28-05-2019 11:19 GÜNDEM

DAT­ÇA'DA “OKUL DI­ŞA­RI­DA GÜNÜ” ET­KİN­Lİ­Ğİ DÜZENLENDİ

Sebiha ARSLAN : Datça Yıl­maz Kar­deş­ler Ana­do­lu Li­se­si'nde ilk kez ger­çek­leş­ti­ri­len “Okul Dı­şa­rı­da Günü” et­kin­li­ği renk­li gö­rün­tü­le­re sahne oldu.

DAT­ÇA'DA “OKUL DI­ŞA­RI­DA GÜNÜ” ET­KİN­Lİ­Ğİ DÜZENLENDİ


Datça Yıl­maz Kar­deş­ler Ana­do­lu Li­se­si öğ­ret­men­le­ri, öğ­ren­ci­le­ri ve tüm per­so­ne­li bu yıl dü­zen­le­nen et­kin­li­ğe büyük bir coş­kuy­la ka­tıl­dı. İlk ola­rak tüm okul, okul bah­çe­sin­de tek­no­lo­ji ba­ğım­lı­lı­ğı­na dik­kat çek­mek için kitap okudu .Daha son­ra­sın­da ise çe­şit­li atöl­ye­ler  ve spor et­kin­lik­le­ri ile gün boyu eğlenceli bir gün geçirdi.
Dünya ça­pın­da bu­gü­ne kadar 110 ül­ke­den 6 mil­yon ço­cu­ğa ula­şan Okul Dı­şa­rı Günü'ne dün­ya­dan 1,7 mil­yon, Tür­ki­ye'den ise 650 bine yakın çocuk ka­tı­lı­yor. Geç­ti­ği­miz yıl dün­ya­nın fark­lı ül­ke­le­rin­de Mayıs ve Ekim ay­la­rın­da dü­zen­le­nen Okul Dı­şa­rı­da Günü'ne ise top­lam 3,5 mil­yon, Tür­ki­ye'den 500 bine yakın çocuk ka­tıl­mış; Tür­ki­ye En­do­nez­ya ve İngiltere-İrlan­da ile bir­lik­te en çok ka­tı­lı­mın ol­du­ğu 3 ül­ke­den biri ol­muş­tu.
Açık ha­va­da zaman ge­çir­me­nin ço­cuk­la­rı çev­re­ye daha du­yar­lı ve bi­linç­li bi­rey­ler ol­ma­sı­na, top­lum ve dünya adına tu­tum­lu ol­ma­yı öğ­ren­me­si­ne ve ba­ğım­lı­lık­lar­dan uzak­laş­ma­la­rı­na katkı sağ­la­ya­ca­ğı­na ina­nı­lı­yor.


Bu haber 467 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer