07-03-2019 19:59 GÜNDEM

DATÇA'DA BİR İLK! GEMİCİLİK VE STCW EĞİTİMLERİ VERİLMEYE BAŞ­LAN­DI

Sebiha ARSLAN : Datça'da ilk defa pro­fes­yo­nel ola­rak de­niz­de ve ti­ca­ri ge­mi­ler­de ça­lış­ma­ya yö­ne­lik ge­mi­ci eği­tim­le­ri ve­ril­me­ye baş­lan­dı.

DATÇA'DA BİR İLK! GEMİCİLİK VE STCW EĞİTİMLERİ VERİLMEYE BAŞ­LAN­DI

 

Datça Kay­ma­kam­lı­ğı ,Muğla Sıkı Koç­man Üni­ver­si­te­si Datça Kazım Yıl­maz Mes­lek Yük­sek Okulu ile Boz­bu­run Deniz Ti­ca­ret Odası Çok Prog­ram­lı Li­se­si ve İMEAK Deniz Ti­ca­ret Odası Mar­ma­ris Şu­be­si ara­sın­da ya­pı­lan pro­to­kol­le Datça 'da Ge­mi­ci ve STCW Ser­ti­fi­ka­sı eği­tim kurs­la­rı Datça Kazım Yıl­maz Yük­sek Oku­lun­da hafta içi 5 gün 17:00 ile 19:30 sa­at­le­ri ara­sın­da ve­ril­me­ye baş­lan­dı. Ka­yıt­lar 11 Mart ta­ri­hi­ne kadar devam edecek.
Bu güne kadar ,Datça' da bir eği­tim mer­ke­zi ol­ma­dı­ğı için ve­ri­le­me­yen ve bu bel­ge­le­rin eği­ti­mi için en yakın Mar­ma­ris ve Bod­rum'a baş­vu­ran ilçe halkı ,Ge­mi­ci ve STCW Eği­tim­le­ri­nin Datça' da ve­ril­me­sini , mem­nu­ni­yet­le kar­şı­ladı. Ge­mi­ci eği­ti­mi alan­ vatandaşlar , tonaj gö­zet­mek­si­zin bütün ge­mi­ler­de ça­lış­ma ola­na­ğı­na sahip olacaklar.?Bu ve­si­ley­le 'de genç­le­re yeni bir iş ola­na­ğı sunul­muş olu­na­cak. Mev­cut gemi adam­la­rı için STCW' le­ri­ni ye­ni­le­me­le­rin­de de imkan sağ­lan­mış du­rum­da.
GEMİCİ KURSU KAYDI İÇİN İSTENİLEN BEL­GE­LER
1-Nü­fus Cüz­dan Fo­to­ko­pi­si
2-Sa­bı­ka Kaydı
3-Dip­lo­ma veya Öğ­ren­ci Bel­ge­si Fo­to­ko­pi­si
4-Sağ­lık Ra­po­ru Fo­to­ko­pi­si (Tam Te­şek­kül­lü Gemi Adamı Olur Sağ­lık Ra­po­ru)
5-4 Adet Ve­si­ka­lık Fo­toğ­raf
6-2 Adet Mavi Dosya
7-Par­mak İzi Nüfus Mü­dür­lü­ğün­den
Kurs Üç Ay Sü­recek Olup Hafta İçi Her­ gün 15.00 - 19.30 Sa­at­le­ri Ara­sın­da
STCW YENİLEME VE GÜ­VENLİK FAR­KIN­DA­LIK KURSU İÇİN İSTENİLEN BEL­GE­LER
1-Nü­fus Cüz­dan Fo­to­ko­pi­si
2-Sa­bı­ka Kaydı
3-Aile He­ki­min­den ''B'' Sı­nı­fı Sü­rü­cü Olur Sağ­lık Ra­po­ru Fo­to­ko­pi­si
4-Ge­mi Adamı Cüz­dan Fo­to­ko­pi­si Ve STCW Fo­to­ko­pi­le­ri
5-4 a­det Ve­si­ka­lık Fo­toğ­raf
6-2 Adet Mavi Dosya
Kurs Bir Ay Sü­recek Olup Hafta İçi Her Gün 15.00 - 19.30 Sa­at­le­ri Ara­sın­da
İlçe­miz­de üç ay sü­recek GE­Mİ­Cİ EĞİ­Tİ­Mİ ve 1 ay sü­recek CTCW EĞİ­Tİ­Mİ için de­tay­lı bil­gi­yi , 0252 413 45 62 nolu telefondan Deniz Ti­ca­ret Odasından edinilebilinir.


Bu haber 490 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer