07-01-2019 19:02 GÜNDEM

DATÇA'DA GENÇ ÇİFTİÇİYE KI­VIR­CIK KOYUN DES­TEĞİ

Sebiha ARSLAN : Datça' da Genç Çift­çi Pro­je­si kap­sa­mın­da hibe des­te­ği al­ma­ya hak ka­za­nan Nihal Ka­bak­çı­ya , İlçe Tarım ve Orman Mü­dü­rü Bü­lent Şatır gö­ze­ti­min­de,34 adet kı­vır­cık koyun verildi.

DATÇA'DA GENÇ ÇİFTİÇİYE KI­VIR­CIK KOYUN DES­TEĞİ

 

Genç çift­çi pro­je­si kap­sa­mın­da ,İlçe Tarım Mü­dür­lü­ğü yet­ki­li­le­ri, Datça 'da ya­şa­yan ,genç çift­çi­ye 30.000 TL de­ğe­rin­de hibe des­te­ği ,kar­şı­lı­ğı 34 adet kü­çük­baş hay­van (Kı­vır­cık Koyun) ve­ril­di. Yetkililer bu­ra­da­ki amacın ,çift­çi­le­rin genç çift­çi­le­rin köye dö­nü­şü­nü ve on­la­ra dön­dük­le­rin­de iş im­ka­nı sağ­lan­ma­sı amaç­lan­dı­ğı ifa­de­le­ri kul­la­nıl­dı.
Datça Tarım ve Orman Mü­dü­rü Bü­lent Şatır yap­tı­ğı açık­la­ma­da şu cümleleri söyledi  '' Tarım ve Orman Ba­kan­lı­ğı, Tarım Re­for­mu Genel Mü­dür­lü­ğü­nün Kır­sal Kal­kın­ma Ya­tı­rım­la­rı­nın Des­tek­len­me­si Kap­sa­mın­da genç nü­fu­su ta­rım­sal üre­ti­me teş­vik etmek için uy­gu­la­dı­ğı ,Genç Çift­çi Pro­je­si Des­tek­le­me­le­ri amaç­lı 30.000 TL'lik hibe des­te­ği için 2018 yılı içe­ri­sin­de mü­ra­ca­at­ta bu­lu­nan çift­çi­le­ri­miz­den Nihal Ka­bak­çı' nın Kü­çük­baş Hay­van­cı­lık Pro­je­si (Koyun) kabul edil­miş, hibe des­te­ği al­ma­ya hak ka­za­nan çift­çi­mi­ze 34 adet kı­vır­cık koyun, mü­dür­lü­ğü­müz ve ve­te­ri­ner he­kim­le­ri­nin kont­ro­lün­den ge­çi­ri­le­rek tes­lim ettik. Yine İlçe­miz­de 2017 yı­lın­da da 1 Man­tar Ye­tiş­ti­ri­ci­li­ği Te­si­si ve 1 Kü­çük­baş Hay­van­cı­lık Pro­je­si baş­vu­ru­su kabul edil­miş ve hibe des­te­ğin­den ya­rar­lan­dı­rıl­mış­tır''dedi.Ko­yun­la­rı­nı tes­lim alan Ka­bak­çı Ailesi ise  , mem­nu­ni­yetini ifade ede­rek '' Devletimizin sağladığı hibe desteği ile iş­let­me­mizi bü­yüt­me­yi he­def­liyoruz.Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz'' dedi.


Bu haber 832 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer