15-06-2022 15:40 GÜNDEM

DATÇA'DA 4 YA­TAK­LI YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ HİZMETE GİRDİ

Sebiha ARSLAN - Datça Dev­let Has­ta­ne­si'nde 4 ya­tak­lı 1. se­vi­ye Yoğun Bakım Üni­te­si hiz­me­te açıl­dı. Sün­net, fıtık, he­mo­ro­id vb. minör cer­ra­hi iş­lem­ler, ame­li­yat­ha­ne, ya­tak­lı ser­vis­le­rin etkin kul­la­nı­mı ile di­ya­liz üni­te­si­ne olan ta­le­bin kar­şı­lan­ma­sı, yakın göz­lem ge­re­ken has­ta­lar ve cer­ra­hi iş­lem­ler son­ra­sı yakın takip ge­re­ken, yoğun bakım ih­ti­ya­cı ola­cak tüm has­ta­la­rın sevk edil­me­den te­da­vi edil­me­si­ne ola­nak sağ­la­ya­cak.

DATÇA'DA 4 YA­TAK­LI YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ HİZMETE GİRDİ


Edi­ni­len bil­gi­le­re göre; Yoğun Bakım Üni­te­si­nin; Anes­te­zi Uz­ma­nı Dr. Alper Can so­rum­lu­lu­ğun­da; komp­li­ke ol­ma­yan, ani ge­li­şen, tek organ yet­mez­lik­le­ri, takip ve te­da­vi­le­ri için ge­le­nek­sel yön­tem­le­rin ye­ter­li ol­ma­dı­ğı, ya­şam­sal fonk­si­yon­la­rın ani­den bo­zul­ma ola­sı­lı­ğı bu­lu­nan ve yakın göz­lem ge­re­ken has­ta­lar, cer­ra­hi işlem son­ra­sı yakın takip ge­re­ken has­ta­lar, ya­şam­sal risk do­ğu­ra­bi­lecek tıbbi du­rum­la­rın yakın takip edil­di­ği, temel des­tek te­da­vi­le­rin ve ilk sta­bi­li­zas­yo­nun sağ­la­na­bil­di­ği birim ol­du­ğu öğ­re­nil­di.


Bu haber 382 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
reklam
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer