02-08-2019 10:59 GÜNDEM

DATÇA VE BOZBURUN İÇİN BARAJ YA­PI­MI TOP­LAN­TI­SI GER­ÇEK­LEŞTİRİLDİ

Mar­ma­ris'te ya­pı­la­cak olan içme suyu ba­ra­jı için yet­ki­ler ve va­tan­daş­lar dü­zen­le­nen top­lan­tı­da bu­luş­tu.Top­lan­tı­da Boz­bu­run ve İlçemizin su ih­ti­ya­cı­nı kar­şı­la­mak için Bör­dü­bet'te ya­pı­la­cak olan içme suyu ba­ra­jı tar­tı­şıl­dı.

DATÇA VE BOZBURUN  İÇİN BARAJ YA­PI­MI TOP­LAN­TI­SI GER­ÇEK­LEŞTİRİLDİ

Datça ve Bozburun' un  su so­ru­nu­na çözüm bul­mak ama­cıy­la, ya­pıl­ma­sı plan­la­nan baraj in­şa­atı için Mar­ma­ris ve ci­va­rın­da yer aran­dı­ğı açık­lan­dı. Top­lan­tı­da Bör­dü­bet'te ya­pı­la­cak olan içme suyu ba­ra­jı hak­kın­da ko­nu­şul­du. Datça Be­le­di­ye Baş­ka­nı Gür­sel Uçar, ko­nu­nun Muğla İl Ko­or­di­nas­yon Ku­ru­lu top­lan­tı­sın­da gö­rü­şül­dü­ğü­nü be­lirt­ti. Be­le­di­ye mec­lis üye­le­ri­ne Mayıs ayı ola­ğan top­lan­tı­sın­da “Datça'nın ge­le­cek­te­ki en büyük sı­kın­tı­la­rın ba­şın­da içme suyu prob­le­mi yer alı­yor” diyen Uçar ,Dev­let Su İşleri Aydın 21. Bölge Mü­dür­lü­ğü'nün, Dat­ça- Boz­bu­run Ya­rı­ma­da­sı İçme Suyu Pro­je­si kap­sa­mın­da, Mar­ma­ris Bör­dü­bet'e bir baraj ya­pıl­ma­sı için ça­lış­ma­lar ya­pıl­dı­ğı­nı dile ge­tir­di.
Ancak Bör­dü­bet' teki va­tan­daş­lar bu ka­rar­la il­gi­li kay­gı­lı, hatta bazı va­tan­daş­lar ya­pıl­ma­sı­na ta­ma­men karşı çıktı. Top­lan­tı­da Datça ve Bozburun'un içme suyu ih­ti­ya­cı­nı kar­şı­la­mak adına ya­pıl­ma­sı plan­la­nan baraj için toplantıda konuşan  Meh­met Tez­can “Datça'nın Kız­lan Ma­hal­le­si'nde 5 tane su ku­yu­su var. Bu yıl iki su ku­yu­su daha aç­mış­lar, şuan Datça'nın su sı­kın­tı­sı yok. Bizim ken­di­mi­ze ye­tecek su­yu­muz yok. Ba­raj­la eko­lo­jik den­ge­mi­zi ­bo­za­cak­lar.” dedi. Mar­ma­ris'teki va­tan­daş­lar, ba­ra­jın ya­pı­la­ca­ğı böl­ge­de­ki ağaç­la­rın ke­sil­me­si id­di­asıy­la, bahçe su­la­ma­da ye­ter­siz ka­lın­ma­sı, Bör­dü­bet' in doğal den­ge­si­nin bo­zul­ma­sı ile il­gi­li kay­gı­la­rı­nı top­lan­tı­da dile ge­tir­di.
Yet­ki­li­le­rin ve va­tan­daş­la­rın dü­şün­ce­le­ri­ni dile ge­tir­di­ği top­lan­tı­da Mar­ma­ris Kent Kon­se­yi Yü­rüt­me Ku­ru­lu Üyesi Cahit Sa­rı­bey“Köy­lü­le­ri­miz ak­lın­da­ki so­ru­la­rı sor­du­lar. Biz­ler merak edi­len so­ru­la­ra cevap ara­dık. Yet­ki­li­ler tek­nik an­lam­da bil­gi­len­dir­me­de bu­lun­du­lar. Bu da böl­ge­miz için se­vin­di­ri­ci bir olay.
Çünkü ben yap­tım demek ye­ri­ne, bölge ya­şa­ya­nı­nın da gö­rüş­le­ri­nin alı­na­rak bu tür ça­lış­ma­la­rın ya­pıl­ma­sı bizim için mem­nu­ni­yet ve­ri­ci bir olay.” dedi.İnce­le­me­nin ar­dın­dan ta­raf­lar ile­ri­ki ta­rih­te ikin­ci bir top­lan­tı yapma ka­ra­rı ala­rak top­lan­tı­yı son­lan­dır­dı.
 
     (Sebiha ARSLAN)


Bu haber 5619 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer