16-07-2019 23:47 GÜNDEM

DATÇA'DA 15 TEM­MUZ ŞEHİTLERİ CEŞİTLİ ETKİNLİKLER­LE ANIL­DI

Sebiha ARSLAN : 15 Tem­muz De­mok­ra­si ve Milli Bir­lik Günü, Datça'da dü­zen­le­nen et­kin­lik­ler­le anıl­dı.

DATÇA'DA 15 TEM­MUZ ŞEHİTLERİ CEŞİTLİ ETKİNLİKLER­LE ANIL­DI

Datça Kay­ma­kam­lı­ğı ta­ra­fın­dan, 15 Tem­muz Pa­zar­te­si günü saat 11:00 da 15 Tem­muz Milli Bir­lik ve Da­ya­nış­ma Günü anma et­kin­lik­le­ri kap­sa­mın­da, Yaka Ma­hal­le­si Kab­ris­ta­nın­da bu­lu­nun Şehit Ersoy Yo­rul­maz 'ın kabri zi­ya­ret edil­di. Kur' an - Kerim Ti­la­ve­ti ve Du­ala­rın okun­ma­sıy­la baş­lan­dı. Zi­ya­re­te İlçe Kay­ma­ka­mı Mesut Çoban, Be­le­di­ye Baş­ka­nı Gür­sel Uçar, Gar­ni­zon Ko­mu­tan Ve­ki­li Üst­teğ­men Adem Köse, İlçe Em­ni­yet Mü­dü­rü Raşit Özkan, İlçe Jan­dar­ma Ko­mu­ta­nı Nec­met­tin Er­do­ğan, şe­hi­din aile­si, kurum amir­le­ri, muh­tar­lar ve va­tan­daş­lar ka­tıl­dı.
Et­kin­lik aynı gün saat 12.30 da ,Fatih Ca­mi­in' ­de Şe­hit­le­ri­mi­zin ruhu için Mev­lid -i Şerif oku­tul­ma­sı ve Oku­nan Ha­tim-i Şe­rif­le­rin Du­ası­nın ya­pıl­ma­sıy­la devam etti. Pro­to­kol ,Şehit ya­kın­la­rı ve ga­zi­ler ile bir­lik­te ye­mek­te bir araya geldi.
Sa­at­le 21:00 da ,Kazım Yıl­maz İlko­ku­lu bah­çe­sin­de dü­zen­le­nen et­kin­lik­te İlçe Kay­ma­ka­mı Mesut Çoban, Gar­ni­zon Ko­mu­tan Ve­ki­li Hava Üs­teğ­men Adem Köse,  İlçe Em­ni­yet Mü­dü­rü Raşit Özkan,İlçe  Jan­dar­ma  Ko­mu­ta­nı Nec­met­tin Er­do­ğan, kurum amir­le­ri, AK Parti İlçe Baş­ka­nı Meh­met Cen­net, MHP İlçe Baş­ka­nı Alparslan Karabacak  ve yüz­ler­ce kişi ka­tıl­dı.
Tören,  Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti'nin ku­ru­cu­su Mus­ta­fa Kemal ATA­TÜRK ve va­ta­nı­mı­zın her karış top­ra­ğı­nı kan­la­rıy­la su­la­yan tüm ŞEHİTLERİ'miz ile  15 Tem­muz De­mok­ra­si Şe­hit­le­ri­miz adına bir da­ki­ka­lık Saygı du­ru­şu ve İstik­lal Mar­şı­nın okun­ma­sı ile baş­la­dı. Ar­dın­dan, şe­hit­le­rimizin  ru­hu­na Kur'an-ı Kerim okun­du. Cum­hur­baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan'ın te­le­viz­yon ko­nuş­ma­sı­nın canlı ola­rak iz­len­di­ği tö­ren­de, şe­hit­le­rin anı­sı­na lokma ve çay ik­ra­mın­da bu­lu­nul­du.
Tö­ren­de ay­rı­ca, 15 Tem­muz De­mok­ra­si ve Milli Bir­lik Günü do­la­yı­sıy­la Genç­lik ve Spor İlçe  Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan il ge­ne­lin­de dü­zen­le­nen spor mü­sa­ba­ka­la­rı­na Datça'yı tem­si­len masa te­ni­si bran­şın­da il 2.si olan Mus­ta­fa Ka­ra­oğ­lan, il 3.sü­ Le­vent Usta ve il 4.sü Kamil Ercan Özek ile, judo bran­şın­da kız­lar ve er­kek­ler­de takım ha­lin­de ikin­ci­li­ği­ni ka­za­nan spor­cu­la­ra Datça İlçe Kay­ma­ka­mı Mesut Çoban ta­ra­fın­dan ma­dal­ya ve ku­pa­la­rı ve­ril­di.?Sa­at­ler 00.13 da  il­çe­de­ki tüm ca­mi­ler­de Sala Okun­ma­sıy­la anma prog­ra­mı sona erdi.
Ger­çek­le­şen tö­ren­e Be­le­di­ye Baş­ka­nı Gür­sel Uçar ve çoğu Sivil Top­lum Ku­ru­luş tem­sil­ci­le­ri ka­tıl­ma­dı.


Bu haber 476 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer