31-10-2017 11:20 GÜNDEM

DATÇA'DA GE­LE­NEK­SEL BOĞA GÜ­REŞ­LE­Rİ YA­PIL­DI

İlçemizde, 12'nci Ge­le­nek­sel Boğa Gü­reş­le­ri ya­pıl­dı. Datça Be­le­di­ye­si'nce dü­zen­le­nen et­kin­lik­te, Muğla'nın il­çe­le­rin­den ge­ti­ri­len 140 boğa gü­reş­ti­ril­di. Boğa gü­re­şi­nin ge­li­riy­le Re­şa­di­ye İlko­ku­lu'nun la­bo­ra­tu­var ih­ti­ya­cı­nın kar­şı­la­na­ca­ğı be­lir­til­di.

DATÇA'DA GE­LE­NEK­SEL BOĞA GÜ­REŞ­LE­Rİ YA­PIL­DI

Re­şa­di­ye Arena'da ger­çek­leş­ti­ri­len boğa gü­re­şi, ha­va­nın gü­neş­li ol­ma­sı do­la­yı­sıy­la bek­le­ni­le­nin üze­rin­de ilgi gördü.
 Cum­hu­ri­yet Bay­ra­mı tö­ren­le­ri­nin ar­dın­dan alanı dol­du­ran Dat­ça­lı­lar; kam­yon, kam­yo­net ve trak­tör rö­mork­la­rı­nın üze­rin­de gü­reş­le­ri iz­le­di. Datça Kay­ma­ka­mı Vehbi Bakır, Datça Be­le­di­ye Baş­ka­nı  Gür­sel Uçar ve bin­ler­ce ki­şi­nin iz­le­di­ği gü­reş­ler, çe­kiş­me­li mü­ca­de­le­le­re sahne oldu.

Toz­ko­pa­ran, deste, küçük ayak, büyük ayak, orta, ba­şal­tı, baş ve ba­ş üs­tü olmak üzere 8 ayrı ka­te­go­ri­de ya­pı­lan gü­reş­ler­de ka­za­nan boğa sa­hip­le­ri, davul ve zurna eş­li­ğin­de se­vin­di.
Boğa gü­re­şi­nin ge­li­riy­le Re­şa­di­ye İlko­ku­lu'nun la­bo­ra­tu­var ih­ti­ya­cı­nın kar­şı­la­na­ca­ğı be­lir­til­di. Ge­le­nek­sel Datça Boğa Gü­reş­le­ri'nin ağası yine Meh­met Ak­ba­lık, oldu. Ağa­lık ya­rı­şı­na ka­tı­lan Ak­ba­lık, 35 bin TL ba­ğış­la bu yıl da 'ağa­lık' un­va­nı­nı ko­ru­du.

Ge­le­nek­sel Boğa Gü­reş­le­ri'nin, bu yıl 29 Ekim'e denk gel­di­ği­ni ha­tır­la­tan Datça Be­le­di­ye Baş­ka­nı Uçar, "İlçe­miz­de yıl­lar­dır boğa ye­tiş­ti­ri­ci­li­ği ya­pı­lı­yor.

Cum­hu­ri­ye­tin ilk yı­la­rın­dan beri boğa gü­reş­le­ri tek­rar­la­nı­yor. Bu yıl boğa gü­reş­le­ri şen­li­ği, Cum­hu­ri­yet Bay­ra­mı'na denk geldi.

Cum­hu­ri­yet, in­sa­nın insan gibi ya­şa­ya­bi­le­ce­ği bir re­ji­min adı­dır. Cum­hu­ri­yet, de­mok­ra­si­nin vaz­ge­çil­me­zi­dir. Böyle bir günde, böyle bir et­kin­li­ğin il­çe­miz­de ya­pı­lı­yor ol­ma­sın­dan do­la­yı çok mut­lu­yum" dedi.

Bir­bi­rin­den çe­kiş­me­li mü­ca­de­le­le­rin ya­şan­dı­ğı gü­reş­ler­de Kay­ma­kam­lık Ku­pa­sı'nın sa­hi­bi, Muğla'dan Se­la­hat­tin Ko­ca­sa­rı oldu.
Fi­nal­de Ko­ca­sa­rı' nın bo­ğa­sı, Ali Tü­tün­cü'nün 'Ber­duş' isim­li bo­ğa­sı­nı yendi.


Bu haber 1140 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer