03-08-2020 18:54 GÜNDEM

Datça'da Bay­ram Be­re­ke­ti TU­RİZM­Cİ­NİN YÜZÜ GÜLDÜ. Hem Oteller Hem Plajlar Doldu

Sebiha ARSLAN - Dört gün­lük Kur­ban Bay­ra­mın­da İlçe­miz­de hem otel­ler hem de plaj­lar do­lar­ken tu­rizm­ci­nin de yüzü güldü. Yak­la­şık 10 bin yatak ka­pa­si­te­si­ne sahip olan Datça da otel­ler­de­ki do­lu­luk oranı yüzde yüz'e ulaş­tı.

Datça'da Bay­ram Be­re­ke­ti TU­RİZM­Cİ­NİN YÜZÜ GÜLDÜ. Hem Oteller Hem Plajlar Doldu

Dört gün­lük Kur­ban Bay­ra­mın­da İlçe­miz­de hem otel­ler hem de plaj­lar do­lar­ken tu­rizm­ci­nin de yüzü güldü. Yak­la­şık 10 bin yatak ka­pa­si­te­si­ne sahip olan Datça da otel­ler­de­ki do­lu­luk oranı yüzde yüz'e ulaş­tı.
TA­TİL­Cİ­LE­RİN DÖNÜŞ Çİ­LE­Sİ BAŞ­LA­DI
Muğla böl­ge­sin­de Kur­ban Bay­ra­mı ta­ti­li­ni ta­mam­la­yan ta­til­ci­le­rin dönüş çi­le­si baş­lar­ken,Datça , Fet­hi­ye, Mar­ma­ris, Da­la­man il­çe­le­rin­den De­niz­li ve Aydın is­ti­ka­me­ti­ne gün­lük 70 bin araç çıkış yap­tı­ğı be­lir­til­di.4 gün­lük Kur­ban Bay­ra­mı ta­ti­li­ni Datça ve Muğla böl­ge­sin­de ge­çi­ren yerli tu­rist­le­rin dö­nüş­le­ri baş­la­dı. Öğle sa­at­le­rin­de otel­le­rin­den çıkış yapan ta­til­ci­ler  uzun kuy­ruk­lar oluş­tur­du.
Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü Tra­fik Tes­cil ve De­net­le­me Şube Mü­dür­lü­ğü ekip­le­ri, dönüş yapan ta­til­ci­le­ri hem uyarıda bulundu ,hem de araç­lar­da bu­lu­nan ço­cuk­la­ra çi­ko­la­ta, yap-boz oyunu ve tra­fik ku­ral­la­rı bil­gi­len­dir­me bro­şü­rü da­ğıt­tı.Tra­fik ekip­le­ri, "Yor­gun­luk ve ken­di­ni­zi kötü his­set­ti­ği­niz­de lüt­fen ara­cı­nı­zı din­len­me nok­ta­la­rı­na çe­ke­rek din­le­nin ve ondan sonra yo­lu­nu­za devam edin" uya­rı­sın­da bu­lun­du­lar.
Ta­til­le­ri­ni Datça, Mar­ma­ris, Da­la­man ve Fet­hi­ye il­çe­le­rin­de ge­çi­ren ta­til­ci­le­rin tek geçiş nok­ta­sı du­ru­mun­da­ki Men­te­şe il­çe­si gi­ri­şi başta olmak üzere bay­ram sü­re­sin­ce Muğla böl­ge­sin­de her gün Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü Bölge Tra­fik ve Tra­fik Tes­cil Şube Mü­dür­lü­ğü'ne bağlı 179 araç ve 389 per­so­nel görev yaptı.

Gün­lük araç sa­yı­sı 70 bin
Datça ,Fet­hi­ye, Mar­ma­ris, ve Da­la­man is­ti­ka­me­tin­den dönüş yapan gün­lük araç sa­yı­sı­nın 70 bin ol­du­ğu açık­la­nır­ken, son gün bu ra­ka­mın daha da art­tı­ğı be­lir­til­di. Muğla'da Sakar altı ola­rak tabir edi­len Datça, Mar­ma­ris, Da­la­man ve Fet­hi­ye böl­ge­sin­den De­niz­li is­ti­ka­me­ti­ne gün­lük geçiş yapan araç sa­yı­sı­nın 30 bin Aydın, İzmir ve İstan­bul is­ti­ka­me­ti­ne çıkış yapan araç sa­yı­sı­nın ise 40 bin ol­du­ğu açık­lan­dı.


Bu haber 1382 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer