04-02-2019 18:19 GÜNDEM

DATÇA'DA KÖ­PEK­LERİN SAL­DIR­DI­ĞI ÇOCUK AĞIR YA­RA­LAN­DI

Sebiha ARSLAN : Datça Cu­ma­lı Ma­hal­le­si ,Çeşme So­kak­ta oyun oy­na­dı­ğı es­na­da iki sa­hip­li kö­pe­ğin sal­dı­rı­sı­na uğ­ra­yan 12 ya­şın­da­ki A.K.A. isim­li çocuk, ağır ya­ra­lan­dı.

DATÇA'DA KÖ­PEK­LERİN SAL­DIR­DI­ĞI ÇOCUK AĞIR YA­RA­LAN­DI

 

Olay Cu­mar­te­si günü (02.02.2019) saat 14:00 sı­ra­la­rın­da mey­da­na geldi.
,Cu­ma­lı ma­hal­le­sin­de ika­met eden A.K.A. isim­li çocuk 8-10 ar­ka­da­şıy­la ,Çeşme So­kak­ta oyun oy­na­dı­ğı es­na­da yine aynı ma­hal­le­de ika­met eden Tuna Ç. ve Sadi C. isim­li şa­hıs­la­ra ait olan 2 adet Cane Corso cinsi kö­pe­ğin sal­dır­ma­sı so­nu­cu yüzü, el­le­ri ve vü­cu­du­nun çe­şit­li yer­le­rin­den ya­ra­la­na­rak te­da­vi al­tı­na alın­dı.
Edi­ni­len bil­gi­ye göre: Kö­pe­ğin sal­dır­ma­sı so­nu­cu diğer ço­cuk­lar gibi ka­ça­ma­yan ayağı tö­kez­le­yip yere düşen ço­cu­ğa sal­dı­ran kö­pek­le­rin elin­den ço­cu­ğun ba­ba­sı ve çev­re­de­ki 7-8 va­tan­daş daha mü­da­ha­le ede­rek ço­cu­ğu kö­pe­ğin ağ­zın­dan zor bela aldı. Olay ye­ri­ne gelen 112 Acil Ser­vis ekip­le­rin­ce Datça Dev­let Has­ta­ne­si'ne kal­dı­rı­lan ta­lih­siz çocuk ilk mü­da­ha­le­nin ar­dın­dan ,Deniz Am­bu­lan­sıy­la Bod­rum Dev­let Has­ta­ne­si Plas­tik Cer­ra­hi bö­lü­mü­ne sevk edil­di. 6 sa­at­lik plas­tik cer­ra­hi ope­ras­yo­nu ge­çi­ren ço­cu­ğun ha­ya­ti teh­li­ke­si bu­lun­ma­dı­ğı ve te­da­vi­si­nin devam et­ti­ği bil­gi­si ve­ril­di.Olay­la il­gi­li Datça Cum­hu­ri­yet Sav­cı­lı­ğı so­ruş­tur­ma baş­lat­tı.Ço­cu­ğa sal­dı­ran iki kö­pe­ğin ise Datça Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan hay­van ba­rı­na­ğı­na alın­dı­ğı be­lir­til­di.


Bu haber 1648 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer