­şın­ma­sı di­le­ğin­de bu­lu­na­rak, bir­lik be­ra­ber­lik içe­ri­sin­de kar­şı­lık­lı an­la­yış içe­ri­sin­de so­run­la­rın üs­te­sin­den ge­li­ne­bi­le­ce­ği­ni, yö­net­me­li­ğe uygun ol­ma­yan, ge­re­ken şart­la­rı ta­şı­ma­yan araç­la­ra ise ge­re­ken idari yap­tı­rım­la­rı uy­gu­la­ya­cak­la­rı­nı be­lir­te­rek yeni dö­ne­min her­kes açı­sın­dan ha­yır­lı ol­ma­sı di­le­ğin­de bu­lun­du.iha


Bu haber 1199 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer