30-10-2019 17:34 GÜNDEM

DATÇA'DA CUM­HU­RI­YE­TIN 96. YIL­DÖ­NÜ­MÜ BÜYÜK BİR COŞ­KUY­LA KUT­LAN­DI

Sebiha ARSLAN : Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti'nin ku­ru­lu­şu­nun 96. yılı, Cum­hu­ri­yet Mey­da­nın­da dü­zen­le­nen tö­ren­le kut­lan­dı.Datça'da ki 29 Ekim Cum­hu­ri­yet Bay­ra­mı kut­la­ma­la­rı,29 Ekim sabah saat 09:00 da Kay­ma­kam Mesut Çoban ,Gar­ni­zon Ko­mu­ta­nı Hilmi Özkan ve Be­le­di­ye Baş­ka­nı Gür­sel Uçar 'ın Kay­ma­kam­lık Ma­ka­mın­da kut­la­ma­la­rı ka­bu­lü ile baş­la­dı.

DATÇA'DA CUM­HU­RI­YE­TIN 96. YIL­DÖ­NÜ­MÜ BÜYÜK BİR COŞ­KUY­LA KUT­LAN­DI

Teb­rik­le­rin ka­bu­lün­den sonra kut­la­ma­lar, Cum­hu­ri­yet Mey­da­nın­da pro­to­kol üye­le­ri, sivil top­lum ku­ru­luş tem­sil­ci­le­ri, okul­lar ve va­tan­daş­la­rın ka­tı­lı­mı ile devam etti.

Saat 10:00 da Cum­hu­ri­yet Mey­da­nın­da­ki tö­ren­, Kay­ma­kam Mesut Çoban ,Gar­ni­zon Ko­mu­ta­nı Hilmi Özkan ve Be­le­di­ye Baş­ka­nı Gür­sel Uçar' ın va­tan­daş­lar, öğ­ren­ci­ler ve as­ke­ri bir­lik­le­rin Bay­ram­la­rı­nı kut­la­ması ile başladı. Akabinde , Cum­hu­ri­ye­ti'mizin ku­ru­cu­su Gazi Mus­ta­fa Kemal Ata­türk, onun silah ar­ka­daş­la­rı ve ebe­di­ye­te in­ti­kal etmiş tüm şe­hit­le­ri­mi­zin ma­ne­vi hu­zu­run­da Saygı Du­ru­şu­,  İstik­lal Marşı'mızın söy­len­me­si ve bay­ra­ğı­mı­zın gön­de­re çe­kil­me­si ile devam etti.


Günün anlam ve öne­mi­ni be­lir­ten ko­nuş­ma Kay­ma­kam Mesut Çoban ta­ra­fın­dan ya­pıl­dı.Çoban ko­nuş­ma­sın­da ''
De­ğer­li Gar­ni­zon Ko­mu­ta­nım, Sayın Baş­ka­nım, Aziz Şe­hit­le­ri­mi­zin Kıy­met­li Aile­le­ri, Kah­ra­man Ga­zi­le­ri­miz, Say­gı­ de­ğer Dat­ça­lı­lar, Sev­gi­li Öğ­ren­ci­ler, Ba­sı­nı­mı­zın de­ğer­li tem­sil­ci­le­ri, Ha­nı­me­fen­di­ler, Be­ye­fen­di­ler…
Bugün,Gazi Mus­ta­fa Kemal ATA­TÜRK'ün “Türk Mil­le­ti­nin Ka­rak­te­ri­ne ve Ge­le­nek­le­ri­ne En uygun idare” ola­rak ifade et­ti­ği, ge­le­ce­ği­mi­zin te­mi­na­tı, di­ri­li­şin sem­bo­lü Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin ku­ru­lu­şu­nun 96. yı­lı­nı kut­la­ma­nın gu­ru­ru­nu ve coş­ku­su­nu hep bir­lik­te ya­şı­yo­ruz.
Bu an­lam­lı günde, başta Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin ku­ru­cu­su büyük Ata­türk'ü ve kah­ra­man silah ar­ka­daş­la­rı­nı, şanlı ec­da­dı­mı­zı, kan­la­rıy­la bu top­rak­la­rı vatan yapan aziz şe­hit­le­ri­mi­zi ve kah­ra­man ga­zi­le­ri­mi­zi rah­met, min­net ve şük­ran­la yâd edi­yor, aziz Mil­le­ti­mi­zin, Dat­ça­lı siz de­ğer­li hem­şe­ri­le­ri­mi­zin; ya­rı­nı­mız, umu­du­muz sev­gi­li ço­cuk­la­rı­mı­zın ve genç­le­ri­mi­zin Cum­hu­ri­yet Bay­ra­mı­nı kut­lu­yor, siz­le­ri sevgi ve say­gıy­la se­lam­lı­yo­rum.
Bi­lin­di­ği üzere Cum­hu­ri­ye­ti­miz, 29 Ekim 1923 ta­ri­hin­de, yani bun­dan 96 yıl önce bugün; “Hâ­ki­mi­yet ka­yıt­sız şart­sız mil­le­tin­dir. İdare usulü, hal­kın mu­kad­de­ra­tı­nı, ge­le­ce­ği­ni biz­zat ve bil­fi­il idare et­me­si esa­sı­na da­ya­nır. Tür­ki­ye Dev­le­ti­nin hü­kü­met şekli Cum­hu­ri­yet­tir.” ifa­de­le­riy­le ilan edil­miş­tir.
O gün­den bu güne Cum­hu­ri­ye­ti­miz, aziz mil­le­ti­mi­zin ­ta­bi­atı­na ve ge­le­nek­le­ri­ne uyan, yük­sek ah­la­ki değer ve ni­te­lik­le­re da­ya­nan, er­dem­li in­san­lar ye­tiş­ti­ren, Türk mil­le­ti­ni is­tik­bal yo­lun­da hızla iler­le­ten, hal­kın ge­li­şi­mi­ni ve yük­se­li­şi­ni sağ­la­yan; bir­lik ve be­ra­ber­lik­ten, ba­ğım­sız­lık ve hür­ri­yet­ten asla taviz ver­me­yen, aziz Mil­le­ti­mi­zin çağ­daş dün­ya­da hak et­ti­ği onur­lu yeri alma ka­rar­lı­lı­ğı­nı tüm dün­ya­ya gös­ter­me­si­ni sağ­la­yan ­bir yö­ne­tim şekli ol­muş­tur.
Say­gı ­de­ğer Dat­ça­lı­lar;
Ya­şa­dı­ğı­mız bu kri­tik coğ­raf­ya­da­ki olum­suz­luk­la­ra ve zor­luk­la­ra rağ­men; kirli oyun­la­rı boşa çı­ka­ran fe­ra­set ve ce­sa­re­te sahip şanlı mil­le­ti­miz; ortak tarih, ortak kader ve amaç bir­li­ği il­ke­le­ri­ne da­ya­nan te­mel­ler üze­rin­de yük­se­len Cum­hu­ri­ye­ti­miz sa­ye­sin­de, ta­sa­da ve kı­vanç­ta bir olmuş ve ortak ge­lecek he­de­fi­ne ke­net­len­miş­tir.
Da­ha­sı,şanlı bir Mil­let ve büyük bir Dev­let ol­ma­nın ge­re­ği ola­rak, dün­ya­nın ne­re­sin­de olur­sa olsun, maz­lum­la­ra sahip çık­mış, za­li­min kar­şı­sın­da olmuş, yakın böl­ge­si­ne ve öte­si­ne ba­rı­şı, ada­le­ti ve re­fa­hı yay­ma­ya ça­lış­mış­tır.Em­per­ya­list güç­le­rin ve terör ör­güt­le­ri­nin kar­şı­sın­da olmuş ve ol­ma­ya devam et­mek­te­dir.
Bu gün Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin biz­le­ri ulaş­tır­dı­ğı nokta, bize he­ye­can ve ümit ver­mek­te, bir­lik ve be­ra­ber­li­ği­mi­zi pe­kiş­tir­mek­te, daha güçlü olma az­mi­mi­zi her geçen gün ye­ni­le­mek­te­dir.
Sev­gi­li Genç­ler;
Büyük Önder Ata­türk siz­le­re gü­ve­ni­ni; “Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti her ma­na­sı ile büyük Türk Mil­le­ti­nin öz ve aziz ma­lı­dır. Kıy­met­li ev­lât­la­rı­nın elin­de daima yük­se­lecek, ebe­di­yen ya­şa­ya­cak­tır.” söz­le­riy­le ifade et­miş­tir.
Biz de siz­ler­le bir­lik­te, Dev­le­ti­mi­zin be­ka­sı ve­mil­le­ti­mi­zin re­fa­hı için ça­lış­ma­ya, dün­ya­nın ge­liş­miş ül­ke­le­ri ile her alan­da ya­rış­ma­ya ve ev­ren­sel in­san­lık de­ğer­le­ri­nin sa­vu­nul­ma­sı­na ön­cü­lük et­me­ye, maz­lum­la­rın ya­nın­da, za­lim­le­rin ise kar­şı­sın­da ol­ma­ya, her za­man­kin­den daha azim­li ve ka­rar­lı­yız. Bunun için ge­rek­li olan güce, ye­ter­li akla, bi­ri­ki­me ve tec­rü­be­ye sa­hi­biz.
Bi­li­yo­ruz ki; vakit Ay­yıl­dız­lı­bay­ra­ğı­mı­zın al­tın­da tek yürek olma vak­ti­dir. Vakit akıl ve gönül bir­li­ği vak­ti­dir. Vakit, Ec­da­dı­mız­dan büyük bir if­ti­har­la dev­ral­dı­ğı­mız mi­ra­sı daha da ge­liş­ti­re­rek, ge­lecek ne­sil­le­re bı­rak­mak için gay­ret gös­ter­me vak­ti­dir.
Bu duygu ve dü­şün­ce­ler­le, başta Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin ku­ru­cu­su büyük önder Ata­türk'ü ve kah­ra­man silah ar­ka­daş­la­rı­nı, aziz şe­hit­le­ri­mi­zi, kah­ra­man ga­zi­le­ri­mi­zi bir kez daha rah­met, min­net ve şük­ran duy­gu­la­rıy­la anı­yo­rum. Büyük Türk Mil­le­ti­nin ve siz Dat­ça­lı hem­şe­ri­le­ri­min Cum­hu­ri­yet Bay­ra­mı'nı tek­rar kut­lu­yor; sevgi ve say­gı­la­rı­mı su­nu­yo­rum'' dedi.

 

Kay­ma­kam Çoban 'ın ko­nuş­ma­sı­nın ar­dın­dan tören, öğ­ren­ci­le­rin oku­duk­la­rı şi­ir­ler­le ve hazırladıkları dans gösterileriyle devam etti. Daha sonra,
Datça Halk Eğitim Merkezinin Halk Oyunlari
gös­te­ri­si­  ve  İzmir Devlet Senfoni Orkestrasi Müzik Dinletisi gerçekeleşti. Cumhuriyet Bayrami münasebetiyle düzenlenen resim, şiir, kompozisyon yarişmalarinda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Tören ge­çi­şiy­le prog­ram sona erdi.

Tö­re­ne ,Kay­ma­kam Mesut Çoban ,Gar­ni­zon Ko­mu­ta­nı Hilmi Özkan ve Be­le­di­ye Baş­ka­nı Gür­sel Uçar' ın yanı sıra, Datça Kıdemli Cumhuriyet Savcısı Cihan  Yitkin, İlçe Em­ni­yet Mü­dü­rü İsmail Toy­gun , İlçe Jan­dar­ma Ko­mu­ta­nı Nec­met­tin Er­do­ğan , Sahil Gü­ven­lik Ko­mu­ta­nı Onur Ta­ta­roğ­lu,Genç­lik ve Spor İlçe Mü­dü­rü Reşit Sinan ,İlçe Milli Eği­tim Mü­dü­rü Fer­man Ak­bu­lut,diğer  Daire Amirleri , sivil top­lum ku­ru­luş­la­rı, si­ya­si parti tem­sil­ci­le­ri, öğ­ret­men­ler, öğ­ren­ci­ler ve çok sa­yı­da va­tan­daş ka­tıl­dı.


Bu haber 591 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer