26-11-2020 17:23 GÜNDEM

DATÇA’DA "KADIN ACİL İHBAR SİSTEMİ" TANITILDI

Sebiha ARSLAN : Datça Kay­ma­kam­lı­ğı ve İlçe Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü ko­or­di­ne­sin­de, "25 Kasım Ka­dı­na Yö­ne­lik Şid­de­te Karşı Ulus­la­ra­ra­sı Mü­ca­de­le Günü" ne­de­niy­le Jandarma Lojmanları karşısında KADES (Kadın Des­tek Prog­ra­mı) hak­kın­da bil­gi­len­dir­me ve ta­nı­tım et­kin­li­ği dü­zen­len­di.

DATÇA’DA

Va­tan­daş­la­rı özel­lik­le ka­dın­la­rı tek tek dur­du­rup KADES uy­gu­la­ma­sı hak­kın­da bilgi veren İlçe Kay­ma­ka­mı Mesut Çoban “Aile içi ve ka­dı­na şid­det­le il­gi­li Datça Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü bün­ye­sin­de bü­ro­la­rı­mı­zı oluş­tur­duk.
 Asa­yiş Şube Mü­dür­lü­ğü bün­ye­sin­de de ar­ka­daş­la­rı­mız ge­rek­li ça­lış­ma­la­rı yaptı. Bu uy­gu­la­ma­da akıl­lı te­le­fon­la­ra in­di­ri­le­rek tek bu­ton­la bu tür olay­lar­da hemen temas ku­ru­la­bi­li­yor. Ay­rı­ca yine ka­dın­la­rı­mız Alo 183'ü ara­ya­rak so­run­la­rı­nı hemen ile­te­bi­li­yor­lar. 
Der­hal ken­di­le­riy­le ivedi ola­rak temas sağ­la­na­bi­li­yor'' dedi
İlçe Em­ni­yet Mü­dü­rü İsmail Toy­gun ,İlçe Jan­dar­ma Ko­mu­ta­nı Nec­met­tin Er­do­ğan ve il­gi­li kurum amir­le­ri­nin ka­tıl­dı­ğı et­kin­lik­te bil­gi­len­di­ri­ci bro­şür­ler da­ğıt­tı.
Ayrıca, Kaymakam Mesut Çoban Başkanlığında Kadına Yö­ne­lik Şid­de­te Karşı Ulus­la­ra­ra­sı Mü­ca­de­le  kapsamında  top­lum­sal far­kın­da­lı­ğın art­tı­rıl­ma­sı, ko­or­di­nas­yon ve iş­bir­li­ği­nin güç­len­di­ril­me­si ile ya­pı­lan fa­ali­yet­le­rin ön plana çı­ka­rıl­ma­sı ama­cıy­la; Mü­ca­de­le Ko­or­di­nas­yon, İzleme ve De­ğer­len­dir­me top­lan­tı­sı yapıldı.


Bu haber 1403 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer