17-06-2022 18:03 GÜNDEM

DATÇA'DA 2988 ÖĞRENCİ KARNE HEYECANI YAŞADI

Sebiha ARSLAN : 2022 eğitim-öğretim yılının sona ermesiyle Datça'da 2988 öğrenci karne aldı.

DATÇA'DA 2988 ÖĞRENCİ KARNE HEYECANI YAŞADI


İlçe Milli Eği­tim Mü­dü­rü Bü­lent Aldal, Mus­ta­fa Kut­lu­ay İlk/Or­ta­oku­lun­da ya­pı­lan karne tö­re­ni­ne ka­tıl­dı.
Aldal yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da’’ Çok Kıy­met­li Öğ­ret­men ar­ka­daş­la­rım, ge­le­ce­ği­mi­zin umut ışık­la­rı ola­rak gör­dü­ğüm sev­gi­li öğ­ren­ci­ler, çok kıy­met­li ve­li­ler,
Uzun bir ma­ra­ton so­nun­da 2021-2022 Eği­tim Öğ­re­tim yı­lı­nı ta­mam­la­mış bu­lu­nu­yo­ruz.

Sev­gi­li Öğ­ren­ci­ler, ba­şa­rı­ya ulaş­ma­da so­rum­lu­luk duyma, plan­lı ça­lış­ma, ula­şı­la­bi­lir he­def­le­re sahip olma ve ka­rar­lı olma zo­run­lu­lu­ğu var­dır. Bu et­ken­le­rin ta­ma­mı vaz­ge­çil­mez öneme sa­hip­tir ve ancak hepsi bir arada ol­du­ğun­da ba­şa­rı ka­çı­nıl­maz­dır.
Ta­til­ler, din­len­me­yi hak et­ti­ği­niz dö­nem­ler­dir. Yılın yor­gun­lu­ğu­nu ta­til­ler­de atmak en büyük hak­kı­nız­dır. Ta­ti­li­ni­zi sizi din­len­di­recek ve eğ­len­di­recek ak­ti­vi­te­le­rin yanı sıra zayıf ol­du­ğu­nuz ko­nu­lar­da ken­di­ni­zi tak­vi­ye ede­rek ge­çir­me­li, kitap oku­ma­lı, spor ya­pa­rak ken­di­ni­zi te­le­viz­yon ve bil­gi­sa­ya­rın esiri ol­mak­tan kur­tar­ma­lı­sı­nız.

De­ğer­li Öğ­ret­men Ar­ka­daş­la­rım. Bugün sı­nıf­la­rı­mız­da siz­le­rin bilgi ve de­ne­yim­le­rin­den ya­rar­lan­ma­yı bek­le­yen öğ­ren­ci­ler, yarın ül­ke­mi­zi daha iyi se­vi­ye­le­re çı­ka­ra­bil­mek için bay­ra­ğı he­pi­miz­den tes­lim ala­cak­tır. Bu eği­tim öğ­re­tim yı­lın­da da eli­niz­de­ki cev­he­ri ge­rek­ti­ği gibi iş­le­di­ği­niz için siz­le­re te­şek­kür ede­rim.

De­ğer­li Ve­li­ler. Kar­ne­ler ço­cuk­la­rı­nı­zın nasıl bir insan ol­du­ğu­nu değil, on­la­rın okul ders­le­rin­de­ki du­rum­la­rı­nın nasıl ol­du­ğu­nu or­ta­ya koyan bel­ge­ler­dir. Do­la­yı­sıy­la ço­cu­ğu­muz­la gurur duy­mak için il­la­ki önü­nü­ze iyi bir karne koy­ma­sı­nı bek­le­me­ye­lim. Çünkü bütün eği­tim uz­man­la­rı­nın kabul et­ti­ği basit bir ger­çek var:
'SEVGİNİN HİÇ BİR KO­ŞU­LU OLA­MAZ!.."
Bu ne­den­le ço­cu­ğu­mu­zu her ko­şul­da sev­me­li­yiz. Çünkü ço­cuk­la­rı­mız bizim en de­ğer­li var­lık­la­rı­mız­dır. Güven ve­ri­ci, des­tek­le­yi­ci, sevgi, hoş­gö­rü ve an­la­yı­şın hakim ol­du­ğu aile or­ta­mın­da ço­cu­ğun so­rum­lu­luk duy­gu­su ve ken­di­ne gü­ve­ni ge­li­şir. Çocuk aile­si­nin ken­di­si­ne olan gü­ve­ni­nin far­kın­da­dır, so­rum­lu­luk­la­rı­nı bilir ve ken­di­ni her or­tam­da ifade eder.
Tüm öğ­ren­ci­le­ri­mi­ze, ya­rar­lı ve fe­da­kar ça­lış­ma­la­rın­dan do­la­yı tüm öğ­ret­men­le­ri­mi­ze te­şek­kür eder, iyi ta­til­ler di­le­rim. Tüm ve­li­le­ri­mi­ze sev­gi­li bi­ri­cik ev­lat­la­rı ile sağ­lık ba­şa­rı ve mut­lu­luk dolu gün­ler te­men­ni ede­rim’’ dedi.

Aynı gün Ha­yır­se­ver Ze­li­ha Taş ’ın des­tek­le­riy­le bakım, ona­rım ve ta­di­la­tı­nın ya­pıl­dı­ğı Mus­ta­fa Kut­lu­ay İlk/Or­ta­oku­lu­nun Ek Bi­na­sı’nın da açı­lı­şı ya­pıl­dı.
Okul­da ger­çek­le­şen tö­ren­de, İlçe Milli Eği­tim Mü­dü­rü Bü­lent Aldal ,Ze­li­ha Taş’a eği­ti­me sağ­la­dık­la­rı kat­kı­lar­dan do­la­yı Pla­ket ve­ril­di. Ye­mek­ha­ne ve ana­sı­nı­fı ders­lik­le­ri­ni içe­ren bi­na­nın açı­lış kur­de­le­si­nin ke­sil­me­si­nin ar­dın­dan öğ­ren­ci­le­re fidan da­ğı­tı­mı ya­pıl­dı.
Müdür Aldal “Mus­ta­fa Kut­lu­ay İlk/Or­ta­oku­lu­muz ek bina ile öğ­ren­ci­le­ri­mi­zin hiz­me­ti­ne su­nu­lan ye­mek­ha­ne ve ana­sı­nı­fı ders­lik­le­ri­ne ka­vuş­tu. Ço­cuk­la­rı­mız bun­dan sonra daha iyi şart­lar­da yemek yi­yecek ve ana­sı­nı­fı öğ­ren­ci­le­ri­miz ayrı bir bi­na­da eği­tim gö­re­cek­ler. Ha­yır­se­ver Ze­li­ha TAŞ’a, aile­si­ne ve emeği geçen her­ke­se son­suz te­şek­kür ede­rim. Öğ­ren­ci­le­ri­mi­ze ha­yır­lı olsun” dedi.

Ek bina açı­lı­şı­na Müdür Aldal’ın yanı sıra Jan­dar­ma Ka­ra­kol Ko­mu­ta­nı Fethi Deniz, CHP Be­le­di­ye Mec­lis Üyesi Hilmi Sezer, Cu­ma­lı Ma­hal­le­si Muh­ta­rı Semih Hakkı Çu­ka­dar, Yaka Ma­hal­le­si Muh­ta­rı Ser­hat Yıl­maz, Sındı Ma­hal­le­si Muh­ta­rı Ra­ma­zan Bi­tez­li, Yazı Ma­hal­le­si Muh­ta­rı Mert Yal­çın, Me­su­di­ye Ma­hal­le­si Muh­ta­rı Cü­neyt Ay­de­niz, Çeş­me­köy halkı, ve­li­ler, öğ­ren­ci­ler ile Ha­yır­se­ver Ze­li­ha Taş ve ço­cuk­la­rı ka­tıl­dı.


Bu haber 192 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
reklam
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer