09-03-2019 15:16 GÜNDEM

''DATÇA'LI KADINLAR ÜRETİCİ EMEK PAZARI'' AÇILDI

Sebiha ARSLAN : Datça Kadın İş Gücünü Geliştirme ve Yaygınlaştırma Derneği (KİGDER) öncülüğünde ''Datça 'lı Kadınlar Üretici Emek Pazarı'' açıldı.

''DATÇA'LI KADINLAR ÜRETİCİ EMEK PAZARI'' AÇILDI

Datça ,Kadın İş Gü­cü­nü Ge­liş­tir­me Ve Yay­gın­laş­tır­ma Der­neği 'nin  (KİGDER) 2019 yılı sos­yal so­rum­lu­luk pro­je­le­ri ara­sın­da yer alan  ve sa­de­ce ka­dın­la­rın el emeği ,el be­ce­ri­si olan ürün­le­rinin halka su­nul­ma­sı için ta­sar­la­nan bir pazar ku­rul­ma­sı fikri ,7 Mart Per­şem­be günü ka­pa­lı pazar ye­rin­de ha­ya­ta ge­çi­ril­di.
Datça Belediyesi'nin kat­kı­la­rıy­la ve  der­ne­ğin uzun sü­re­dir üze­rin­de ça­lış­tı­ğı emek pazarının ,ka­dın­la­rın eko­no­mik güce ka­vuş­ma­sı ve kendi ürün­le­ri­ni  bir pa­zar­la­ma im­ka­nı içinde halka su­nul­ma­sı pro­je­si ''8 Mart Dünya Emek­çi Ka­dın­lar Günü'' et­kin­lik­le­ri kap­sa­mın­da açılması da  daha bir anlam ka­zan­mış oldu.
 Datça Be­le­di­ye Baş­ka­nı Gür­sel Uçar, pa­za­rın­ açılışına  ka­tı­la­rak ''Tür­ki­ye'de gi­de­rek yay­gın­la­şan diğer kadın üre­ti­ci pa­zar­la­rı­na Dat­ça­lı ka­dın­la­rın pa­zar­la­rı­nın da ka­tıl­ma­sın­da ön­cü­lük et­me­le­ri ve des­tek ver­me­le­ri, bu kadın ge­li­şi­mi­nin öne­mi­ni bir kez daha vur­gu­la­mış oldu  dedi.
Dernek Başkanı Men­şu­re Yavuz yap­tı­ğı açı­lış ko­nuş­ma­sın­da şun­la­rı ifade etti;'' Der­nek ola­rak uzun sü­re­dir bu örnek proje üze­rin­de ça­lı­şı­yo­ruz Özel­lik­le son 2 yıl­dır ka­mu­oyun­da örnek ola­rak gös­te­ri­len İzmir -Se­fe­ri­hi­sar  ve Mer­sin'deki kadın üre­ti­ci pa­zar­la­rı­nın ça­lış­ma­la­rı­nı ye­rin­de in­ce­le­dik .Ka­dın­la­rı­mı­zın ça­lış­ma azmi ,üre­tim gücü ve yük­sek be­ce­ri­le­ri­nin bu­lun­duk­la­rı yö­re­le­rin eko­no­mi­le­ri­ne ve aile büt­çe­le­ri­ne sağ­ladık­la­rı katkıların ne denli önem­li ol­duk­la­rı­nı bu gi­ri­şim­de gözlemledikten  sonra ,Datçamızın' da böyle bir'' Kadın Emek Pa­za­rı'' na  ih­ti­yaç ol­du­ğu­nu köy­ler­de otu­ran ve kent mer­ke­zin­de­ki il­gi­li ka­dın­la­rı­mı­za gö­rü­şe­rek ortak bir karar so­nu­cu bu girişimimizi  baş­lat­mış olduk. Bu ça­lış­ma­mızın 8 Mart Dünya emekçi kadınlar günü ne denk  gel­me­si de bizim için ayrı bir önem ve anlam ka­zan­mış­tır. Bu pazarda ka­dın­la­rı­mız özel­lik­le Datça'mıza özgü or­ga­nik ve yerel sebze, meyve ve ot çe­şit­le­ri ile  diğer ta­rım­sal ürün­le­ri yö­re­sel yemek çe­şit­le­ri tat­lı­la­rı ser­gi­le­ye­rek hal­kın hiz­me­ti­ne su­na­cak­lar.Ayrıca el becerisi ,yöreye özgü ev kullanım  araç -gereç, eş­ya­la­rını ser­gi­le­yip ,aracısız satabilecek ve  ka­zanç­la­rı doğ­ru­dan ken­di­le­ri­ne ka­la­cak­tır ''dedi. Açı­lış et­kin­li­ğin­de pa­zar­da ürün­le­ri­ni sergileyen çe­şit­li stant sa­hi­bi Datça 'lı kadınlar ara­sın­da kura ile be­lir­le­nen 2 üre­ti­ci ka­dı­n Yılın  Emek­çi Kadını se­çi­le­rek çe­şit­li hediye verildi. Der­nek Baş­ka­nı Yavuz kapanışta yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da ,başta Sayın Kay­ma­ka­mı­mı­z Mesut Çoban ve  bize bu ko­nu­da des­te­ği­ni esir­ge­me­yen ve pro­je­mi­zin ger­çek­leş­me­sinde sağ­la­dı­ğı im­kan­lar için Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mı­z Gürsel Uçar'ı Datça'lı  ça­lı­şan üre­ten ,her an­lamda emek veren ka­dın­la­rı­mız adına çok te­şek­kür edi­yo­rum ''dedi.


Bu haber 529 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer