28-11-2018 11:10 GÜNDEM

DATÇA POLİSİNDEN ‘’KADIN DES­TEK UY­GU­LA­MA­SI’’

Sebiha ARSLAN : Datça İlçe Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü Polis Me­mur­la­rı ka­dı­na yö­ne­lik şid­det­le il­gi­li far­kın­da­lık et­kin­li­ği dü­zen­le­di. Atatürk caddesinde stant açarak , esnafı dolaşan memurlar , aile içi şiddete yönelik broşür dağıttı, Kadın Des­tek Uy­gu­la­ma­sı (KADES) hak­kın­da bilgi ve­ril­di.

DATÇA POLİSİNDEN ‘’KADIN DES­TEK UY­GU­LA­MA­SI’’

 

25 Kasım Pazar günü Atatürk caddesinde 10:00 ile 15:00 saatleri arasında   stant açarak broşür dağıtan Datça Polisi 26 Kasım Pazartesi günüde  esnafları dolaşarak aile içi şiddete yönelik broşür dağıtarak ,Kadın Des­tek Uy­gu­la­ma­sı (KADES) hak­kın­da bilgi ve­ril­di.Ka­dı­na yö­ne­lik risk ve teh­dit un­su­ru oluş­tu­ra­bi­lecek du­rum­la­rın önüne ge­çi­le­bil­me­si için Em­ni­yet Genel Mü­dür­lü­ğü­nün tek­nik imkân ve ka­pa­si­te­si en üst se­vi­ye­de kul­la­nı­la­rak ge­liş­ti­ri­len Kadın Des­tek kı­sa­ca­sı KADES Uy­gu­la­ma­sı'nı akıl­lı te­le­fon­la­ra in­di­ri­le­rek kul­la­nı­la­bi­le­ce­ği­ni söy­le­yen polis me­mur­la­rı "İhba­rın ya­pıl­ma­sıy­la en yakın eki­bin olaya mü­da­ha­le ede­rek mağ­dur kadın ile bir­lik­te ta­raf­la­rı polis mer­ke­zi­ne in­ti­kal et­ti­ri­yor. Daha

sonra adli ça­lış­ma­lar ve ko­ru­ma ça­lış­ma­la­rı ger­çek­leş­ti­ri­li­yor" dedi.

Uy­gu­la­ma­dan duy­duk­la­rı mem­nu­ni­ye­ti dile ge­ti­ren çev­re­de­ki va­tan­daş­lar ise ''Her türlü şid­de­te karşı ol­duk­la­rı­nı vur­gu­la­yan KADES uy­gu­la­ma­sı­nı da tüm ka­dın­la­rın te­le­fon­da bu­lun­dur­ma­la­rı ge­rek­ti­ği­ni be­lirt­ti.
Akıl­lı te­le­fon kul­la­nı­cı­sı ka­dın­la­rın, Go­og­le Play Store ve Apple Store'dan in­di­re­bi­le­ce­ği KADES Uy­gu­la­ma­sı ile T.C. Kim­lik Nu­ma­ra­sı­nı gi­re­rek ve son­ra­sın­da gelen onay ko­duy­la aktif hale ge­ti­re­bi­le­ce­ği uy­gu­la­ma ile şid­det kar­şı­sın­da bir do­ku­nuş­la en hızlı şe­kil­de yar­dım al­ma­la­rı sağ­la­na­cak bir sis­temdir.


Bu haber 367 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer