10-06-2019 12:36 GÜNDEM

DATÇA'DA ORMAN YAN­GIN­LA­RI VE MÜ­CA­DE­LE PLANI MA­SA­YA YA­TI­RIL­DI

Sebiha ARSLAN :DATÇA HABER GAZETESİ İlçe Kay­ma­ka­mı Mesut Çoban baş­kan­lı­ğın­da, il­gi­li kurum ve ku­ru­luş­la­rın ka­tı­lı­mıy­la İlçe Orman Yan­gın­la­rı ile Mü­ca­de­le Ko­mis­yo­nu Top­lan­tı­sı ger­çek­leş­ti­ril­di.

DATÇA'DA ORMAN YAN­GIN­LA­RI VE MÜ­CA­DE­LE PLANI MA­SA­YA YA­TI­RIL­DI

 


Ya­pı­lan top­lan­tı­da ku­rum­la­rın yan­gın ko­or­di­nas­yo­nu, so­rum­lu­luk ve des­tek­le­ri hak­kın­da is­ti­şa­re­ler ya­pı­la­rak, özel­lik­le hal­kın bi­linç­len­di­ril­me­si ko­nu­sun­da ku­rum­la­rın ge­rek­li ça­lış­ma­la­rı yap­ma­sı ka­rar­laş­tı­rıl­dı.

Kay­ma­kam Mesut Çoban top­lan­tı­da yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da özet­le , Datça'nın 1. de­re­ce orman yan­gın­la­rı­na has­sas bölge ol­du­ğu­nu, bu ne­den­le her zaman te­yak­kuz ve ted­bir­li olun­ma­sı­nı, or­man­la­rın tüm in­san­la­rın ortak mi­ra­sı ol­du­ğu­nu ve olası yan­gın­la­ra tüm kurum ,ku­ru­luş­lar ile bir­lik­te mü­ca­de­le­si­nin önem­li ol­du­ğu­nu de­ği­ne­rek olası bir du­rum­da va­tan­daş­la­rı­mız­dan da des­tek bek­le­dik­le­ri­ni söy­le­di.
Datça Orman İşlet­me Şefi Saner De­mir­taş, yap­tı­ğı Slayt gös­te­rim­li su­num­da; 2018 yı­lın­da Datça'da 3 adet orman, 7 adet zi­ra­at yan­gı­nı ol­du­ğu­nu, yan­gın­la­rın genel ola­rak çıkma ne­de­ni­nin insan kay­nak­lı ol­du­ğu­nu, bu ne­den­le bi­linç­len­dir­me fa­ali­yet­le­rin önem­li ol­du­ğu­na dik­kat çekti.

Top­lan­tı­da alı­nan bazı ka­rar­lar şu şe­kil­de sı­ra­lan­dı: “Yan­gı­na has­sas or­man­lık alan­la­rın için­de veya ke­na­rın­da bu­lu­nan ma­hal­le­ler­de ilk ve orta öğ­re­tim okul­la­rın­da, Orman İşlet­me Şef­li­ğin­ce eği­tim­ler dü­zen­le­ne­rek, yan­gı­na karşı has­sa­si­yet ve orman sev­gi­si genç ne­sil­le­re aşı­la­na­cak­tır. Orman Yan­gın­la­rı­na has­sas ma­hal­le­ler­de Cuma na­ma­zı va­az­la­rın­da, orman yan­gın­la­rı ko­nu­sun­da uya­rı­cı ni­te­lik­te bil­gi­ler ve­ril­me­si İlçe Müf­tü­lü­ğün­ce sağ­la­na­cak­tır. Orman yan­gın­la­rın bir kısmı, sön­me­miş si­ga­ra ve iz­ma­rit­ler­den çık­mak­ta­dır. Araç­lar­dan sön­me­miş si­ga­ra atıl­ma­ma­sı ko­nu­sun­da eği­tim fa­ali­yet­le­ri­ne devam edi­lecek, bu şe­kil­de ha­re­ket eden­le­rin, 112 no.?lu te­le­fo­na ihbar edil­me­si yö­nün­de va­tan­daş­la­rı­mı­zın ka­tı­lı­mı sağ­la­na­cak­tır. Orman içi ve orman ke­na­rın­da­ki tar­la­lar­da, anız, bağ, bahçe ve zey­tin­lik­ler­de ot, çalı vs. yak­mak yan­gın mev­si­mi için­de ta­ma­men ya­sak­tır.
6831 Sa­yı­lı Orman Ka­nu­nun 76/d mad­de­si ge­re­ğin­ce orman ala­nı­na 4 km ve daha yakın me­sa­fe­ler­de anız ve ben­ze­ri ateş ya­kıl­ma­sı yasak ol­du­ğun­dan, va­tan­daş­lar bil­gi­len­di­ri­le­cek­tir. Yan­gı­na has­sas or­man­lık alan­la­rın için­de veya ke­na­rın­da bu­lu­nan, tu­ris­tik otel, motel, tatil köy­le­ri, toplu konut ko­ope­ra­tif­le­ri veya ka­mu­ya ait kamp yer­le­ri ile eği­tim mer­kez­le­rin­de te­si­sin et­ra­fın­da­ki or­man­da 30 metre ge­niş­li­ğin­de ölü ve diri örtü te­miz­li­ği ya­pı­la­cak orman yan­gı­nı­na yö­ne­lik ge­rek­li ted­bir­le­rin alın­ma­sı sağ­la­na­cak­tır.

Orman Yan­gı­nı­na has­sas yer­ler­de, orman ke­na­rı yer­le­şim yer­le­rin­de ve tu­rizm te­sis­le­rin­de, pa­ra­şüt­lü havai fişek, dilek fe­ne­ri vb. kul­la­nıl­ma­ma­sı için ma­hal­li ida­re­ler­ce ge­rek­li uya­rı­lar ya­pı­la­rak, ted­bir­ler alı­na­cak­tır. Yanan saha, bü­yük­lü­ğü­ne göre, en kısa za­man­da te­miz­le­ne­rek ko­run­ma­sı sağ­la­na­rak genç­leş­tir­me­ye alı­na­cak­tır”


Bu haber 569 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer