14-05-2022 16:05 GÜNDEM

DATÇA'DA MEVSİMİN İLK PATATES HASADI YAPILDI

Sebiha ARSLAN : '' Ba­rı­na­ğı­mız var ama tu­va­le­ti­miz yok. Datça be­le­di­ye­si tu­va­let izni ve­rmi­yor’’ Kü­çük­baş Hay­van­cı­lık Kâh­ya­sı Kursu” ve “Arı­cı­lık Kursu'' kur­si­yer­le­ri­ne ser­ti­fi­ka­la­rı­ tö­ren­le verildi. Datça'da mev­si­min ilk pa­ta­tes ha­sa­dı, Kay­ma­kam Mesut Çoban, İl Tarım ve Orman Mü­dü­rü Barış Say­lak, İlçe Tarım ve Orman Mü­dü­rü Bü­lent Şatır, kurum amir­le­ri ve üre­ti­ci­le­rin ka­tı­lı­mı ile Kız­lan ma­hal­le­sin­de cuma günü ya­pıl­dı. Müdür Say­lak daha sonra Çeşme köyde, Kü­çük­baş Hay­van­cı­lık Kâh­ya­sı Kursu” ve “Arı­cı­lık Kursu'' kur­si­yer­le­ri­ne ser­ti­fi­ka­la­rı­nı tö­ren­le ve­re­rek, çift­çi­ler gü­nü­nü kut­la­dı. Say­lak, ba­lık­çı ba­rı­nak­la­rı­nı' da zi­ya­ret ede­rek, ba­lık­çı­la­rı din­le­di. Ka­ra­köy Ba­lık­çı Ba­rı­na­ğı yet­ki­li­le­rinin iddiasına göre ,'' Ba­rı­na­ğı­mız var ama tu­va­le­ti­miz yok'' Datça Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan tu­va­let izni ve­ril­mi­yor. Köşe bucak tu­va­let ko­va­la­mak du­ru­mun­da ka­lı­yo­ruz. Tu­va­let ya­pı­mı için izin ve­ril­me­si­ni is­ti­yo­ruz ''dedi.

DATÇA'DA MEVSİMİN İLK PATATES HASADI YAPILDI

Datça ge­ne­lin­de bu yıl 2 bin de­kar­lık alan­da pa­ta­tes ekimi ya­pıl­dı. Kış ayı­nın soğuk ve uzun geç­me­si­ne bağlı, geçen yıl­la­ra göre hasat bir ay ge­cik­me­li baş­la­dı. Tar­la­da ki­log­ra­mı 7 ile 8 TL ara­sın­da fi­yat­la­ra alıcı bulan pa­ta­tes, düşük re­kol­te­ye rağ­men üre­ti­ci­nin yü­zü­nü gül­dür­dü. Kay­ma­kam Mesut Çoban yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da özet­le '' Datça'nın tu­riz­min yanı sıra, bir tarım il­çe­si. Erken olan pa­ta­tes, geç olan güz do­ma­te­si ve başka hiç bir yerde ol­ma­yan lez­ze­ti ile ünlü ba­de­mi ve bal üre­ti­mi. Bu yıl iklim ola­rak zor bir yıl ya­şa­dık. Buna rağ­men çift­çi­miz, gay­ret etti, üret­ti. Bu hafta iti­ba­riy­le ürü­nü­nü pa­za­ra gön­de­ri­yor. Be­re­ket­li ol­ma­sı­nı di­li­yo­rum" dedi.
Muğla Tarım ve Orman İl Mü­dü­rü Barış Say­lak ise yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da özet­le ''Datça ta­rım­sal üre­tim­de önem­li bir po­tan­si­ye­le sahip olan il­çe­le­ri­mi­zin ba­şın­da. Bu yıl dünya ge­ne­lin­de ya­şa­nan iklim fe­la­ke­ti ne­de­niy­le Nisan ayı baş­la­rın­da ya­pıl­ma­sı ge­re­ken pa­ta­tes ha­sa­dı Mayıs ayı­nın or­ta­la­rı­na kadar sark­tı. Fi­yat­la­rın pa­zar­da ve mar­ket­ler­de ucuz­la­ma­sı ancak bun­dan sonra or­ta­ya çı­ka­cak. Datça güz do­ma­te­si ile yıl­ba­şı­na kadar üre­tim yapan bir ilçe. Yine böl­ge­nin en erken be­zel­ye ve bakla üre­ti­mi de bu top­rak­lar­da ger­çek­leş­ti­ri­li­yor. Bugün bu ha­sa­dın ge­cik­me­si; bize, kü­re­sel ısın­ma­nın, açık alan­da üre­tim üze­rin­de ne kadar be­lir­le­yi­ci ol­du­ğu­nu bir kez daha gös­ter­di. Tür­ki­ye'de ve dün­ya­da ta­rım­sal üre­ti­min yüzde 35'inin küçük aile iş­let­me­le­ri ta­ra­fın­dan ya­pıl­mak­ta. Küçük aile iş­let­me­le­ri­nin ya­şa­nan olum­suz­luk­lar­dan et­ki­len­me­me­si için, güç­le­ri­ni bir­leş­tir­me­le­ri ge­re­ki­yor. Güç­le­ri­mi­zi bir arada tu­ta­ca­ğız. Diri ola­lım, iri ola­lım, bir ola­lım. Hep bir­lik­te üret­me­ye devam ede­ce­ğiz" dedi.

İl Mü­dü­rü Say­lak daha sonra, Me­su­di­ye Su Ürün­le­ri Ko­ope­ra­ti­fi, Ha­yıt­bü­kü Ba­lık­çı Ba­rı­na­ğı ve Pa­la­mut­bü­kü Ba­lık­çı Ba­rı­na­ğı­nı zi­ya­ret etti.
Cu­ma­lı Ma­hal­le­si Çeş­me­köy' de va­tan­da­şı din­le­yen Say­lak “Kü­çük­baş Hay­van­cı­lık Kâh­ya­sı Kursu” ve “Arı­cı­lık Kursu” nu ta­mam­la­yan kur­si­yer­le­re Ser­ti­fi­ka­la­rı­nı Tö­ren­le verdi. Dünya Çift­çi­ler gü­nü­nü kut­la­dı.'' Ba­rı­na­ğı­mız var ama tu­va­le­ti­miz yok''

Say­lak'ın son du­ra­ğı Ka­ra­köy Ba­lık­çı Ba­rı­na­ğı oldu. Ba­lık­çı­lar Ba­rı­nak­la­rı­na Datça Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan tu­va­let izni ve­ril­me­di­ği­ni dile ge­ti­re­rek '' Ba­rı­na­ğı­mız var ama tu­va­le­ti­miz yok'' Datça be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan tu­va­let izni ve­ril­mi­yor. Köşe bucak tu­va­let ko­va­la­mak du­ru­mun­da ka­lı­yo­ruz. Tu­va­let ya­pı­mı için izin ve­ril­me­si­ni is­ti­yo­ruz ''dedi.

Ba­lık­çı­la­rı din­le­yen Say­lak, tu­va­let­siz ba­rı­nak ol­ma­ya­ca­ğı­nı dile ge­ti­re­rek, konu ile il­gi­li ge­rek­li ça­lış­ma­la­rın ya­pa­ca­ğı­nı be­lirt­ti.
Say­lak'a, İlçe Tarım ve Orman Mü­dü­rü Bü­lent Şatır, Şube mü­dür­le­ri ile AK Parti il ve ilçe mec­lis üyesi Haluk Laçin, İlçe Baş­ka­nı Fatih Keleş ile yö­ne­tim ku­ru­lu üye­le­ri Ali Men­de­res ve Emrah Buçuk eşlik etti.


Bu haber 372 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
reklam
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer