25-02-2021 18:13 GÜNDEM

DATÇA'DA KAÇAK YAPILARIN YIKIMINA DEVAM EDİLİYOR

Sebiha ARSLAN : Çevre ve Şe­hir­ci­lik İl Mü­dür­lü­ğü ve Datça Be­le­di­ye­si Fen İşleri Mü­dür­lü­ğü ekip­le­ri, kaçak ol­du­ğu ge­rek­çe­siy­le yıkım ka­ra­rı ve­ri­len Me­su­di­ye Ma­hal­le­si Ha­yıt­bü­kü mev­ki­in­de ya­pı­la­rın yıkım ça­lış­ma­la­rı­na devam edi­yor.

DATÇA'DA KAÇAK YAPILARIN YIKIMINA DEVAM EDİLİYOR


Ekip­ler, yapı kayıt bel­ge­si iptal edi­len ve hu­ku­ki sü­re­ci ta­mam­la­nan Meh­met Gün­gör'e (42) ait 12 odalı butik ote­lin ve 8 ba­ğım­sız be­to­nar­me bi­na­nın yıkım iş­le­mi­ni Pa­zar­te­si ve Salı günü ger­çek­leş­ti­ril­di.
İlçe Jan­dar­ma Ko­mu­tan­lı­ğı ekip­le­ri, yıkım sı­ra­sın­da bir olum­suz­luk ya­şan­ma­ma­sı için gü­ven­lik ön­le­mi aldı.
Yı­kım­la­rın kaçak ol­du­ğu be­lir­le­nen ve hu­ku­ki sü­reç­le­ri ta­mam­la­nan diğer ya­pı­lar­la devam ede­ce­ği bil­di­ril­di.
Muğla'da kaçak ve imara ay­kı­rı ya­pı­laş­may­la mü­ca­de­le kap­sa­mın­da, Datça'nın yanı sıra Mar­ma­ris, Fet­hi­ye ve Milas il­çe­le­rin­de de kaçak ya­pı­la­rın yıkım iş­lem­le­ri­nin sür­dü­ğü öğ­re­nil­di.
Muğla Va­li­si Orhan Tavlı baş­kan­lı­ğın­da ruh­sat­sız ya­pı­laş­ma ile mü­ca­de­le kap­sa­mın­da ku­rum­lar ara­sın­da iş bir­li­ği ve ko­or­di­nas­yo­nu sağ­la­mak ama­cıy­la kaçak ya­pı­lar­la mü­ca­de­le top­lan­tı­sı ya­pıl­dı. Top­lan­tı­ya, Vali Orhan Tavlı, İl Jan­dar­ma Ko­mu­ta­nı Tuğ­ge­ne­ral Yusuf Kenan Topçu, İl Em­ni­yet Mü­dü­rü Sü­ley­man Suvat Dil­be­roğ­lu, Sahil Gü­ven­lik Güney Ege Grup Ko­mu­ta­nı Kı­dem­li Bin­ba­şı Sü­ley­man Ercan ile Çevre ve Şe­hir­ci­lik İl Mü­dü­rü Ömür Özdil ka­tıl­dı.
“DRONE İLE DENETİM YA­PI­LA­CAK”
Muğla Va­li­li­ği'nden ya­pı­lan açık­la­ma­da, kaçak ya­pı­lar­la il­gi­li ola­rak de­ne­tim­le­rin ha­va­dan ve ka­ra­dan ya­pıl­ma­ya baş­lan­dı­ğı­na de­ği­ni­le­rek, “Muğla sı­nır­la­rın­da­ki kara ve deniz alan­la­rı­nın yak­la­şık 454 bin 876 hek­tar­lık kısmı Kül­tür ve Ta­bi­at Var­lık­la­rı­nı Ko­ru­ma Ka­nu­nu kap­sa­mın­da tes­cil edi­len Doğal Sit Alanı ile Çevre Ka­nu­nu kap­sa­mın­da tes­cil edi­len Özel Çevre Ko­ru­ma Böl­ge­le­rin­de yer alı­yor. Ko­ru­nan alan­lar­da ve çev­re­sin­de kaçak ya­pı­laş­ma ile mü­ca­de­le edil­me­si ve saha de­ne­tim­le­ri­nin art­tı­rıl­ma­sı ge­rek­li­li­ği doğ­muş­tur. Ön­ce­lik­le Özel Çevre Ko­ru­ma Böl­ge­le­ri, Doğal Sit Alan­la­rı ve Kıyı Ka­nu­nu'na tabi alan­lar olmak üzere İlimiz sı­nır­la­rı içe­ri­sin­de­ki tüm alan­lar­da bu­gün­den iti­ba­ren özel­lik­le tu­riz­min yoğun ol­du­ğu Fet­hi­ye, Bod­rum ve Mar­ma­ris il­çe­le­ri­miz­de 2021 yılı in­şa­at se­zo­nu bi­ti­mi­ne kadar Muğla Va­li­li­ği, İl Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü, İl Jan­dar­ma Ko­mu­tan­lı­ğı, Sahil Gü­ven­lik Ko­mu­tan­lı­ğı ile Muğla Çevre ve Şe­hir­ci­lik İl Mü­dür­lü­ğü per­so­nel­le­ri ta­ra­fın­dan kaçak ya­pı­laş­ma­nın ön­len­me­si ama­cıy­la he­li­kop­ter ve dro­ne­lar­la saha de­ne­tim­le­ri ya­pı­la­cak” de­nil­di.


Bu haber 1739 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer