02-10-2019 16:18 GÜNDEM

DATÇA'DA DERME ÇATMA YA­PI­LAN KAÇAK VE RUH­SAT­SIZ YAPI YI­KIL­DI!

Sebiha ARSLAN : Datça Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan hak­kın­da yıkım ka­ra­rı alı­nan ve içe­ri­sin­de in­şa­at iş­le­rin­de ça­lı­şan ki­şi­le­rin ya­şa­dı­ğı tes­pit edi­len , tuğla 'dan derme çatma şe­kil­de ya­pı­lan kaçak yapı be­le­di­ye ekip­le­rin­ce yı­kıl­dı.

DATÇA'DA DERME ÇATMA YA­PI­LAN KAÇAK VE RUH­SAT­SIZ YAPI YI­KIL­DI!

Datça 'da kaçak ya­pı­laş­ma ile mü­ca­de­le se­fer­ber­li­ği kap­sa­mın­da, İskele Ma­hal­le­si Ya­nık­har­man mev­kii 150 ada 46 no'lu par­sel­de bu­lu­nan izin­siz ve ruh­sat­sız ya­pı­lan kaçak derme çatma
bi­na­nın yıkım iş­le­mi bu gün saat 10:00 da, İlçe Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü ekip­le­ri ta­ra­fın­dan ge­rek­li gü­ven­lik tedbirleri al­dık­tan sonra , Datça Be­le­di­ye­si Yapı Kont­rol Mü­dür­lü­ğü Yıkım Şef­li­ği ekip­le­ri ta­ra­fın­dan yı­kı­mı ger­çek­leş­ti­ril­di.
Gerek yet­ki­li­ler­ce ger­çek­leş­ti­ri­len kont­rol­ler­de tes­pit edi­len ya­pı­lar, ge­rek­se va­tan­daş­lar­dan gelen şi­ka­yet­ler doğ­rul­tu­sun­da tes­pit edi­len kaçak ,ruh­sat­sız ve met­ruk ya­pı­la­rın yı­kı­mı­na devam edi­le­ce­ği be­lir­til­di.
Deniz'e çok yakın bir me­sa­fe­de bu­lu­nan bi­na­nın çev­re­si ise adeta çöplüğü andırır şekilde,çok sa­yı­da yatak , yor­gan, bir çok te­le­viz­yon , kab­lo­lar , ayak­ka­bılar ,kı­ya­fetler  ,plas­tik par­ça­ları ve vb.'  bir çok çöp yı­ğın­la­rı ile doluydu. Be­le­di­ye ekipleri  har­fi­yat te­miz­li­ği ile bir­lik­te etraftaki çöp yığınlarını da  te­miz­le­yecek.


Bu haber 805 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer