26-11-2018 19:01 GÜNDEM

DATÇA’LI ÖĞ­RENCİ, İL ÖĞ­RENCİ BAŞ­KA­NI SEÇİLDİ

Rıza EZER : Datça Yıl­maz Kar­deş­ler Ana­do­lu Li­se­si Öğ­ren­ci­si Yu­suf­ Can Yol­daş Kaya ve aday lis­te­si , Muğla Men­te­şe il­çe­sin­de ger­çek­leş­ti­ri­len İl Öğ­ren­ci Mec­li­si Baş­kan­lık se­çi­min­de, 13 il­çe­den se­çi­le­rek gelen 36 öğ­ren­ci­yi ele­ye­rek , İl Öğ­ren­ci Baş­ka­nı se­çil­di

DATÇA’LI ÖĞ­RENCİ, İL ÖĞ­RENCİ BAŞ­KA­NI SEÇİLDİ

 


Muğla'nın Men­te­şe İlçe­sin­de 2018-2019 eği­tim ve öğ­re­tim yılı Muğla İl Öğ­ren­ci Mec­li­si Baş­kan­lık se­çi­mi ya­pıl­dı. Men­te­şe Halk Eği­tim Mer­ke­zi Kon­fe­rans Sa­lo­nun­da ger­çek­leş­ti­ren seçim, 13 il­çe­den se­çi­le­rek gelen 36 öğ­ren­ci­nin ka­tı­lı­mı ile ya­pıl­dı. Top­lan­tı­da ko­nuş­ma yapan İl Milli Eği­tim Şube Mü­dü­rü Gür­han Ka­ra­ba­cak şu cüm­le­le­ri söy­le­di " Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin de­mok­ra­si ile güç­len­di­ril­me­si, öğ­ren­ci­le­ri­miz­de yer­le­şik bir de­mok­ra­si kül­tü­rü­nün oluş­tu­rul­ma­sı, hoş­gö­rü ve ço­ğul­cu­luk bi­lin­ci­nin ge­liş­ti­ril­me­si, kendi kül­tü­rü­nü özüm­se­miş, milli ve ma­ne­vi de­ğer­le­re bağlı, ev­ren­sel de­ğer­le­ri be­nim­se­yen ne­sil­le­rin ye­tiş­ti­ril­me­si; öğ­ren­ci­le­ri­mi­ze seçme, se­çil­me ve oy kul­lan­ma kül­tü­rü­nün ka­zan­dı­rıl­ma­sı, ka­tı­lım­cı olma ve ile­ti­şim ku­ra­bil­me be­ce­ri­le­ri­nin ka­zan­dı­rıl­ma­sı ama­cıy­la, 2003-2004 eği­tim öğ­re­tim yı­lın­da Tür­ki­ye Büyük Mil­let Mec­li­si Baş­kan­lı­ğı ile Milli Eği­tim Ba­kan­lı­ğı ara­sın­da im­za­la­nan bir pro­to­kol­le Tür­ki­ye ge­ne­lin­de pilot uy­gu­la­ma­sı ya­pı­lan "De­mok­ra­si Eği­ti­mi ve Okul Mec­lis­le­ri" uy­gu­la­ma­sı 2006-2007 öğ­re­tim yı­lın­dan iti­ba­ren ülke ge­ne­lin­de­ki tüm okul­la­rı­mız­da ya­şa­ma ge­çi­ril­miş­tir. Bugün il­çe­le­ri­miz­den se­çi­le­rek gelen siz­le­rin ka­tı­lı­mı ile ger­çek­leş­ti­re­ce­ği­miz Muğla İl Öğ­ren­ci Mec­li­si Baş­kan­lık Di­va­nı se­çi­mi­nin başta Muğla'mız ve ül­ke­miz için ha­yır­lı ol­ma­sı­nı di­li­yor, sevgi ve hoş­gö­rü­nün ege­men ol­du­ğu bir seçim ol­ma­sı di­lek­le­rim­le, tüm aday­la­rı­mı­za ba­şa­rı­lar di­li­yor he­pi­ni­zi sev­giy­le se­lam­lı­yo­rum" dedi.
Ar­dın­dan se­çim­le­rin yü­rü­tül­me­si için ge­çi­ci divan oluş­tu­rul­du ve top­lam 4 aday, lis­te­le­ri ile bir­lik­te aday­lık baş­vu­ru­su yaptı. Baş­kan aday­la­rı­nın oy pu­su­la­sın­da­ki yer­le­ri­nin kura çe­ki­mi ile be­lir­len­me­sin­den sonra, aday­lar ta­nı­tım ko­nuş­ma­la­rı­nı ya­pa­rak genel ku­rul­dan oy is­te­di. Ya­pı­lan oy­la­ma so­nu­cun­da, Datça Yıl­maz Kar­deş­ler Ana­do­lu Li­se­si öğ­ren­ci­le­rin­den Yu­suf­ can Yol­daş Kaya ve aday lis­te­si se­çi­mi ka­zan­dı.


Bu haber 583 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer