04-02-2019 18:12 GÜNDEM

DATÇA SGK' DAN ÖNEM­Lİ UYARI! YÜZ BİN­LE­Rİ İL­Gİ­LEN­Dİ­Rİ­YOR! DİKKAT YAPILANDIRMA UYARISI: 28 ŞUBAT'A KADAR YARARLANABİLİRSİNİZ

Rıza EZER : Datça Sos­yal Gü­ven­lik Mer­ke­zi Mü­dü­rü Vil­dan Yüce 7143 sa­yı­lı yapılandırma ka­nu­nun uzatılmasıyla ilgili bilgilendirme toplantısı yaptı.

DATÇA SGK' DAN ÖNEM­Lİ UYARI! YÜZ BİN­LE­Rİ İL­Gİ­LEN­Dİ­Rİ­YOR! DİKKAT YAPILANDIRMA UYARISI: 28 ŞUBAT'A KADAR YARARLANABİLİRSİNİZ

 

28/12/2018 ta­ri­hin­de resmi ga­ze­te­de ya­yım­la­nan 7159 sa­yı­lı ka­nun­la ye­ni­den 28/02/2019 ta­ri­hi­ne kadar öden­me fır­sa­tı ve­ril­di­ği ve  Ka­nu­nun 28 Şu­ba­ta kadar  uza­tıl­ma­sıy­la il­gi­li Ser­best Mu­ha­se­be­ci ve Mali Mü­şa­vir­ler­le bir araya ge­le­rek konu hak­kın­da bil­gi­len­dir­me top­lan­tı­sı yaptı.Yüce , Mü­kel­lef­le­ri­ni bu ko­nu­da bil­gi­len­dir­me­le­ri­ni is­te­ye­rek, kurum ve iş­ve­ren borç­la­rı­na yö­ne­lik ya­pı­lan­dır­ma­dan ya­rar­la­nan, fakat bir ne­den­le öde­me­yen, ge­cik­ti­ren veya eksik ya­tı­ran mü­kel­lef­le­rin 28 Şubat ta­ri­hi­ne kadar bu ya­pı­lan­dır­ma­dan ya­rar­lan­ma­la­rı için uya­rı­da bu­lun­du.

Perşembe akşamı (31.01.2019) Yeşim Teras Restoran da gerçekleşen toplantıda
,SGK 'ya kurum ve iş­ve­ren borç­la­rı­na yö­ne­lik prim borcu olan­lar ve ya­pı­lan­dır­ma mü­ra­ca­atın­da bu­lu­nan­la­rın 28 Şubat'a kadar öde­me­le­ri ha­lin­de ya­pı­lan­dır­ma­dan ya­rar­la­na­bi­le­cek­le­ri belirtildi.
Ay­rı­ca 28 Şubat'a kadar Genel Sağ­lık Si­gor­ta­sı prim bor­cu­ ödemesi yapılırsa  ge­cik­me ce­za­sı ve ge­cik­me zam­mı­nın si­li­neceği  uya­rı­sın­da bu­lu­nul­du.

Datça Sos­yal Gü­ven­lik Mer­ke­zi Mü­dü­rü Vil­dan Yüce ya­ptığı açık­la­ma­da;
"Ku­ru­mu­mu­za olan prim borç­la­rı­nı ya­pı­lan­dır­mış ol­ma­sı­na rağ­men, öden­me­si ge­re­ken tu­tar­la­rı sü­re­sin­de öde­me­yen, eksik öde­yen veya geç öde­yen­ler ge­cik­me zammı ile bir­lik­te 28 Şubat ta­ri­hi­ne kadar öde­me­le­ri ha­lin­de ya­pı­lan­dır­ma­dan fay­da­lan­ma­ya devam ede­cek­ler­dir. Söz ko­nu­su dü­zen­le­me ile ku­ru­mu­mu­za borcu bu­lu­nan iş­ve­ren­le­rin ya da si­gor­ta­lı­la­rın, bu borç­la­rın ya­pı­lan­dı­rıl­ma­sı için mü­ra­ca­at­ta bu­lun­muş ol­ma­sı­na rağ­men ödeme yü­küm­lü­lük­le­ri­ni ye­ri­ne ge­tir­me­yen­le­rin, ödeme va­de­le­ri 28 Şubat 2019 ta­ri­hi­ne kadar uza­tıl­mış­tır. Bu kap­sam­da­ki iş­ve­ren­le­ri­miz ku­ru­mu­muz­la an­laş­ma­lı her­han­gi bir ban­ka­ya mü­ra­ca­at ede­rek, sis­tem­de ka­yıt­lı bu­lu­nan borç­la­rı­nı 28 Şubat 2019 ta­ri­hi­ne kadar öde­ye­rek, ta­ri­hin en avan­taj­lı borç ya­pı­lan­dır­ma­sı kap­sa­mın­da sağ­la­nan ödeme ko­lay­lık­la­rın­dan fay­da­lan­ma­ya devam ede­cek­le­ri gibi; uy­gu­lan­mış ve uy­gu­la­na­cak bi­le­şik bazlı fa­iz­ler ve ge­cik­me ce­za­la­rın­dan, hem de ta­hak­kuk etmiş, kap­sam­da­ki idari para ce­za­la­rı­nın ya­rı­sı­nı sil­dir­me, uy­gu­lan­mış/uy­gu­la­na­cak bi­le­şik bazlı fa­iz­ler ve ge­cik­me ce­za­la­rın­dan is­ti­fa­de ede­bi­le­cek­ler­dir. Ya­pı­lan­dır­ma kap­sa­mın­da, iha­le­le­re giriş ve hak ediş öde­me­le­rin­de sorun ya­şa­ma­ma­la­rı, si­gor­ta prim teş­vik uy­gu­la­ma­la­rın­dan fay­da­la­na­bil­me­le­ri, tat­bik edil­miş ha­ciz­ler­den kur­tul­ma­la­rı, icra ta­ki­bi gibi cebri tah­sil uy­gu­la­ma­la­rı­na mu­ha­tap ol­ma­ma­la­rı gibi avan­taj­lar­dan da ya­rar­la­na­bi­le­cek­ler­dir.
Bu ko­nu­da en büyük des­te­ği­miz de Ser­best Mu­ha­se­be­ci ve Mali Mü­şa­vir­le­ri­miz­dir. Ken­di­le­ri­ne ku­ru­mu­mu­zun mev­zu­atıy­la il­gi­li çok yük düş­mek­te­dir. Bil­gi­len­dir­me kıs­mın­da­ da en kısa sü­re­de iş­ve­ren­le­ri­mi­ze ula­şa­ca­ğı­mız ki­şi­ler­dir. On­lar­la sü­rek­li ile­ti­şim ha­lin­de olmak bizim için çok önem­li­dir. Bu yüz­den­de ken­di­le­ri­ne çok te­şek­kür edi­yor çok geniş kap­sam­lı olan SGK me­vzu­atı­nı iyi takip et­tik­le­ri ve ver­dik­le­ri des­tek­ten do­la­yı şük­ran­la­rı­mı su­nu­yo­rum.?Ay­rı­ca, ya­pı­lan­dır­ma­da­ki borç­la­rı­nı öde­mek için ban­ka­ya baş­vu­ran fakat ban­ka­da gö­rün­me­yen ya da sorun ya­şa­yan iş­ve­ren­le­ri­mi­zin Mer­ke­zi­mi­ze ge­le­rek bu iş­lem­le­ri Mer­ke­zi­miz­den dü­zelt­tir­me­le­ri ge­rek­tir­mek­te­dir ”dedi.
Toplantı sonun da ,Ser­best Mu­ha­se­be­ci ve Mali Mü­şa­virler, Yüce 'ye merak ettiği soruları sorarak  bilgi alış verişinde bulundu.


Bu haber 341 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer