13-12-2019 10:56 GÜNDEM

DATÇA'LI JU­DO­’CU­LAR­DAN BİR BA­ŞA­RI DAHA!

Sebiha ARSLAN : Spor Hiz­met­le­ri Genel Mü­dür­lü­ğü'nün 2019 – 2020 fa­ali­yet prog­ra­mın­da yer alan Ana­do­lu Yıl­dız­lar Ligi Judo Mü­sa­ba­ka­la­rı için Muğla İl genelini tem­sil edecek spor­cu­la­rın be­lir­len­me­si ama­cıy­la ya­pı­lan seç­me­ler­de Yıl­maz­lar Orta Öğ­re­tim Okulu öğ­ren­ci­le­ri Tuğra Çoban ( 34 kg. ) ve Arda Kanan ( 38 kg ) ki­lo­la­rın­da­ki tüm ra­kip­le­ri­ni ye­ne­rek 3 etap­tan olu­şan De­niz­li – Ba­lı­ke­sir – Ka­ra­man il­le­rin­de şam­pi­yo­na­la­ra ka­tıl­ma ve Muğla ilini tem­sil et­me­ye hak kazandılar.

DATÇA'LI JU­DO­’CU­LAR­DAN BİR BA­ŞA­RI DAHA!


Ant­re­nör Osman Ismak  Gazetemize yaptığı açık­la­ma­la­rı;
''1 yıl önce Datça'mızda Genç­lik ve Spor İlçe Mü­dü­rü­müz sayın Reşit Sinan beyin des­tek­le­riy­le baş­lat­tı­ğı­mız Judo'da ilk resmi mey­ve­le­ri­mi­zi almış ol­ma­nın mut­lu­lu­ğu içe­ri­sin­de­yim. Ön­ce­lik­le Datça'mızı tur­nu­va­da ba­şa­rı­lı bir şe­kil­de tem­sil eden spor­cu­la­rı­mı teb­rik edi­yo­rum. Datça'mızı her plat­form­da ba­şa­rı ile tem­sil et­me­ye ve göğ­sü­mü­zü ka­bart­ma­ya devam eden spor­cu­la­rı­mın aynı ba­şa­rı­la­rı etap­lar­da ve fi­nal­ler­de de gös­te­re­ce­ğin­den hiç şüp­hem yok­tur. Bu bi­linç­le ha­re­ket eden, aya­ğı­nı yere sağ­lam basan, aidi­yet duy­gu­su­nu be­nim­se­miş spor­cu­la­rı­ma yü­rek­ten te­şek­kür edi­yo­rum.
7-8 Şubat 2020 ta­ri­hin­de De­niz­li'de ya­pı­la­cak olan 1. etap mü­sa­ba­ka­la­rın­da de­re­ce­ye gir­me­le­ri için ça­lış­ma­la­rı­mı­za ara ver­me­den devam ede­ce­ğiz. He­def­le­ri­miz doğ­rul­tu­sun­da Datça'mızın göğ­sü­nü ka­bar­ta­cak ba­şa­rı­la­ra imza atmak için var gü­cü­müz­le ça­lış­tı­ğı­mı­zı ve ça­lı­şa­ca­ğı­mı­zı bil­di­rir­ken spor­cu­la­rı­mın sev­gi­li aile­le­ri­ne ver­miş ol­duk­la­rı maddi ma­ne­vi des­tek için te­şek­kür ede­rim.


Bu haber 883 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer