11-02-2019 16:39 GÜNDEM

DATÇA,BADEM ÇİÇEĞİ FESTİVALİYLE RENK­LENDİ

Rıza EZER : Datça'da bu yıl ikin­ci­si dü­zen­le­nen Datça Badem Çi­çe­ği Fes­ti­va­li, üç gün bo­yun­ca devam eden gös­te­ri­ler ve et­kin­lik­ler­le renk­li gö­rün­tü­le­re sahne oldu. Tür­ki­ye'nin bir­çok ilin­den gelen yak­la­şık otuz bin ki­şi­ye do­ya­sı­ya eğ­len­ce ve çe­şit­li ak­ti­vi­te­ler su­nul­du.

DATÇA,BADEM ÇİÇEĞİ FESTİVALİYLE RENK­LENDİ

 

8 Şubat Cuma günü saat 14:30 da fes­ti­val açı­lış kor­te­ji yü­rü­yü­şüy­le ,Cum­hu­ri­yet Mey­da­nı'nda ku­ru­lan pa­na­yır alan­la­rı­na yü­rü­yüş ya­pı­la­rak ,açı­lış ko­nuş­ma­la­rı ya­pıl­dı. Datça Kay­ma­ka­mı Mesut Çoban açı­lış­ta yap­tı­ğı ko­nuş­ma­sın­da özet­le ; "Bu fes­ti­va­li bir­lik­te ya­şı­yor ol­mak­tan mem­nu­ni­yet duy­du­ğu­mu ifade etmek is­ti­yo­rum.?Bu­ra­ya gelen mi­sa­fir­le­ri­mi­zin 3 gün bo­yun­ca sağ­lık sıh­hat içe­ri­sin­de huzur içe­ri­sin­de mi­sa­fir et­mek­ten ve eğ­len­dir­mek­ten mutlu ol­du­ğu­mu­zu ifade edi­yo­rum.İnşal­lah ka­za­sız be­la­sız mi­sa­fir­le­ri­miz için eğ­len­ce­li es­na­fı­mız için be­re­ket­li bir fes­ti­val olur.?Nice fes­ti­val­le­ri bir­lik­te kut­la­mak di­le­ğiy­le he­pi­ni­ze hoş gel­di­niz di­yo­rum say­gıy­la se­lam­lı­yo­rum.Katkı sunan pay­daş olan ve bu­ra­ya zi­ya­re­te gelen her­ke­se te­şek­kür edi­yo­rum. Datça Şubat'ta badem çi­çe­ği açan Tür­ki­ye'deki tek yer­le­şim yeri. Bahar Datça'da baş­lı­yor" dedi. Datça Be­le­di­ye Baş­ka­nı Gür­sel Uçar ise yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da ''Tür­ki­ye'nin bir­çok şeh­ri­nin bir kıs­mı­nın kar­lar al­tın­da Datça'da ise Badem çi­çek­le­riy­le ba­ha­rı kar­şı­la­dık'' dedi. Muğla Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Odası Mec­lis Baş­ka­nı Koray Özcan ise Datça'nın ürün­le­riy­le do­ğa­sıy­la ayrı bir gü­zel­lik ol­du­ğu­nu dile ge­tir­di.
Fes­ti­val dü­zen­le­me ko­mi­te­si baş­ka­nı Özge Ata­lay, yap­tı­ğı açık­la­ma­da; “Datça'da 3 gün bo­yun­ca devam eden fes­ti­va­li­mi­zin çok güzel bir ka­pa­nış­la ta­mam­la­dık. Fes­ti­val yoğun ilgi gördü. Hem tur şir­ket­le­ri hem de bi­rey­sel ola­rak yoğun bir zi­ya­ret­çi akı­nı­na uğ­ra­dı. Tah­mi­nen 30 bin kişi fes­ti­val için il­çe­mi­ze geldi, kesin ra­kam­lar daha sonra or­ta­ya çı­ka­cak. Fes­ti­val bo­yun­ca çe­şit­li gös­te­ri­ler, atöl­ye ça­lış­ma­la­rı, kitap imza gün­le­ri dü­zen­len­di. Yak­la­şık bin adet ku­ru­lan stant­lar­da çe­şit­li yi­yecek içecek he­di­ye­lik eşya sa­tı­şı yapan es­naf­lar üç gün­lük fes­ti­val bo­yun­ca zi­ya­ret­çi­le­rin mağ­dur ol­ma­ma­sı için her türlü im­ka­nı sun­ma­ya ça­lış­tı­lar. Fes­ti­val bo­yun­ca va­tan­daş­lar, özel­lik­le yi­yecek içecek satan tez­gâh­la­rın önün­de uzun kuy­ruk­lar oluş­tur­du­lar. Alış­ve­riş yapan da satan da mutlu ola­rak ay­rıl­dı­lar” dedi.
Fes­ti­va­lin önü­müz­de­ki yıl­lar­da daha geniş bir zaman di­li­mi­ne ya­yıl­ma­sı­nı talep eden zi­ya­ret­çi­ler ise, “Keşke bu fes­ti­val daha uzun ol­say­dı. Datça'nın her ye­ri­ne gitme gü­zel­lik­le­ri­ni keş­fet­me im­ka­nı bu­la­ma­dık. İnanın tadı da­ma­ğı­mız­da kaldı” de­di­ler


Bu haber 650 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer