30-09-2021 16:52 GÜNDEM

Datça'da öğ­ren­ci­ler “Bir kap mama da sen­den olsun" kam­pan­ya­sı baş­lat­tı

Sebiha ARSLAN: Datça'da öğ­ren­ci­ler, 4 Ekim Dünya Hay­van­la­rı Ko­ru­ma Günü kap­sa­mın­da, "Bir kap mama da sen­den olsun" slo­ga­nıy­la sokak hay­van­la­rı için mama ba­ğı­şı kam­pan­ya­sı baş­lat­tı.

Datça'da öğ­ren­ci­ler “Bir kap mama da sen­den olsun

Datça Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğü ön­cü­lü­ğün­de baş­la­tı­lan kam­pan­ya­da, öğ­ren­ci ve ve­li­le­rin yar­dı­ma muh­taç hay­van­la­ra des­tek far­kın­da­lı­ğı­nı ar­tır­mak ama­cıy­la okul­la­ra mama ba­ğı­şı kum­ba­ra­la­rı yer­leş­ti­ril­di.
İlçe Milli Eği­tim Mü­dü­rü Bü­lent Aldal, yap­tı­ğı açık­la­ma­da, ge­le­nek­sel ola­rak ya­pı­lan bu ça­lış­ma­dan çok güzel so­nuç­lar al­dık­la­rı­nı söy­le­di.
Aldal "Hay­van se­ver­le­ri­mi­zin yar­dı­mı ve ça­ba­sıy­la ba­rı­nak ko­şul­la­rın­da ya­şam­la­rı­nı sür­dür­me­ye ça­lı­şan hay­van­la­rın ih­ti­yaç­la­rı­nı kar­şı­la­ya­cak mama kam­pan­ya­sı baş­lat­tık. Ama­cı­mız 4 Ekim Dünya Hay­van­la­rı Ko­ru­ma Günü'nde yar­dı­ma muh­taç hay­van­la­ra des­tek sağ­la­ya­rak öğ­ren­ci­le­ri­mi­zin far­kın­da­lı­ğı­nı art­tır­mak. İlçe Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğü ola­rak ge­le­nek­sel ola­rak yap­tı­ğı­mız bu ça­lış­ma­dan çok güzel so­nuç­lar alı­yo­ruz. Öğ­ren­ci­le­ri­mi­zin ba­rı­nak hay­van­la­rı­na olan du­yar­lı­lı­ğı bizi se­vin­di­ri­yor. De­ğer­li Datça hal­kın­dan ve ve­li­le­ri­miz­den des­tek sağ­la­mak is­te­yen olur­sa okul­la­rı­mız­da oluş­tu­ru­la­cak mama kum­ba­ra­la­rı ken­di­le­ri­ne açık ola­cak­tır. Bir kap mama da sen­den olsun slo­ga­nıy­la baş­lat­tı­ğı­mız kam­pan­ya­mız için her­ke­si bek­li­yo­ruz".
Top­la­nan ba­ğış­lar 4 Ekim'de öğ­ren­ci­ler ta­ra­fın­dan Datça Hay­van Ba­rı­na­ğı­na tes­lim edi­lecek.


Bu haber 236 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer