17-09-2020 11:06 GÜNDEM

DATÇA'LI ŞEHİT POLİSİN ADI EK HİZMET BİNA­SI­NA VERİLDİ.

Sebiha ARSLAN : Muğla İl Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü, 1995 yı­lın­da Tun­ce­li'de Şehit olan ,Datça 'lı Polis Me­mu­ru Meh­met Kemal Coşar' ın is­mi­ni ek hiz­met bi­na­sı­na verdi.

DATÇA'LI ŞEHİT POLİSİN ADI EK HİZMET BİNA­SI­NA VERİLDİ.

Datça, İlçe Em­ni­yet Mü­dü­rü İsmail Toy­gun ve be­ra­be­rin­de­ki per­so­nel ile Şehit Polis Me­mu­ru Meh­met Kemal Coşar' ın Datça' da ya­şa­yan eşi Sevgi Coşar , dün (15.09.2020) Şehit Coşar 'ın is­mi­nin ve­ril­di­ği ,Muğla İl Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan geç­ti­ği­miz ay ta­mam­la­nan ,ek hiz­met bi­na­sı­nı zi­ya­ret etti.
Şehit eşi Sevgi Coşar ' i Muğla' da Muğla KOM, Nar­ko­tik ,Siber Suç­lar ve TEM Şube Mü­dür­le­ri kar­şı­la­ya­rak ve eşlik ede­rek ,şehit Polis Me­mu­ru Meh­met Kemal Coşar ' için ha­zır­la­nan kö­şe­yi zi­ya­ret et­ti­ler. Zi­ya­ret makam ka­bu­lü ve ik­ram­lar ile sona erdi.

ŞEHİT POLİS ME­MU­RU MEH­MET KEMAL COŞAR KİMDİR.
02.07 1962 yı­lın­da Datça Me­su­di­ye Ma­hal­le­sin­de dün­ya­ya gel­miş­tir. İlk, Orta ve Lise öğ­re­ni­mi­ni Datça ' da ta­mam­la­dık­tan sonra, İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğın­ca açı­lan sı­nav­lar­da ba­şa­rı­lı olup, İstan­bul Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğün­de Polis Me­mu­ru ola­rak gö­re­ve baş­la­mış­tır. İstan­bul Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğün­den Tun­ce­li Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü kad­ro­su­na atan­mış ve 29.03.1995 günü Tun­ce­li ilin­de görev es­na­sın­da PKK terör ör­gü­tü ile gi­ri­len si­lah­lı ça­tış­ma­da vu­ru­la­rak şehit ol­muş­tur.21.08.1996 ta­ri­hin­de yap­mış ol­du­ğu hiz­met­ler­den do­la­yı dev­let övünç ma­dal­ya­sı ile ödül­len­di­ril­miş­tir. Şe­hi­di­mi­zin me­za­rı Datça Me­su­di­ye Ma­hal­le me­zar­lı­ğın­da olup, eşi ve iki ço­cu­ğun­dan olu­şan aile­si Datça'da ika­met et­mek­te­dir.


Bu haber 489 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer