02-08-2019 11:42 GÜNDEM

DATÇA’DAKİ GAZETECİLERE YENİ BASIN KARTLARI TÖRENLE DAĞITILDI

Sebiha ARSLAN : Baş­bakan­lık Basın Yayın En­for­mas­yon Genel Mü­dür­lü­ğü­nün, Cum­hur­baş­kan­lı­ğı İle­ti­şim Baş­kan­lı­ğı­na (CİB) bağ­lan­ma­sı­nın ar­dın­dan ye­ni­le­nen basın kart­la­rı , Muğla İl Mü­dü­rü Sez­gin Sagun ev sahipliğinde Datça ve Marmaris'te bulunan basın mensuplarına törenle teslim edildi. Gazetemiz Genel Yayın ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Sebiha Arslan ve Muhabirimiz Rıza Ezer yenilenmiş basın kartlarını Tö­re­nle Mar­ma­ris Kay­ma­ka­mı Ce­la­let­tin Yük­sel' in elinden teslim aldı.

DATÇA’DAKİ  GAZETECİLERE YENİ BASIN KARTLARI TÖRENLE DAĞITILDI

 


Salı günü (09.07.2019) saat 11:00 da Cum­hur­baş­kan­lı­ğı İle­ti­şim Baş­kan­lı­ğı (CİB) Muğla İl Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan Mar­ma­ris Polis Evi'nde dü­zen­le­nen tö­ren­le Datça'da ve  Mar­ma­ris'te bu­lu­nan basın men­sup­la­rı­nın yeni kart­la­rı tes­lim edil­di. Tö­re­ne Mar­ma­ris Kay­ma­ka­mı Ce­la­let­tin Yük­sel, Cum­hur­baş­kan­lı­ğı İle­ti­şim Baş­kan­lı­ğı Muğla İl Mü­dü­rü Sez­gin Sağun,yetkili Erdal Şener, Gazetemiz  Genel Yayın ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Sebiha Arslan ,Muhabirimiz Rıza  Ezer ve  basın mensupları katıldı.
Yo­ğun­luk ne­de­niy­le CİB kart­la­rın geç da­ğı­tıl­dı­ğı­nı ifade eden  Sez­gin Sağun” İle­ti­şim Baş­kan­lı­ğı ola­rak Ana­do­lu Ajan­sı, TRT, Basın İlan Ku­ru­mu bütün ile­ti­şim alan­la­rı hak sa­hi­bi ola­rak önü­müz­de mev­zu­at de­ği­şik­le­rin­den sonra bizim baş­kan­lı­ğı­mı­za dö­ne­ce­ği­ni dü­şü­nü­yo­rum. İl Mü­dür­lü­ğü ola­rak da Aydın, De­niz­li ve Muğla'da bizim so­rum­lu­luk ala­nı­mız­day­dı. Bun­dan son­ra­da bu üç ili­mi­zi yine biz 35 per­so­nel ile devam et­ti­re­ce­ğiz. Per­so­nel sa­yı­mız böy­le­ce art­mış oldu. Bun­dan böyle bölge mü­dür­lü­ğü­ne dö­nü­şü­yo­ruz. Mev­zu­at de­ği­şik­li­ğin­den sonra il mü­dür­lü­ğü­müz bölge mü­dür­lü­ğü­ne dö­nü­şecek. Basın kar­tı­mız sarı basın kartı ola­rak te­lef­fuz edi­li­yor­du. Basın kartı yö­net­me­li­ğin­de sarı iba­re­si yoktu ama uzun yıl­lar­dır sarı ola­rak kul­la­nıl­dı­ğın­dan do­la­yı he­pi­miz sarı basın kartı di­yor­duk. Bun­dan do­la­yı neden sarı değil diye eleş­ti­ri­ler ge­li­yor­du. Bi­lin­di­ği gibi ya­ban­cı basın men­sup­la­rı­na mavi basın kartı ve­ri­li­yor. Av­ru­pa Bir­li­ği­ne uyum sü­re­ci­ne göre yeni kart­la­rı­mız ye­ni­den ta­sar­lan­dı. Basın kartı ola­rak ilk etap­ta 9 bin kartın ba­sı­mı ya­pıl­dı. Geçen pa­zar­te­si bize ulaş­tı ve bun­la­rın kayıt iş­lem­le­ri­ni yap­tık. Yeni kart­la­rı basın men­sup­la­rı­mı­zın ad­re­si­ne de­ğil ­de biz­zat ken­di­le­riy­le bir araya ge­le­bil­mek ve ta­nış­mak için böyle bir prog­ram yap­ma­yı uygun bul­duk. Bu böl­ge­miz­de sü­rek­li basın kartı ar­ka­da­şı­mı­zın sa­yı­sı çok fazla. Böy­le­ce siz­le­ri de kay­naş­tır­mak is­te­dik. Diğer türlü bi­re­bir çok fazla bir­bi­ri­miz­le ta­nış­ma şan­sı­mız ol­mu­yor. Bun­dan do­la­yı gel­di­ği­niz için he­pi­ni­ze çok te­şek­kür edi­yo­rum” dedi.


Bu haber 51598 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
reklam
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer