07-01-2021 16:46 GÜNDEM

DATÇA'DA DEP­REM TAHMİN İSTAS­YO­NU HİZMETE GİRDİ

Sebiha ARSLAN - DOHAD (Doğa Ha­re­ket­le­ri Araş­tır­ma Der­ne­ği) ile Datça Be­le­di­ye­si iş bir­li­ğin­de Datça Yazı Ma­hal­le­si Belen mev­ki­in­de ku­ru­lan dep­rem ön­ce­sin­de­ki me­te­oro­lo­jik ve je­olo­jik de­ği­şik­lik­le­rin bir arada in­ce­le­ne­ce­ği dep­rem tah­min is­tas­yo­nu hiz­me­te açıl­dı.

DATÇA'DA DEP­REM TAHMİN İSTAS­YO­NU HİZMETE GİRDİ

Datça Be­le­di­ye Baş­ka­nı Gür­sel Uçar yap­tı­ğı açık­la­ma­da '' Olası dep­rem­ler için ön­ce­sin­den haber ve­re­bi­lecek is­tas­yo­nun 24 Ara­lık iti­ba­riy­le ha­ya­ta ge­çir­mek­ten mut­lu­luk duy­du­ğu­nu ifade ede­rek ,Datça'mız için çok önem­li bir ge­liş­me dedi.

DOHAD (Doğa Ha­re­ket­le­ri Araş­tır­ma Der­ne­ği) Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Fuat Agal­day ise yap­tı­ğı açık­la­ma­da'' 2020 yı­lın­da ku­ru­lan Der­ne­ği­miz dep­rem­le­rin daha ön­ce­den tah­min edi­le­bil­me­si­ne yö­ne­lik ça­lış­ma­la­rı­na devam edi­yor. 
Dep­rem­ler aynen hava du­ru­mu gibi tah­min edi­le­bi­lir. Ön­ce­lik­le ted­bir­le­ri­mi­zi al­ma­mız ve gü­ven­li­ği­mi­zi sağ­la­ma­mız ge­rek­mek­te­dir.


Bu haber 1329 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer