06-11-2018 16:44 GÜNDEM

DATÇA'DA 'GİYSİ DES­TEK EVİ' HİZMETE AÇIL­DI

Sebiha ARSLAN : Datça Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan 'Giy­mi­yor­san Giy­dir' slo­ga­nıy­la ku­ru­lan Giysi Des­tek Evi'nin açı­lı­şı dün( 05.11.2018 Pazartesi )saat 14:00 da Cum­hu­ri­yet Mey­da­nı ya­nın­da bu­lu­nan Çatal Ma­ğa­ra­da ger­çek­leş­ti.

	DATÇA'DA 'GİYSİ DES­TEK EVİ' HİZMETE AÇIL­DI

Datça' da dar ge­lir­li va­tan­daş­la­rın ih­ti­yaç­la­rı­nı kar­şı­la­ya­rak top­lum­sal da­ya­nış­ma­ya kat­kı­da bu­lun­mak ama­cıy­la ku­ru­lan ‘’Giysi Des­tek Evi‘’ 'nde; Kadın ,Erkek ve çocuk giy­si­le­ri ,ih­ti­yaç sa­hip­le­ri­ne üc­ret­siz da­ğı­tı­la­cak.
Des­tek Evimi' nin açı­lı­şı­nın' da ko­nu­şan Be­le­di­ye Baş­ka­nı Gür­sel Uçar '' Hiç bir şey dura dura es­ki­mez, kul­lan­maz­sam es­ki­mez diye dü­şün­me­me­si ge­re­ki­yor. Ayak­ka­bı­da, giy­si­ler­de es­ki­yor. Eğer kul­lan­mı­yor­sak evde bek­let­me­ye gerek yok, her kul­la­nıl­ma­yan giysi baş­ka­sı ta­ra­fın­dan kul­la­nı­yor­sa ,ih­ti­ya­cı­nı kar­şı­lı­yor­sa artı değer ola­rak dü­şü­nü­yo­rum.Datça Hal­kı­mı­zın des­tek­le­ri­ni bek­li­yo­rum’’ dedi.
Baş­kan Yar­dım­cı­sı İnci Bil­gin ise yap­tı­ğı ko­nuş­ma­sın­da '' Ben bu gün çok he­ye­can­lı ve mut­lu­yum. Uma­rım bu ça­lış­ma­mız çok ba­şa­rı­lı ola­cak. Uma­rım ama­cı­mı­za faz­la­sıy­la ula­şa­ca­ğız. Katkı sağ­la­yan ,des­tek veren ar­ka­daş­la­rı­mı­za, Datça hal­kı­mı­za ,te­şek­kür edi­yo­rum dedi.
Açı­lı­şa ,Be­le­di­ye Halk­la İliş­ki­ler Mü­di­re­si Özlem Caner Ba­şa­ran, Kent Kon­se­yi Baş­ka­nı Hay­ri­ye Bal­kan , Basın So­rum­lu­su Osman Akın ve va­tan­daş­lar ka­tı­ldı.


Bu haber 378 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer