03-10-2017 10:52 GÜNDEM

DATÇALI AFET GÖNÜLLÜLERİ, İLK TATBİKATLARINI GERÇEKLEŞTİRDİ

İlçemiz Cumhuriyet Meydanında Datça Be­le­di­ye­si, Trac Da­toff ve MAGAME iş­bir­li­ği ile ger­çek­le­şen Temel Afet Bi­lin­ci Eği­ti­mi geçtiğimiz gün ya­pıl­dı.

DATÇALI AFET GÖNÜLLÜLERİ, İLK TATBİKATLARINI GERÇEKLEŞTİRDİ

2001 yı­lın­da  İstanbul' da ku­ru­lan ve şuana kadar ülke ge­ne­lin­de 13 ilde ör­güt­le­nen, 'Ma­hal­le Arama Afet Gö­nül­lü­le­ri Acil Mü­da­ha­le Ekibi'  Datça'da yeni bir halka daha ek­len­di. Datça'da yedi günlük  eği­tim­le­ri­ni ta­mam­la­yan 45 afet gö­nül­lü­sü, ilk kur­tar­ma tat­bi­kat­la­rın­da iz­le­yen­ler­den tam not aldı. Tat­bi­ka­tı Be­le­di­ye Baş­ka­nı  Gür­sel Uçar , Belediye Başkan yardımcısı İnci Bilgin ve çok sa­yı­da va­tan­daş büyük bir il­giy­le iz­le­di.

Cum­hu­ri­yet Mey­da­nı'ndaki dört katlı bir otel­de ger­çek­leş­ti­ri­len tat­bi­kat­ta, se­nar­yo ge­re­ği çıkan yan­gın­da ya­ra­la­nan­lar ve içe­ri­de mah­sur ka­lan­la­ra ilk mü­da­ha­le, eğitim gören afet gö­nül­lü­le­rin­ce ya­pıl­dı. Ön­ce­lik­li ola­rak yan­gın­da ya­ra­la­nan­lar bi­na­dan tah­li­ye edi­lir­ken, du­man­dan et­ki­le­ne­rek üst kata çıkan 2 si çocuk 6 kişi için ise ba­şa­rı­lı bir kur­tar­ma ope­ras­yo­nu ger­çek­leş­ti­ril­di. Bi­na­nın te­ra­sın­da mah­sur ka­lan­lar ip­ler­le sar­kı­tı­la­rak kur­ta­rıl­dı. En son MAGAME baş­ka­nı ve Tür­ki­ye Ko­or­di­na­tö­rü Hüseyin Ka­ra­da­yı ça­tı­dan aşa­ğı­ya doğru indi ve iner­ken Türk Bay­ra­ğı açtı. Bu ha­re­ket iz­le­yen­ler­den büyük alkış aldı. Baş­ka­n Ka­ra­da­yı, ma­hal­le acil ekip­le­ri­nin, afet, yan­gın, kaza ve sel gibi olay­la­ra mü­da­ha­le ede­bi­lecek şe­kil­de eği­tim­den ge­çi­ril­dik­le­ri­ni söy­le­di. Datça'da 45 gö­nül­lü­nün eği­tim­le­ri­ni ta­mam­la­dık­la­rı­nı ifade eden Ka­ra­da­yı, "Afet­ler­de ilk sa­at­ler hayat kur­tar­mak  çok önem­li­dir. Pro­fes­yo­nel ekip­ler olay ye­ri­ne ge­le­ne kadar, afet gö­nül­lü­le­ri acil mü­da­ha­le­de bu­lu­na­rak hayat kur­ta­ra­bi­lir­ler" dedi.
Be­le­di­ye Baş­ka­nı Gür­sel Uçar: Afet ko­nu­sun­da be­le­di­ye ola­rak çok has­sas ol­duk­la­rı­nı, her türlü iş­bir­li­ği­ne ve des­te­ğe hazır ol­duk­la­rı­nı söy­le­di. Be­le­di­ye ola­rak bu tür ça­lış­ma­la­rın ya­nın­da ol­duk­la­rı­nı be­lir­ten Datça Be­le­di­ye Baş­ka­nı Gür­sel Uçar: ” Si­zin­le be­ra­be­riz. So­nuç­ta sizin kur­tar­dı­ğı­nız her can bizim için, insan için en büyük değer. Kut­lu­yo­rum, kısa sü­re­de iyi bir ekip ku­rul­muş ” dedi.
İlçemiz'de önü­müz­de­ki ay bir eği­tim prog­ra­mı daha ger­çek­leş­ti­re­cek­le­ri­ni be­lir­ten Karadayı ''Eği­ti­min ikin­ci aya­ğın­da enkaz, tra­fik ka­za­la­rı ve yan­gın ça­lı­şı­la­cak. Ekip­man­la­rı ile ge­lecek olan Magame ,Datça'da üç ka­tı­lım­cı­yı gö­rev­len­dir­dik­le­ri­ni be­lirt­ti. Datça Be­le­di­ye­si ile iş­bir­li­ği pro­to­ko­lü ger­çek­leş­ti­ri­lecek, bir Arama Kur­tar­ma Ekibi oluş­tu­ru­la­cak, eği­tim ko­or­di­nas­yon mer­ke­zi yeri be­lir­le­necek. .Yan­gın tat­bi­ka­tı son­ra­sı gö­nül­lü ka­tı­lım­cı­la­ra Be­le­di­ye Baş­ka­nı Gür­sel Uçar, ,Be­le­di­ye Baş­kan Yar­dım­cı­sı İnci Bil­gin, Magame Baş­ka­nı Hü­se­yin Ka­ra­da­yı ve Magame yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Sü­ley­man Uzun Yük­sek Açı Kur­tar­ma Eğitimi Ka­tı­lım­cı Bel­gesini tak­dim et­ti­ler.
                    (Sebiha ARSLAN)


Bu haber 1002 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer