01-01-1970 03:00 YAŞAM

DATÇA POLİSİ TERÖRLE MÜCADELE KAHRAMANLARI İÇİN 30 KURBAN KESTİ

Gü­ven­lik güç­le­ri ile PKK'lı te­rö­rist­ler ara­sın­da ça­tış­ma­la­rın ya­şan­dı­ğı Gü­ney­do­ğu'da görev yapan asker ve po­lis­ler için Datça İlçe Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü ön­cü­lü­ğün­de kur­ban ke­sil­di.

DATÇA POLİSİ TERÖRLE MÜCADELE  KAHRAMANLARI İÇİN 30 KURBAN KESTİ

Datça İlçe Em­ni­yet Mü­dü­rü Cü­neyt Bilen ön­cü­lü­ğün­de dü­zen­le­nen kam­pan­ya­ya ka­tı­lan 40 ha­yır­se­ve­rin ver­di­ği des­tek­le alı­nan 30 adet koç, Datça mez­ba­ha­sın­da du­alar­la ke­si­le­rek te­rör­le mü­ca­de­le eden polis ve as­ker­le­re gön­de­ril­di. 
Datça Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü'nün ön­cü­lü­ğün­de, bir grup gö­nül­lü va­tan­da­şın da ka­tı­lı­mıy­la üç gün önce kam­pan­ya baş­la­tıl­dı. 
Top­la­nan ba­ğış­lar­la, kur­ban edil­mek üzere 30 koç satın alın­dı. Satın alı­nan kur­ban­lık­lar, Geç­ti­ği­miz Cu-ma dü­zen­le­nen tö­ren­de du­alar­la ke­sil­di. 
Dat­ça­lı ço­cuk­la­rın yaz­dı­ğı 100 mek­tup, ke­si­len kur­ban­lar­la bir­lik­te te­rör­le mü­ca­de­le eden gü­ven­lik güç­le­ri­ne gön­de­ril­di.
ÇO­CUK­LA­RIN YAZ­DI­ĞI 100 MORAL MEK­TU­BU DA, KUR­BAN­LAR­LA BİRLİKTE OPE­RAS­YON BÖL­GESİNE GÖN­DE-RİLDİ.
 Hava Radar Mevzi Ko­mu­ta­nı Hava Albay Ab­dul­ka­dir Sol­maz, CHP'li Datça Be­le­di­ye Baş­ka­nı Gür­sel Uçar, Em­ni­yet Mü­dü­rü Cü­neyt Bilen, asker ve em­ni­yet men­sup­la­rı ile kam­pan­ya­ya des­tek veren va­tan­daş­lar tö­re­ne ka­tıl­dı.
Ko­nuş­ma yapan Hava Albay Ab­dul­ka­dir Sol­maz, "Bugün bu­ra­da or­ta­ya ko­nu­lan bir­lik­te­lik, Türk va­ta­nı­nın son­su­za kadar var ol­ma­sı için ve­ri­len mü­ca­de­le­nin bir de­va­mı­dır. Orada görev yapan asker ve 

po­lis­le­ri­mi­zin tek bek­len­ti­le­ri siz­le­rin ma­ne­vi des­tek­le­ri­dir.
Kal­bi­miz, orada kah­ra­man­ca görev yapan gü­ven­lik gö­rev­li­le­ri­miz ile bir­lik­te atı­yor. Bugün bu­ra­dan ken­di­le­ri­ne gön­de­re­ce­ği­miz minik he­di­ye­ler sa­de­ce on­la­rın acı­la­rı­nı pay­laş­tı­ğı­mı­zın bir gös­ter­ge­si­dir" dedi.
ETLER MEH­METÇİĞE
Ke­si­len kur­ban­lık­la­rın ka­vur­ma ya­pı­la­rak ya­rım­şar ve birer ki­log­ram­lık te­ne­ke ku­tu­lar için­de, iki bin ki­şi­lik tahin helva ile bir­lik­te böl­ge­de görev yapan Meh­met­çik­le­re gön­de­ri­le­ce­ği be­lir­til­di.

Ay­rı­ca tö­ren­de Dat­ça­lı öğ­ren­ci­ler ta­ra­fın­dan ya­zı­lan 100 mek­tup, Doğu ve Gü­ney­do­ğu'da görev yapan polis ve as­ker­le­re gön­de­ril­mek üzere İlçe Em­ni­yet Mü­dü­rü Cü­neyt Bilen'e tes­lim edil­di. Ke­si­len kur­ban­lar ve ha­yır­se­ver­le­rin des­te­ğiy­le alı­nan hel­va­lar ope­ras­yon­la­rın sür­dü­ğü böl­ge­ye gön­de­ril­di.(DATÇA HABER)


Bu haber 1640 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER YAŞAM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer