22-05-2019 19:18 GÜNDEM

DATÇA POLİSİNDEN DO­LAN­DI­RI­CI­LI­ĞA KARŞI UYARI

Sebiha ARSLAN : “Em­ni­yet­ten Arı­yo­rum ­Do­lan­dı­rı­cı­lı­ğı” na Kar­şın Datça Po­li­sin­den Uyarı Datça İlçe Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü ekip­le­ri, İskele Ma­hal­le­sin­de , do­lan­dı­rı­cı­lık ko­nu­sun­da va­tan­daş­la­rı uyar­dı. Gazetemizi' de ziyaret ederek açıklamada bulunan Polis Memurları ''Vatandaşlarımızın güvenliği için 7/24 hizmetlerindeyiz .155 ve 112 no' lu acil yardım birimlerimizden bizlere istedikleri an ulaşabilirler '' dedi.

DATÇA POLİSİNDEN DO­LAN­DI­RI­CI­LI­ĞA KARŞI UYARI

 

Datça 'da son gün­ler­de ken­di­si­ni kamu gö­rev­li­si ola­rak ta­nı­tan bazı şa­hıs­la­rın va­tan­daş­la­rı ara­dı­ğı­nı kay­de­den İlçe Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü  Ekipleri ,her geçen gün bir yeni yön­tem kul­la­nan do­lan­dı­rı­cı­la­rın, tu­za­ğı­na dü­şül­me­me­si ve do­lan­dı­rı­cı­la­ra karşı dik­kat­li olun­ma­sı için va­tan­daş­la­rı bil­gi­len­dir­di, es­naf­la­rı zi­ya­ret ede­rek uya­rı­da bu­lun­du. İş yer­le­ri­ne ve cadde üze­rin­de­ki be­lir­li nok­ta­la­ra do­lan­dı­rı­cı­lı­ğa karşı dik­kat edil­me­si ge­re­ken afiş­ler astı.İlçe Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü Polis Me­mur­la­rı ta­ra­fın­dan ya­pı­lan uya­rı­lar da ''İle­ti­şim yo­luy­la do­lan­dı­rı­cı­lık ko­nu­sun­da va­tan­daş­la­rın dik­kat­li ol­ma­sı­nı is­te­di.
Yapılan açıklamada özetle ''"Va­tan­daş­la­rı­mı­zı te­le­fon­la ara­yıp ken­di­le­ri­ni polis, asker veya savcı ola­rak ta­nı­tan do­lan­dı­rı­cı­la­rın, ara­dık­la­rı ki­şi­le­rin kim­lik bil­gi­le­ri­nin veya hesap nu­ma­ra­la­rı­nın terör ör­güt­le­ri­nin (PKK, FETÖ, DEAŞ) eline geç­ti­ği­ni ve va­tan­da­şı­mı­zı bu be­la­dan kur­ta­ra­cak­la­rı­nı söy­le­ye­rek, para veya altın talep et­mek­te­ler­dir. Şu unu­tul­ma­ma­lı­dır ki hiç­bir kamu gö­rev­li­si (polis, asker, savcı) hiç­bir se­bep­le va­tan­daş­tan para, altın ile banka kartı veya kredi kartı bil­gi­si is­te­mez'' dedi . Ayrıca
Son za­man­lar­da akıl­lı te­le­fon­lar için­de kul­la­nı­lan Fa­ce­bo­ok, Ins­tag­ram ve mobil ban­ka­cı­lık uy­gu­la­ma­la­rı üze­rin­den Va­tan­daş­la­rı­mı­zın do­lan­dı­rıl­dı­ğı olay sa­yı­sın­da artış göz­lem­len­miş­tir. Bu se­bep­le Datça İlçe Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü ekip­le­ri va­tan­daş­la­rı­mı­zı akıl­lı te­le­fon kul­la­nı­mı ko­nu­sun­da daha dik­kat­li ol­ma­la­rı için uya­rı­yor. Özel­lik­le İnter­net or­ta­mın­da kul­lan­dık­la­rı her türlü uy­gu­la­ma­la­rın şif­re­le­ri­ni Kim­sey­le pay­laş­ma­ma­la­rı ge­rek­ti­ği ko­nu­sun­da da va­tan­daş­la­rı­mı­zı uya­rı­yor.


Bu haber 465 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer