11-03-2019 21:25 GÜNDEM

DATÇA'DA 8 MART KA­DIN­LAR GÜNÜ ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLER­LE KUT­LAN­DI

Sebiha ARSLAN : Datça' da 8 Mart Dünya Ka­dın­lar Günü renk­li ve çe­şit­li et­kin­lik­ler­le kut­lan­dı .

DATÇA'DA 8 MART KA­DIN­LAR GÜNÜ ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLER­LE KUT­LAN­DI


Et­kin­lik ilk ola­rak 7 Mart ta­ri­hin­de Kadın İş Gü­cü­nü Ge­liş­tir­me ve Yay­gın­laş­tır­ma Der­ne­ği (KİGDER) ta­ra­fın­dan or­ga­ni­ze edi­len Ka­pa­lı Pazar Ye­rin­de '' Ça­lı­şan Ka­dın­la­rın Emek Pa­za­rı'' ku­rul­du.
8 Mart 'ta saat 10:00 ' da Pir Sul­tan Abdal Der­ne­ği ta­ra­fın­dan kah­val­tı et­kin­li­ği dü­zen­len­di.Aynı gün sa­at­ler 12:30' u gös­ter­di­ğin­de Mor Pedal Kadın Grubu bi­sik­let­çi­le­ri ve El­le­rin­de pan­kart ile döviz ta­şı­yan 100'ü aşkın kadın, PTT önün­den Cum­hu­ri­yet Mey­da­nı­na ha­re­ket ede­rek mey­dan da top­lan­dı. Datça Kadın Plat­for­mu ve Datça Kent Kon­se­yi Kadın Mec­li­si ta­ra­fın­dan basın açık­la­ma­la­rın­da bu­lu­nul­du.Müzik eş­li­ğin­de oyun­lar oy­na­yıp ,halay çeken ka­dın­lar 31 Mart yerel se­çim­le­rin­de aday olan tüm kadın aday­lar (Mec­lis, Muh­tar­lık ve Baş­kan­lık) toplu selam ve­re­rek ha­tı­ra fo­toğ­ra­fı çe­kil­di.
14:30 ' da Bü­lent Ece­vit Kül­tür Mer­ke­zin­de geç­miş­ten gü­nü­mü­ze Kni­dos Ka­dın­la­rı Bel­ge­se­li ve 15:30 da Pelin Buz­luk ile söy­le­şi ger­çek­leş­ti. (DKSD Ka­dın­la­rı Et­kin­li­ği)
Saat:20:00 Li­ma­na ışık­lı yü­rü­yüş ger­çek­leş­ti.
11 Mart­ta 'da Betçe Sanat Mer­ke­zi THM ko­ro­su kon­se­ri
ve bel­ge­sel ger­çek­leş­ti.Hacı Bek­taş Veli Ana­do­lu Kül­tür Vakfı Datça Şu­be­si Ce­me­vi , Cemevinde  8 Mart Dünya Emek­çi Ka­dın­lar Günü Kut­la­ma­sı gerçekleşti.


Bu haber 428 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer