05-08-2019 14:54 GÜNDEM

DATÇA UKKSA' DA SANAT RÜZ­GAR­LA­RI ESTİ

Sebiha ARSLAN : 9. Kni­dos'un Sır'ı Sanat Fes­ti­va­li bu yıl 'Göç ve Kim­lik­ler' te­ma­sı ile Cu­mar­te­si günü sa­nat­çı­lar, sa­nat­se­ver­ler ve ta­nın­mış si­ma­la­rın ka­tı­lı­mıy­la ger­çek­leş­ti.

DATÇA UKKSA' DA SANAT RÜZ­GAR­LA­RI ESTİ

 


Datça Yaka Ma­hal­le­sin­de bu­lu­nan UKKSA ( Ulus­lar Arası Kni­dos Kül­tür Sanat Aka­de­mi­si) ta­ra­fın­dan bu yıl 9'un­cu­su dü­zen­le­nen ve bu yılki te­ma­sı 'Göç ve Kim­lik­ler' olan fes­ti­val açı­lı­şı 03.08.2019 ta­ri­hin­de saat 18.30 da açı­lış kok­teyl ile baş­la­dı.
Et­kin­li­ğe CHP Grup Baş­kan­ve­ki­li ve Ma­ni­sa Mil­let­ve­ki­li Özgür Özel, CHP Muğla Mil­let­ve­kil­le­ri Suat Özcan, Burak Erbay, Sü­ley­man Gir­gin ile Datça Be­le­di­ye Baş­ka­nı Gür­sel Uçar da ka­tıl­dı. Açı­lış tö­re­nin­de sa­na­ta kat­kı­la­rın­dan do­la­yı, CHP Ma­ni­sa Mil­let­ve­ki­li Özgür Özel, Es­ki­şe­hir Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Yıl­maz Bü­yü­ker­şen, Muğla Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Osman Gürün, Yazar Ayşe Kulin, Spi­ker Halit Kı­vanç, Hey­kel­tı­raş Azi­met Ka­ra­man, Prof. Dr. Res­sam Öz­de­mir Altan, Sa­na­yi­ci ve ko­lek­si­yo­ner Faik Erem, Prof. Dr. Kor­kut Bo­ra­tav, Hey­kel­tı­raş Azi­met Ka­ra­man, Sa­na­yi­ci ve ko­lek­si­yo­ner Yunus Ku­şoğ­lu'na yaşam boyu onur ödül­le­ri ve­ril­di.

CHP Ma­ni­sa Mil­let­ve­ki­li Özgür Özel yap­tı­ğı ko­nuş­ma­sın­da Kni­dos As­la­nı'nın Tür­ki­ye'ye iade­si­ne iliş­kin baş­la­tı­lan imza kam­pan­ya­sı­nı des­tek­le­dik­le­ri­ni be­lir­te­rek Kni­dos As­la­nı'nın yu­va­sı­na dön­me­si için 1 Ekim'de TBMM açıl­dı­ğın­da, soru öner­ge­si ve­re­rek, tüm si­ya­si par­ti­le­ri bu işte bir­leş­ti­recek bir kam­pan­ya­ya ön­cü­lük ede­cek­le­ri­ni söy­le­di.

Fes­ti­val Ahura Ritim Top­lu­lu­ğu­nun kon­se­ri ile devam etti. Müzik ve dans gös­te­ri­le­ri ile iz­le­yi­ci­le­rin büyük beğenisini  çeken top­lu­luk ,İzle­yen­le­re unu­tul­maz bir gece ya­şat­tı.

Fes­ti­val­de bir bi­rin­den kıy­met­li 65 sa­nat­çı­nın sene bo­yun­ca üret­tik­le­ri ; resim, hey­kel, se­ra­mik ve cam ça­lış­ma­la­rı ser­gi­si yer aldı. Ser­gi­ 31 Ekim'e kadar Aka­de­mi­de ge­zi­le­bi­lecek .


Bu haber 457 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer